Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Slovo prezidenta


Vážení čtenáři,

po roce dostáváte do rukou další vydání Ročenky Unie vydavatelů 2016. Od vydání minulé Ročenky v květnu 2015 prošel mediální a tiskový trh v České republice i zahraničí dynamickým vývojem, který přinesl řadu protikladných trendů, ale také nové podněty, řešení a v řadě případů i úspěchy těch vydavatelů, kteří našli obsahová, technologická řešení či obchodní modely, které vychází vstříc současným trendům vývoje.

Vydání Ročenky je také příležitostí zamyšlení nad budoucností. Rok 2016 bude pro Unii vydavatelů naplněn především pokračováním snahy po prosazení nižší sazby DPH pro tisk, a také důkladnou přípravou na další pokračování výzkumu čtenosti.

V letošním vydání Ročenky Unie vydavatelů jsme na základě pozitivního ohlasu z minulého roku opět mírně rozšířili úvodní textovou část, která je věnována nejen jednotlivým událostem ve vývoji tiskového trhu nebo počinům a akcím Unie vydavatelů, ale seznamuje širší okruh čtenářů Ročenky také s některými odbornými tématy.

Rád bych vás upozornil na články věnované výzkumu čtenosti MEDIA PROJEKT, jehož realizace současné etapy se posunula v minulém roce do druhé poloviny. Ve výzkumu přitom došlo také ke změnám zaměřeným na zlepšení jeho kvality. V samostatném článku také připomínáme složitou otázku dalšího rozvoje výzkumu čtenosti nejen periodického tisku na papírové platformě, ale také celkové sledovanosti vydavatelských značek, která bude tvořit jádro další etapy výzkumu, jejíž příprava byla zahájena.

Rok 2015 a začátek roku 2016 byl naplněn úsilím vydavatelů o prosazení snížení sazby DPH pro tisk. Jsem přesvědčen, že existují samé rozumné důvody pro to, aby sazba DPH byla pro tisk snížena na stejnou úroveň, jako tomu je od roku 2015 u knih. Přesvědčit o tom, a zejména přimět k činům naši politickou reprezentaci v potřebném širším měřítku ale není jednoduché, byť tomu byl věnován celý minulý rok a ani v tomto roce úsilí Unie vydavatelů o splnění tohoto cíle nepolevuje.

Uniknout pozornosti všech, kdo se zajímají o mediální trh, by neměly ani články věnované tématice tuzemské mediální legislativy a jejího vývoje v roce 2015, stejně jako evropské legislativy, která v současné době v mnohém předznamenává blízký vývoj legislativy domácí, protože stále více legislativních rozhodnutí je přijímáno na úrovni Evropské unie. V případě evropských směrnic a nařízení se jedná jak o normy, které v některých případech, i přes snahu evropských vydavatelských asociací, práci vydavatelů v některých aspektech komplikují, tak o pravidla, jež vydavatelům v stále bouřlivějším vývoji společnosti pomáhají.

Datová část Ročenky Unie vydavatelů 2016 ukazuje hlavní trendy vývoje prodeje, čtenosti a inzertních výkonů tisku v roce 2015 ve srovnání s předchozími čtyřmi lety. Z publikovaných dat je patrný pokračující obecný trend poklesu prodeje a čtenosti tiskových titulů. Na druhou stranu u většiny deníků a časopisů došlo k nárůstu počtu čtenářů jejich digitálního obsahu, což je dalším argumentem mluvícím pro provázanost měření čtenosti a návštěvnosti v Mediaprojektu a NetMonitoru. Také údaje o inzertních příjmech ukazují, že alespoň pokud jde o hrubé příjmy vydavatelů v ceníkových cenách, inzertní výkony se v minulém roce ve srovnání s rokem 2014 nesnížily. Přes všeobecný trend lze najít případy titulů, které v jednotlivých parametrech vykázaly zvýšení uvedených ukazatelů, což ukazuje, že při správném odhalení a využití růstových možností mají tisková média perspektivu svého rozvoje a růstu.

V podmínkách vývoje mediálního trhu v České republice je průvodním jevem probíhajících změn v distribuci obsahu a obchodních modelech rovněž změna vlastnické struktury, která začala před několika lety, pokračovala i v minulém roce a pravděpodobně ještě neskončila. Toto téma tvoří hlavní obsah příspěvku Martiny Vojtěchovské v úvodní části Ročenky.

Ročenka 2016 obsahuje jako obvykle také obchodně-kontaktní část, která slouží na jedné straně k prezentaci vydavatelů a jejich produkce a na druhé straně také inzerentům a dalším potenciálním obchodním partnerům pro oslovení vydavatelů například v případě, že v datové části Ročenky shledají jako zajímavé využití některého z titulů členů Unie vydavatelů pro svoji inzerci. Těmto zájemcům přináší Ročenka Unie vydavatelů komplexní vodítko.

Závěrem si dovoluji vyjádřit své přání, aby vám Ročenka Unie vydavatelů úspěšně sloužila při hledání potřebných informací, které jsou v ní soustředěny z různých zdrojů na jednom místě. Členům Unie vydavatelů i všem ostatním vydavatelům tisku přeji hodně úspěchů a štěstí v jejich činnosti v současných nelehkých podmínkách.

Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D.
prezident Unie vydavatelůDear readers,

One year on, we‘re presenting you with another edition of the Czech Pubblisher‘s Association Yearbook, for 2016. Since the issue of the last Yearbook in May 2015, the media and press market in the Czech Republic and abroad has undergone dynamic development, which brought a number of opposing trends, but also new incentives, solutions and in a number of cases successes for those publishers who found content and technological solutions or business models that step forward to meet current development trends.

The issue of the Yearbook is also an opportunity to think about the future. For the Czech Pubblisher‘s Association, the year 2016 will be filled mainly by the continuing effort to push through a lower VAT rate for printed matter, as well as thorough preparation for the continuing readership research.

On the basis of a positive reaction last year, in this year‘s issue of the Yearbook we have once again slightly expanded the introductory textual section, which is devoted not only to individual events in the development of the press market and the Czech Pubblisher‘s Association‘s actions and events, but also introduces a wider circle of Yearbook readers to certain specialized themes.

I would like to draw your attention to articles devoted to researching the readership of MEDIA PROJEKT; the realization of its current phase moved into its second half last year. At the same time, the research has led to changes aimed at improving its quality. I n a separate article we also comment on the complex issue of the continuing development of readership research, not just of periodicals on a paper platform, but also the overall viewership of publishing brands, which will form the core of the next phase of the research, whose preparation has already commenced.

The year 2015 and the start of the year 2016 was filled by publishers‘ efforts to push through a reduction in the VAT rate for printed matter. I am convinced that the same sensible reasons exist for the reduction of VAT on printed matter to the level at which it has been set for books since the year 2015. Convincing our political representation about this on the necessary wider scale and especially encouraging them to take action is not easy, even though the entire last year was devoted to it and this year, too, the Czech Pubblisher‘s Association‘s effort to fulfil this goal is not easing up.

Those interested in the media market should also pay attention to articles devoted to the theme of domestic media legislation and its development in the year 2015, just like European legislation, which currently prefigures the close development of domestic legislation in many aspects, because more and more legislative decisions are being adopted at European Union level. In the case of European directives and regulations, we are talking about norms that, in some cases, complicate certain aspects of publishers‘ work even despite the efforts of European publishers‘ associations, but also rules that help publishers in society‘s increasingly tempestuous development.

The data section of the Czech Pubblisher‘s Association Yearbook 2016 shows the main trends in the development of the sales, readership and advertising performance of the press in the year 2015 in comparison with the previous four years. A continuing general trend of the falling zsales and readership of printed titles is apparent from the published data. On the other hand, most dailies and magazines have seen a growth in the number of readers of their digital content, which is another argument for the interconnection of measuring readership and attendance in Mediaprojekt and NetMonitor. Data about advertising income also shows that, at least in terms of publishers‘ gross incomes in price list rates, advertising
performance last year did not fall in comparison with the year 2014. Despite the general trend, we can find cases of titles which have showed an increase in the stated indicators in individual parameters, and this shows that, with the proper exposure and use of growth opportunities, printed media has a perspective of its development and growth.

In terms of the development of the media market in the Czech Republic, a related phenomenon of the ongoing changes in content distribution and business models is also a change of ownership structure, which began several years ago, continued last year and has probably still not finished. This theme forms the main content of Martina Vojtěchovská‘s contribution in the introductory section of the Yearbook.

As usual, the 2016 Yearbook also contains a business contact section, which on the one hand serves to present publishers and their products, and on the other hand also serves advertisers and other potential business partners for contacting publishers, for example if in the data section of the Yearbook they find they that one of the Czech Pubblisher‘s Association members‘ titles is suitable for their advertising. The Czech Pubblisher‘s Association Yearbook offers comprehensive guidelines to these interested parties.

Finally, I would like to express my wishes that the Czech Pubblisher‘s Association Yearbook successfully serves you in your search for the necessary information, concentrated from various sources in one place. I wish the members of the Czech Pubblisher‘s Association, and all other press publishers, many successes and much happiness in their activity in the current difficult conditions.

Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D.
President of the Czech Pubblisher‘s Association

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned