Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroje údajů:
Nielsen Admosphere a Unie vydavatelů za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015. Všechny údaje monitoringu inzerce v této kapitole jsou
uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev. Údaje nezahrnují vlastní inzerci.

Monitoring inzerce v roce 2015
V roce 2015 probíhal monitoring inzerce se stejnou metodikou, jako v předchozích letech, což zajišťuje průběžnou srovnatelnost dat o inzertních výkonech (hrubém inzertním příjmu v Kč a inzertní ploše) publikovaných v této Ročence Unie vydavatelů přinejmenším od roku 2012. Větší pozornost byla ze strany dodavatele monitoringu věnována reakcím na vývoj na mediálním trhu, což se projevilo v zařazování nově vzniklých časopisů do monitoringu. Na základě požadavku členů došlo také k rozšíření počtu sledovaných edicí speciálů, což se ale nijak neprojevilo na vývoji celkového objemu inzertních příjmů, takže i z tohoto hlediska lze považovat monitoringem zachycený vývoj inzertních příjmů v letech 2014/2015 za odraz skutečného vývoje hrubých inzertních příjmů a inzertní plochy. Na straně provozovatele monitoringu došlo ke změně jeho obchodního názvu z Admosphere na Nielsen Admosphere, který je důsledkem fúze společnosti Admosphere s mezinárodním výzkumným holdingem Nielsen. Unie vydavatelů je odběratelem dat monitoringu Nielsen Admosphere na základě multilicence i v letošním roce 2016.

Vývoj hrubých inzertních výkonů tisku v roce 2015 Podle monitoringu inzerce Nielsen Admosphere činil roční objem hrubých inzertních příjmů všech monitorovaných titulů za rok 2015 celkem 17 902 608 tisíc Kč a celková inzertní plocha dosáhla 220 101 stran. Porovnáme-li tyto údaje s výsledky monitoringu za rok 2014, kdy celkového hrubé inzertní příjmy monitorovaných titulů činily 17 898 844 tisíc Kč a celková plocha inzerce 220 628 strany, zjistíme, že meziročně došlo k vzestupu finančního objemu hrubé inzerce o necelé 4 mil. Kč, což procentně nepředstavuje žádný rozdíl. Tomu také odpovídá meziroční změna počtu publikovaných inzertních stran přibližně 500 stránek, což svědčí nejen o stejném rozsahu inzertní plochy, ale také o tom, že meziročně nedošlo ke změnám cen inzerce monitorovaných titulů.
Uvedené souhrnné údaje v každém případě ukazují na obrat v trendu objemu hrubých inzertních výdajů do tisku v roce 2015, neboť ještě meziroční vývoj tohoto ukazatele při porovnání let 2014/2013 ukazoval sice mírný, ale přeci jen určitý pokles o 0,8 %.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlení k tabulkám a grafům
V letošní Ročence jsou publikována data o hrubých inzertních příjmech titulů vydávaných členy Unie vydavatelů a monitorovaných společností Nielsen Admosphere za období od roku 2012. Data za období let 2012 až 2015 jsou ve většině případů z metodického hlediska srovnatelná, proto je možno z nich vytvářet časové řady.

  • V roce 2015 bylo do monitoringu Nielsen Admosphere zařazeno celkem 468 jednotlivě sledovaných položek periodického tisku (deníků včetně mutací, suplementů a časopisů).
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se zaznamenává také, ale bez uvedení podrobných rozlišujících informací. Mimo to jsou ale jmenovitě zaznamenávány některé důležité speciální formáty inzerce v denících, jako například ucha.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
  • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
  • Meziroční změna je vypočtena jako hodnota v roce 2015 v poměru k roku 2014 x 100 - 100.
  • Publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2015. Zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2015 a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován.
  • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Nielsen Admosphere.
  • V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny jen tituly členů Unie vydavatelů.
  • V roce 2015 došlo, jak je uvedeno výše, k rozšíření počtu sledovaných speciálních edicí některých časopisů, které jsou v rámci monitoringu sledovány jako samostatná média. Z důvodu zpřehledněný zde publikovaných informací jsou inzertní výkony speciálních edicí s periodicitou delší než u základních titulů přičteny k inzertním výkonům těchto titulů. V tabulce je pak u takových titulů uvedena v závorce (včetně speciálu/ů).
  • Poznámka k tabulce na následující straně a grafům na str. 146 a 147.
Vzhledem k fúzím vydavatelství a převzetí některých titulů jinými vydavateli, k nimž v roce 2015 došlo, jsou do celkových příjmů jednotlivých vydavatelů zahrnuty inzertní výkony titulů tak, jak byly tyto tituly přiřazeny jednotlivým vydavatelům v rámci dat monitoringu inzerce agenturou Nielsen Admosphere.

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned