Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Slovo prezidenta


Vážení čtenáři,

rok, který uplynul od posledního vydání Ročenky Unie vydavatelů v květnu 2016, byl plný významných událostí a novinek, které mají hluboký význam a široký dopad na vydavatele v České republice. Za hlavní událost považuji schválení novely zákona
o DPH, kterou se snížila daň při prodeji novin a časopisů z 15 na 10 procent. Snížení daně je na jedné straně důkazem významu profesní organizace vydavatelů v České republice – Unie vydavatelů, která nižší sazbu systematicky prosazovala. Na druhé straně je také výrazem toho, že většina politické reprezentace si je v současné době vědoma významu tisku pro prosazování demokratických hodnot, otevřenou a pluralitní výměnu názorů, šíření důležitých informací a vzdělání. To bylo také hlavním důvodem, proč na snížení sazby daně pro tisk politická reprezentace přistoupila.
V říjnu loňského roku si Unie vydavatelů také připomněla 25. výročí svého vzniku. Pětiprocentní snížení sazby DPH je asi nejlepším dárkem k tomuto výročí.

A jaký bude letošní rok 2017? Podstatné je, aby v jeho průběhu nedošlo ke zhoršení stávajícího postavení vydavatelů periodického tisku, ale naopak je nutné využít všechny možnosti k upevnění jeho pozice na mediálním trhu. Na podzim se uskuteční důležité volby do Poslanecké sněmovny. Věřím, že politická reprezentace, jež z těchto voleb vzejde, bude chápat současnou situaci tisku a jeho vydavatelů
i potřeby budoucího udržitelného rozvoje vydavatelského odvětví. Cestami k tomu je odpovídající pojetí ochrany autorských práv zohledňující specifika distribuce kvalitního a nákladně vytvářeného obsahu, který vydavatelé šíří prostřednictvím digitálních platforem, přiměřená ochrana osobních údajů, která nebude bránit potřebnému informování o záležitostech, jež jsou v obecném zájmu veřejnosti.
Z hlediska delší perspektivy v souvislosti se změnou legislativy Evropské unie je podstatné také sjednocení sazby DPH pro placené poskytování vydavatelského obsahu na papírových i digitálních platformách. Unie vydavatelů se bude v roce 2017 ještě intenzivněji snažit o prosazování zájmů vydavatelů v uvedených oblastech v rámci ČR i EU.

Dynamický vývoj také probíhá v přípravě a projednávání legislativy EU, která bude mít dopady na činnost vydavatelů v nedaleké budoucnosti. Zde se úsilí Unie vydavatelů ve spolupráci s evropskými vydavatelskými asociacemi EMMA a ENPA soustřeďuje především na prosazení příznivého stanoviska jednotlivých evropských zemí a poslanců Evropského parlamentu k návrhu na zařazení placených digitálních publikací (tisku a knih) do skupiny zboží, pro něž mohou členské země EU uplatňovat sníženou nebo dokonce supersníženou, případně nulovou sazbu DPH. K návrhu na ustavení vydavatelů jako nositelů autorských práv chtějí mít vydavatelé podobná práva, jako je mají audiovizuální producenti nebo vysílací subjekty. V souvislosti s nárůstem rozsahu a významu podnikání na digitálním trhu je také potřeba dosáhnout toho, aby projednávaná novela evropské směrnice o ochraně osobních dat v digitálním prostředí neomezila nebo nezkomplikovala odpovědné podnikání vydavatelů na tomto trhu tím, že vydavatelé nebudou moci získávat data pro sledování návštěvnosti svých digitálních produktů a realizovat cílenou reklamu.

Na půdě Unie vydavatelů je rok 2017 mj. rozhodující pro přípravu nové etapy realizace výzkumu čtenosti periodického tisku, což je událost, která má ve svém důsledku význam pro celý mediální trh. Unie vydavatelů spolu s Asociací mediálních agentur již vybrala realizátory výzkumu a v současné době se zaměřuje na upřesňování výzkumných postupů zaměřených na inovaci a zkvalitnění výzkumu a jejich testování. O některých událostech uplynulého období, o současných trendech i o blízké budoucnosti tisku a celkového prostředí, v němž se vyvíjí tiskový trh, se můžete dočíst v úvodní části Ročenky v našich vlastních článcích i příspěvcích mediálních odborníků.

Pevně věřím, že i v tomto vydání Ročenky Unie vydavatelů najdou čtenáři užitečné informace, které hledají pro svou práci, a Ročenka jim bude úspěšně sloužit jako zdroj základních informací o tiskovém trhu. V této publikaci se vždy snažíme podat shrnující informace, které jsou jinak rozděleny do řady různých zdrojů a pro mnoho zájemců obtížně přístupné.

Členům Unie vydavatelů přeji hodně zdaru a úspěchů v jejich činnosti v letošním roce, abychom v dalším vydání Ročenky mohli přinést co nejlepší výsledky
o výkonech jejich titulů v roce 2017.

Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D.
prezident Unie vydavatelůDear readers,

The year which has just went by since the latest issue of the Publishers Union Yearbook issued in May 2016 was full of significant events and news that are of great importance to all publishers in the Czech Republic and widely affect them. In my opinion, the principal matter represents the amendment to the Act on VAT which decreased the tax imposed on sale of newspapers and magazines from 15 to 10 percent. On one side, the tax reduction demonstrates the importance of the professional organization of publishers in the Czech Republic – the Publishers Union which has been promoting the lower rate systematically. On the other side, it also proves the fact that the majority of political representatives currently recognize the significance of press for urging democratic values, open and pluralistic exchange of opinions, and propagation of essential information and education. This was also the main reason for which the political representatives had accepted the tax reduction for press. Moreover, the Publishers Union celebrated the 25th anniversary of its establishment. The VAT tax reduction of 5 percent is probably the best anniversary gift.

And what shall 2017 offer? It is essential to prevent any weakening of our position. Instead, it is necessary to use all and any opportunities to strengthen the position of periodical press publishers within the media market. The crucial elections to the Chamber of Deputies shall take place in the autumn. I trust that the newly elected political representation will understand the current state of the press and its publishers, and hopefully also the need for future sustainable development of the publishing industry. A path to this goal leads through an appropriate concept of protecting copyright, taking into consideration the specifics of distributing an expensively produced content of high quality and then being spread through digital platforms, and adequate protection of personal data which would not prevent necessary informational activities in relation to matters which are in common interest of the public. In terms of further perspective in association with the change of the European Union legislation, it is crucial to unify the VAT rate for paid provision of published content on both paper and digital platforms. In 2017, the Publishers Union shall even more intensively strive to promote the interests of publishers in the specified fields within the Czech Republic and the European Union.

There has also been some dynamic development in relation to drafting and negotiating EU legislation which shall affect the activities of publishers very soon. In this matter, the Publishers Union in cooperation with European publishing associations EMMA and ENPA mainly concentrates on enforcing a positive statement by individual European countries and members of the European Parliament towards the proposal of including paid digital publications (both press and books) to the product group on which the member states of the EU may impose reduced, super-reduced, or even zero rate of the VAT. As for the proposal of turning the publishers into the holders of copyrights, the publishers would like to have similar rights as the producers of audio-visual works or broadcasting subjects. In relation to the increase in range and significance of conducting business on the digital market, it is necessary not to allow the negotiated amendment of the European Directive on Copyright in the Digital Single Market to limit or complicate responsible business activities of publishers on this market by making it impossible for the publishers to obtain their data in order to follow the number of visitors to their digital products and implement targeted advertising.

Further, year of 2017 is crucial to the Publishers Union for the purposes of preparing the new phase of implementing the research of the readership of periodicals which represents an event which ultimately effects the entire media market. The Publishers Union and the Association of Media Agencies have already been focusing on specifying their survey procedures concentrated on innovating and improving the research and their testing.

You may read about a few events of the previous period, about current trends and the near future of press and the entire environment within which the press market develops in the introductory part of the Yearbook, which consists of our own articles and contributions by media specialists.

I strongly believe that this issue of the Publishers Union Yearbook provides its readers with useful information which they are looking for in relation to their work, and that the Yearbook also successfully represents a source of fundamental information on the press market. Via our publication, we always attempt to offer summarizing information which would otherwise be divided into several different sources and thus difficult to access by a lot of people interested in them.

I would like to wish a lot of luck and success to the members of the Publishers Union for their activities during this year in order that we can report on great results of their products in the next issue of the Yearbook

Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D.
President of the Czech Pubblisher‘s Association

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned