Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Odhady čtenosti tisku - MEDIA PROJEKT

Zdroj ú dajů a g rafů:
MEDIA PROJEKT, S KMO, U nie v ydavatelů a A SMEA, r ealizace
MEDIAN – S TEM/MARK. 1. 1. 2013 a ž 17. 12. 2015 a GfK Czech
– MEDIAN za období 1. 1. 2011 a ž 17. 12. 2012

MEDIA PROJEKT v roce 2015
Rok 2015 byl již 21. rokem realizace výzkumu MEDIA PROJEKT a zároveň třetím rokem etapy probíhající od začátku roku 2013. Výzkum MEDIA PROJEKT prošel za celou dobu své realizace řadou změn s cílem reagovat na požadavky trhu, tak aby si zachoval svou roli hlavního plánovacího nástroje pro distribuci inzertních investic do tiskových médií. Výzkum také reagoval na hlavní trendy v oblasti mediálního výzkumu, jež se objevily v zahraničí. Výzkum si proto zachovává z mezinárodního hlediska špičkovou úroveň a z hlediska poměru velikosti vzorku k počtu obyvatel země je jedním z nejmohutnějších mediálních výzkumů přinejmenším v rámci Evropy.

V minulém roce se dostala realizace poslední etapy MEDIA PROJEKTU zahájená v roce 2013 do druhé poloviny. Pro výzkum je charakteristické, že v rámci této etapy prochází postupně řadou menších vylepšení s cílem získávání ještě přesnějších dat o čtenosti tiskových titulů. Po změnách, jež zastaly na samém začátku realizace současné etapy v roce 2013, jako byla například:

 • nová metodika individuace pořadí časopisů v dotazovacím nástroji,
 • prodloužení dotazovaného období spontánní čtenosti,
 • kontinuální úpravy regionálního rozdělení výběru v závislosti na návratnosti dosažené v předchozích fázích každého dotazovacího období,
 • dotazování suplementů provázané se zobrazením loga nosného titulu,
 • alternativní oslovení a dotazování respondentů z obtížně zastižitelných skupin a rozšíření kontrolního systému.
Realizátoři výzkumu se již několik předchozích let potýkali s obtížemi při provádění terénního dotazování. Největším problémem bylo navázání kontaktu s domácnostmi náhodně vybranými z databáze doručovacích adres České pošty a zastižení konkrétní osoby v této domácnosti určené pomocí výběrového klíče. To vedlo k tomu, že do výzkumu byly okrajově zaváděny určité prvky kvótního výběru, například v rámci dotazování respondentů v Praze a velkých městech nebo dotazování obtížně zastižitelných skupin respondentů.

Rok 2015 přinesl ve výzkumu další významnou změnu spočívající v úpravě metodiky výběru respondentů. Do výběru dotazovaného vzorku respondentů byly zavedeny některé kvótní prvky, jejichž cílem bylo předcházet stále obtížnější dosažitelnosti vybraných domácností a v jejich rámci konkrétní vybrané osoby.

Stávající výběrový klíč, podle něhož se prováděl výběr konečného respondenta v rámci domácnosti, nahradil kvótní výběr. Při výběru respondenta byly aplikovány kvótní znaky věk, pohlaví, vzdělání a počet členů domácnosti. Tazatelé prováděli dotazování na přesně vymezeném území při zachování současných víceúrovňových kontrol kvality jejich práce.

Základní pilíře výzkumu zůstaly ale stejné – byl zachován základní princip stratifikovaného náhodného výběru lokalit, ve kterých dotazování probíhá. Probíhala také kontrola kvality práce tazatelů prostřednictvím telefonického nebo korespondenčního ověřování realizovaného rozhovoru, nahrávání a následné náslechy vybraných (předem tazateli neznámých) úseků rozhovoru včetně analýzy konzistence získaných dat. Očekávalo se, že inovovaná metodika výběru respondentů se promítne do zlepšení struktury sebraného vzorku populace. Díky tomu bude možné od roku 2015 snížit rozsah vah ze současného rozpětí od 0,3 do 3,0 na interval od 0,5 do 2,0.

Zavedení nové metodiky výběru respondentů předcházelo pilotní testování vlivu těchto změn, které proběhlo v roce 2014, a které ukázalo, že by změna neměla mít dopad na výsledky výzkumu. V průběhu roku 2015 se uskutečnila dvě vyhodnocení dopadů změny výběru respondentů na výzkum a jeho výsledky. Závěry těchto vyhodnocení je možno shrnout do tří hlavních bodů:
 • změna metodiky výběru respondentů přispěla k lepší průchodnosti realizace terénního dotazování,
 • změna metodiky neměla výraznější dopad na čtenost sledovaných titulů,
 • na druhé straně nedošlo k naplnění dalšího z předpokládaných pozitivních dopadů změny metodiky spočívajícího
Na základě těchto vyhodnocení byla přijata pro rok 2016 drobná opatření týkající se kvót, jejich naplňování a zejména regionální reprezentativnosti výzkumu, jejichž cílem je další zkvalitnění výzkumu. Ve 4. čtvrtletí roku 2015 proběhl také jako nadstavba MEDIA PROJEKTu pilotní výzkum dotazování progresivní technologií CAWI s cílem ověřit jeho využitelnost v rámci výzkumu čtenosti tisku v našich podmínkách. Vyhodnocení pilotu přineslo závěr nezavádět dotazování CAWI v rámci dokončení současné etapy realizace výzkumu, ale zadat řešení částečné aplikace této dotazovací metody v rámci zadání pro agentury na pokračování výzkumu.

V rámci MEDIA PROJEKTu pokračovalo v roce 2015 i dotazování na vybavenost a využívání čtecích zařízení (hlavní výsledky jsou publikovány v grafu u článku V. Kožíška a P. Šimoníka) i dotazování na některé parametry kvality čtení, jež by měla být v rozvinutější formě součástí další etapy realizace výzkumu.

Všechny popsané změny a vývoj výzkumu jsou v tomto úvodu ke kapitole s daty o čtenosti titulů členů Unie vydavatelů uvedeny jen ve zkratce a na vysvětlení k dále uvedeným tabulkám a grafům. Podrobněji se o realizaci výzkumu můžete dočíst v samostatném článku zástupců realizátorů Vladimíra Kožíška a Pavla Šimoníka v úvodní části Ročenky. Na stejném místě Ročenky je také publikován článek Věry Lhotské a Roberta Nováka, který na základě vyhodnocení dosavadní realizace výzkumu, nových trendů a potřeb trhu hovoří o budoucnosti výzkumu čtenosti a požadavcích na pokračování MEDIA PROJEKTu v další etapě realizace. Cílem těchto změn je, aby výzkum dále plnil úlohu věrohodného, spolehlivého a požadavkům trhu odpovídajícího datového zdroje, jehož jádrem bude poskytování dat o čtenosti titulů v papírové formě, ale zároveň bude s to informovat trh také o souhrnné sledovanosti vydavatelských značek v tištěné i digitálně distribuované formě.

Komentář k tabulkám a grafům
 • V tabulkách a grafech v této kapitole Ročenky Unie vydavatelů 2016 jsou publikovány výsledky z výzkumu MEDIA PROJEKT za celý rok 2015 (roční data), jejich srovnání se stejnými daty za rok 2014 a delší časová řada od roku 2011.
 • Uváděný údaj o odhadované čtenosti vyjadřuje ukazatel „čtenost posledního vydání titulu“ v populaci 12 – 79 let.
 • Meziroční změna odhadů čtenosti v procentech je vypočtena jako podíl 2015/2014 x 100 – 100.
 • Ceny inzerce jsou převzaty z ceníků inzerce a uváděna je výše běžné ceny celostránkového plnobarevného inzerátu.
 • Údaj CPT vyjadřuje cenu, za kterou titul osloví 1 000 čtenářů ve věku 12–79 let. Je vypočten z údajů o čtenosti a ceně inzerce uvedených v tabulce.
 • V tabulkách a grafech jsou zařazeny pouze tituly aktuálně vydávané členy Unie vydavatelů a zařazené do MEDIA PROJEKT splňující podmínky pro publikování.
 • V případě, že titul nebyl v roce 2015 sledován ve všech čtvrtletích, nebo nedosáhl v tomto roce metodikou výzkumu požadované hranice 24 000 čtenářů na vydání, není součástí ročních dat, a tudíž není uveden v tabulkách a grafech v této kapitole, ani pokud tyto podmínky splňoval v předchozích letech.


Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned