Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

DPH v roce 2015 – rok úsilí a nadějí

Co se událo v oblasti snížení sazby DPH pro tisk v roce 2015 Od 1. ledna 2015 bylo v České republice zavedeno další pásmo snížené sazby DPH ve výši 10 procent. Do tohoto pásma byly zařazeny knihy, léčiva a dětská strava. I když se v první fázi návrhu objevovaly jisté náznaky, že návrh bude obsahovat také zařazení tisku do této snížené sazby DPH, jak by to odpovídalo příslibům obsaženým ve volebních programech některých stran vládní koalice v roce 2013, ve fi nálním návrhu předloženém vládou a schváleném Poslaneckou sněmovnou a Senátem nakonec zařazen nebyl.

Existuje celá řada důvodů, aby tisk byl zařazen do 10procentní sazby DPH stejně jako knihy. Tisk je nejen významným kulturním statkem jako knihy, ale mimo širokého okruhu vzdělávání a kulturního rozvoje plní také některé speciální funkce důležité pro fungování společnosti, kde v jisté míře nahrazuje státní instituce. Jedná se zejména o šíření informovanosti o událostech, opatřeních, novinkách atd. Tisk navíc hraje podstatnou úlohu nejen při šíření informací, ale také napomáhá názorové pluralitě, výměně různých názorů na události a fakta a rozvijí tak demokratické hodnoty. Rozvoji demokratické společnosti pomáhá také tím, že upozorňuje na skutečnosti a společenské jevy, jež jsou důležité pro to, aby si občané mohli aktivně utvářet své politické názory, orientovat se v názorech prezentovaných na politickém poli představiteli jednotlivých politických směrů a sil. Tisk tedy sehrává klíčovou roli v rámci utváření a podpory rozvoje demokratických hodnot ve společnosti.

Ani z ekonomického hlediska není situace periodik a jejich vydavatelů zásadně jiná například od situace v odvětví vydávání knih, aby ji nebylo možno považovat za důvod pro snížení sazby DPH pro tisk. Na některé argumenty z tohoto hlediska upozorňuje tento článek dále.

Vydavatelé proto v roce 2015 zintenzivnili své úsilí o dosažení snížení sazby DPH pro tisk a jejich zástupci jednali v průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016 o tomto tématu s klíčovými představiteli naší politické scény, jak na straně stran vládní koalice, tak i s vrcholnými představiteli opozice.

Tyto snahy a argumenty vydavatelů padly alespoň částečně na úrodnou půdu a jejich výsledkem byl poslanecký návrh Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na snížení sazby DPH pro tisk ze září 2015 i zařazení návrhu na snížení sazby DPH pro tisk do třiadvacetibodového programu ČSSD do konce roku 2016. Poslanecký návrh sice v říjnu 2015 nezískal pozitivní vyjádření Ministerstva fi nancí, ale přesto byl zařazen na pořad jednání Poslanecké sněmovny, byť nebyl doposud projednán. Důvodem je především nejasná situace, pokud jde o podporu návrhu ze strany poslanců jednotlivých stran. Se stanoviskem k návrhu na snížení sazby DPH je třeba ze strany vydavatelů polemizovat. Přitom s některými názory prezentovanými Ministerstvem fi nancí ve stanovisku měli vydavatelé možnost se setkat již dříve. Mimo typického názoru, že není vhodné sazby DPH dále diferencovat, stojí fakt, že se tak od roku 2015 stalo. Další dva protiargumenty ministerstva, a sice že nelze sazbou DPH zvýhodňovat určitá odvětví a to, že snížení sazby DPH u knih nevedlo ke snížení jejich ceny, se vydavatelé snaží vysvětlit vlastní argumentací.

Vydavatelé přitom od samého počátku neslibují, jak je vysvětleno dále, že snížení sazby DPH povede ke snížení ceny tisku, což by se v případě některých titulů a zaokrouhlení ceny na celé koruny ani nemohlo projevit. Na druhé straně zdůvodňují požadavek na snížení sazby DPH především tím, že by její snížení přineslo vydavatelskému odvětví další potřebné fi nanční prostředky bez potřeby zvyšování cen, které by sloužily zvyšování kvality a rozmanitosti obsahu tisku, což je jedním z předpokladů zbrždění dlouhodobého trendu poklesu prodeje tisku, který celé odvětví ohrožuje. Mimo jiné se vydavatelé ale zaměřují také na argument, že snížení sazby DPH od roku 2015 nevedlo ke snížení cen komodit, jimž bylo poskytnuto. V případě dětské stravy a léčiv je situace vzdálená vydavatelskému průmyslu, a proto zde nelze hledat paralely. V případě cen knih je třeba ale analyzovat vliv snížení sazby z dlouhodobějšího hlediska, než je jedno čtvrtletí či pololetí, jak upozorňují také sami nakladatelé knih a knihkupci.

Co je cílem snížení sazby DPH pro tisk, a jaké mohou být jeho
ekonomické výhody?

Cílem snížení sazby DPH z pohledu vydavatelů primárně není snížení ceny tisku na trhu. Vydavatelé od snížení sazby DPH očekávají, že v rámci celkového objemu produkce snížení sazby DPH přinese do odvětví více fi nancí bez nutnosti zvyšování cen, které by zas vedly k poklesu prodeje. Dodatečné prostředky budou vydavatelé moci použít na:

- zkvalitnění obsahu a rozmanitosti periodik,
- zachování zaměstnanosti, a tím kvality novinářské práce,
- technologické změny, které jim umožní reagovat na změny v chování
čtenářů (digitalizace).Jedná se o kroky, jejichž cílem je zpomalení stávajícího trendu poklesu prodeje tisku a s tím souvisejícího poklesu obsahové rozmanitosti a názorové plurality tisku.

Zpomalení či zastavení poklesu prodeje tisku přitom může být z dlouhodobého hlediska i při snížení sazby DPH přínosem pro příjmy státního rozpočtu. Je třeba si uvědomit, že daňový výnos z prodeje tisku dlouhodobě klesá a jeho nárůstu bylo v minulých letech dosahováno vždy jen skokově při zvyšování sazby DPH. Poklesem sazby DPH sice dojde k jednorázovému výpadku příjmů rozpočtu o odhadovanou částku přibližně 370 milionů korun (odhadovaná částka podle předpokládaných nákladů v roce 2016), ale na druhé straně dojde ke:

- snížení tempa dlouhodobého poklesu daňového výnosu z prodeje tisku, který je výsledkem kontinuálního poklesu jeho prodeje,

- odvrácení nebezpečí růstu dalších nároků na státní rozpočet vyvolaných například propouštěním pracovníků ve vydavatelském odvětví i návazných odvětvích, jako například polygrafi e a náklady na jejich rekvalifi kaci.

Nízká a dlouhodobě stabilní sazba DPH je jedním z činitelů, které se podílejí na relativně příznivém vývoji tiskového trhu. Jako příklad můžeme uvést srovnání vývoje deníkového trhu s Německem, kde je sazba DPH pro tisk od roku 1983 ve výši 7 %.

Argumenty pro snížení sazby DPH pro tisk
Řada důvodů pro snížení sazby u tisku je stejná jako v případě knih, protože tisk plní významnou kulturní, vzdělávací a informační roli ve společnosti. Tisk má také z hlediska zdanění výjimečné postavení ve většině zemí Evropské unie, kde je zařazen do pásma snížené, super snížené nebo nulové sazby DPH. DPH pro tisk je v ČR čtvrtá nejvyšší v Evropě. Při poslední změně sazeb DPH v Řecku sice došlo ke zvýšení redukované sazby, ale tisk byl z této úpravy vyňat a jeho sazba DPH byla dokonce o 0,5 procenta snížena z 6,5 na 6 %.


Pokud vydavatelé poukazují na potřebnost snížení sazby DPH pro tisk, je třeba také uvést na pravou míru některé nepřesné názory, které jsou o vývoji tiskového trhu zakořeněny v širším povědomí:

  1. Od roku 2007 došlo do února 2016 k poklesu prodeje deníků o téměř 52 %, tj. celkový trh se snížil na méně než polovinu.
  2. Často se hovoří o tom, že vydavatelé získávají nové příjmy z placeného přístupu uživatelů k digitálnímu obsahu. Je třeba si uvědomit, že proti poklesu objemu prodeje deníků o téměř 52 % stojí podíl prodeje elektronických verzí obsahu deníků, který dosahuje přibližně 4,5 % celkového objemu prodaných kusů. To znamená, že vydavatelé proti poklesu prodeje o 51,8 % získali jen 4,5 procenta nových prodejů díky elektronickým verzím. Přitom stejně jako jinde ve světě se prodej digitálního obsahu realizuje za nižší ceny, než prodej tištěných titulů.
  3. Z výše uvedených faktů vyplývá, že i přes aplikaci nových trendů a forem distribuce obsahu tisku bude jeho prodej klesat, a tím se sníží také objem tržeb a tím i daňový výnos z prodeje tisku.
  4. Podíváme-li se na vývoj odhadovaného daňového výnosu z prodeje deníků v období let 2007 až 2015, vidíme jednoznačně, že daňový příjem se zvyšoval jen v důsledku navýšení sazby DPH, ale jinak měl klesající tendenci. V současné době již nelze sníženou sazbu DPH zvyšovat nad hranici 15 procent, neboť její horní hranice je omezena směrnicí 2006/112/ES z 28. listopadu 2006 o společném systému DPH, což znamená, že daňové příjmy z prodeje tisku budou nadále průběžně klesat.
  5. Od roku 2007 klesá také objem inzerce v tisku, a to jak v hrubých, tak i odhadovaných čistých údajích (z 8,6 na 3,0 miliardy Kč). Tím se dále zhoršuje situace vydavatelů s dopady na úroveň obsahu, rozmanitost a další kvality tisku.
  6. Často se namítá, že součástí periodického tisku jsou také erotické a pornografi cké tituly. Proti tomu stojí fakt, že v ČR vychází 22 titulů časopisů z této skupiny, což tvoří 0,98 % z celkového počtu 2 225 titulů prodávaných časopisů, celkový podíl na prodeji tisku činí 0,04 %. Na druhé straně na internetu lze nalézt prostřednictvím vyhledavače Seznam cca 14 milionů odkazů na erotické a pornografi cké stránky a prostřednictvím Google dokonce více než 200 000 000 odkazů.


Podpora tisku v evropských zemích
Vydavatelé poukazují na potřebu snížení sazby DPH pro tisk jako opatření ke stabilizaci tiskového trhu, nejedná se o nic bezprecedentního, neboť mimo nízkého zdanění je v řadě evropských zemí tisku státem poskytována přímá podpora. Tento model funguje především ve skandinávských zemích, kde není dostatečně velký trh, aby uživil větší počet tiskovin, státy se tedy snaží udržet rozmanitost zpravodajství.

Ve Švédsku stát poskytuje dotace i celostátním významným listům, např. Arbetet (soc. dem.) nebo Svenska Dagbladed (konzervativci), které by bez státní podpory zanikly. Norsko v loňském roce poskytlo tisku přímou dotaci ve výši 308 mil. Norských korun (cca 1. mld. Kč). Ze sousedních zemí existuje systém přímé státní podpory tisku v Rakousku, kde tisk s denní a týdenní periodicitou dostává dotace, které slouží:
  • zajištění přístupnosti tisku ve všech oblastech,
  • zachování rozmanitosti regionálního tisku,
  • zvýšení kvality a zabezpečení budoucnosti.


Celkový objem podpory činil v roce 2014 částku 8 650 000 euro, z toho na podporu distribuce bylo vynaloženo 3 710 000 Euro a na podporu kvality 1 533 000 euro.

Dne 7. dubna 2016 vydala Evropská komise sdělení, na jehož základě byla otevřena veřejná diskuse o další politice Evropské unie v oblasti DPH. Pro vydavatele periodik je materiál zajímavý zejména z hlediska perspektivy zařazení placené distribuce obsahu tisku na digitálních platformách do pásma snížené sazby DPH, neboť dosavadní směrnice EU toto zařazení členským zemím neumožňovala, jak potvrdila mimo jiné dřívější rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě Francie. Nynější diskuse ukazuje, že evropští politici jsou si vědomi významu co nejnižšího zdanění periodického tisku ve všech jeho formách, které je významným předpokladem jeho dostupnosti při zachování ekonomiky vydavatelů, která bude i v budoucnosti umožňovat rozvoj kvality a názorové či obsahové rozmanitosti tisku, která hraje významnou roli při garantování demokratického politického prostředí evropských zemí a napomáhá vzdělání a rozvoji jejich obyvatel.
Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned