Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Dvacet let nezávislého ověřování nákladů tisku A BC ČR

Ověřené náklady novin a časopisů jsou důležitou složkou při rozhodování o výběru reklamního mixu každého profesionálního zadavatele inzerce již od roku 1914, kdy bylo ve Spojených státech založeno první sdružení, které se začalo zabývat shromažďováním, ověřováním a publikováním tištěných a prodaných nákladů. V roce 1926 vzniká obdobná organizace ve Francii a v roce 1931 ve Velké Británii.

V roce 1963 dochází k založení mezinárodní organizace s názvem The International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IF ABC), která schvaluje statut svých členů, který požaduje, aby členové této organizace působili na národních úrovních pod společných logem ABC. To zaručuje, že ověřování probíhá podle mezinárodně uznávaných standardů. Na založení se podílelo 13 zemí z Evropy a obou Amerik.

Během let se v jednotlivých kancelářích ABC poskytované služby rozrůstaly díky nově vzniklým odvětvím, jako je ověřování vstupů na internet, venkovní reklama apod. Na základě toho došlo v loňském roce k úpravě názvu IF ABC. Nově zní celý název organizace The International Federation of Audit Bureaux of Certification.

Vznik A BC ČR
V České republice zahájila ověřování nákladů tisku UVDT (dnešní Unie vydavatelů) již v roce 1993 prostřednictvím auditorské firmy. V roce 1996 zakládá UVDT (Unie vydavatelů) společně s organizacemi ARA (dnešní AKA, Asociace komunikačních agentur) a ČSZV (České sdružení pro značkové výrobky) Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR (Audit Bureau of Circulations Česká republika) a již od následujícího roku, tj. od 1. 1. 1997, zajišťuje služby spojené s ověřováním ABC ČR vlastními silami.

V současné době je ABC ČR sdružením právnických osob s tripartitním zastoupením, které tvoří - Unie vydavatelů, Asociace mediálních agentur (ASMEA) a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikovaných metodik, které byly zpracovány zástupci profesních organizací. Hlavní činností ABC ČR je ověřování nákladu periodického tisku (tj. tituly s prodejní cenou) a ověřování inzertních a účelových publikací (tj. publikace distribuované zpravidla zdarma). Tím se konkrétně rozumí hlášení o nákladech tisku a jejich zpracování, zveřejňování výsledků o nákladech tisku a jejich poskytování vydavatelům, reklamním agenturám, inzerentům a členům IF ABC.

Ověřování nákladů ve světě
Ověřování nákladu tisku probíhá ve světě již více než devadesát let a na mezinárodní úrovni v této oblasti spolupracuje již 37 organizací v 33 zemích, které jsou sdruženy v mezinárodní organizaci IF ABC. ABC ČR patří ve srovnání s ostatními kancelářemi ABC k těm menším. Ve světě se můžeme setkat s různými typy institucí zabývajících se ověřováním nákladů tisku, které podle statutu IF ABC splňují podmínku, že se jedná o tripartitu, ve které jsou vyváženě zastoupeni představitelé vydavatelů, reklamních agentur a inzerentů.

Metodika ověřování není v rámci IF ABC jednotná. Každý nový člen IF ABC ji sice musí uzpůsobit statutu mezinárodní organizace, ale prostor pro respektování domácích podmínek zůstává. Na druhou stranu, ani IF ABC se nevyhýbá všudypřítomná globalizace. Čtenáři se v různých zemích chovají podobně a totéž platí pro zadavatele inzerce. Diametrální rozdíl v metodikách tedy neexistuje. Největším hráčem na evropském trhu je ABC Německa. Německé ABC (IVW) se kromě ověřování nákladů tisku zabývá rovněž auditem venkovní reklamy, návštěvnosti kin, poslechovosti rozhlasu, návštěvnosti internetu či výstav apod. Další velkou organizací je ABC ve Velké Británii. To poskytuje v rámci výzkumu mediálního trhu rovněž řadu jiných služeb, jako je ověřování vstupů na internet, čtenost tisku, multimediální výzkum nebo návštěvnost akcí atd.

Obě tato ABC jsou ABC ČR příkladem, co vše je možné v rámci služeb spojených s ověřováním nákladu tisku a i v rámci jiných výzkumů mediálního trhu ověřovat.

Ověřované náklady v České republice
V době vzniku bylo členem ABC ČR 35 vydavatelství s 53 tituly. K dnešnímu dni je v systému ověřování nákladu tisku zapojeno 31 vydavatelů periodického tisku a 15 vydavatelů inzertních a účelových publikací. Celkem se pravidelně ověřuje 153 periodických titulů a 19 inzertních a účelových publikací. Do roku 2006 se inzertní a účelové publikace mohly nechat ověřovat kdykoliv podle svého uvážení a za jakýkoliv měsíc. Až od roku 2007 jsou inzertní a účelové publikace zveřejňovány a ověřovány rovněž pravidelně (viz graf Počet ověřovaných titulů v letech 1997 až 2015).

Ověřovaným datům v rámci ABC ČR se říká tvrdá data. Jsou opakovaně dokazatelná. Náklad je ověřován zkušeným auditorem – nezávislou kanceláří, která potvrzuje, že je možné opakovaně doložit účetní evidencí vydavatele a množstvím výtisků, které byly vytištěny, distribuovány nebo prodány. Ověřování nákladů probíhá podle metodiky ABC ČR tak, že se z účetní dokumentace vydavatelství příslušného titulu předkládají ke kontrole zejména originály přijatých a vydaných faktur a dokladů o jejich uhrazení.

V rámci ověřovaných nákladů jsou zastoupeny prakticky všechny nákladově významné tituly. Z celostátních deníků se neověřují pouze Haló noviny. Z grafu, kde je vidět vývoj ověřovaných nákladů od roku 1997, je patrný zlom kolem roku 2006/2007. Od té doby dochází k neustálému mírnému poklesu ověřovaných dat, kdy za posledních 8 let je meziroční pokles dat cca mezi 3 až 6 % (viz graf Vývoj prodaných nákladů v letech 1997 až 2015).

Metodika ověřování nákladu tisku
První metodika pro ověřování čerpala především ze švýcarského modelu, a to zejména z důvodu obdobné struktury vydávaných publikací se silným podílem regionálního tisku, obdobné velikosti a počtu obyvatelstva. Švýcarsko bylo zároveň patronem ABC ČR při přijímání za člena IF ABC na vídeňském kongresu v roce 1997.

Na přelomu tisíciletí se tiskový trh vyvíjel poměrně bouřlivě a s jeho vývojem musely držet krok i změny metodiky. K první významné změně metodiky došlo v roce 2001. Náklady deníků jsou od té doby sledovány po jednotlivých dnech v týdnu. Následovalo samostatné vykazování předplatného a volného / pultového prodeje. Od roku 2004 pak pokračují trendy hlubší strukturalizace ověřovaných nákladů. Byl zaveden samostatně vykazovaný ostatní prodej, tj. kupující nenakupuje výtisky za účelem dalšího prodeje, ale využívá výtisky pro vlastní potřebu (např. dopravní společnosti, cestovní kanceláře apod.). Dále začal být vykazován samostatně prodej do zahraničí a před samotným vstupem do systému každý titul musí projít tzv. vstupním ověřováním. V roce 2006 pak byla zavedena do metodiky nová položka, a to elektronická verze tištěného vydání hlavního titulu.

Kde získat informace o nákladech tisku
ABC ČR zveřejňuje údaje o nákladech tisku do dvou měsíců po ukončení sledovaného měsíce. Pravidelně jsou údaje zveřejňovány na www.abccr.cz. V roce 2016 proběhne redesign webových stránek ABC ČR. Cílem je hlavně moderní a responzivní design, který umožní návštěvníkům webových stránek pohodlné použití webu na různých zařízeních, tj. desktopech, tabletech a mobilech.

Dále jsou data aktuálně každý měsíc zveřejňována v odborných týdenících Marketing&Media a MarketingSalesMedia a rovněž na stránkách Unie vydavatelů (www.unievydavatelu.cz).

V únoru letošního roku byla nově spuštěna facebooková stránka ABC ČR, kde je možné nalézt veškeré aktuality, které se týkají ABC ČR a které souvisí s ověřováním nákladů tisku ve světě či s tiskovým trhem obecně.Simona Jůzová
předsedkyně ABC ČR

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned