Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroje údajů:
Admosphere a Unie vydavatelů za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014. Všechny údaje monitoringu inzerce v této kapitole jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev. Údaje nezahrnují vlastní inzerci.

Monitoring inzerce v roce 2014
Datová část této kapitoly se opírá o výsledky monitoringu inzerce Admosphere za rok 2014 a v předchozích letech. V roce 2014 nedošlo v monitoringu inzerce Admosphere k metodickým změnám. V souvislosti s vývojem na trhu se v průběhu roku pouze poněkud změnily monitorované tituly, protože do sledování byly zařazeny nové obchodně významné suplementy a časopisy, které se v roce 2014 objevily na trhu, a na druhé straně některé tituly v průběhu roku zanikly. Další změna, k níž došlo v průběhu roku 2014, se netýkala dat, ale jejich zpracování. Uživatelé od minulého roku zpracovávají analýzy v nově vyvinutém softwaru Adwind Kite dodávaného přímo společností Admosphere, namísto dříve užívaných softwarů dodávaných třetími stranami. Proběhlo zaškolení pracovníků jednotlivých uživatelů a postupně byly nahrazeny všechny dříve užívané analytické programy. Tím se zjednodušil zejména operativní kontakt dodavatele softwaru s uživateli a usnadnilo se řešení jejich připomínek či požadavků týkajících se funkcí analytického softwaru. Členové Unie vydavatelů jsou uživateli monitoringu inzerce Admosphere i v roce 2015.

Hrubé inzertní příjmy tisku v roce 2014
Podle monitoringu inzerce Admosphere činil roční objem hrubých inzertních příjmů všech monitorovaných titulů za rok 2014 celkem 17 895 814 tisíc Kč a celková inzertní plocha dosáhla 220 628 stran. Porovnáme-li tyto údaje s výsledky monitoringu za rok 2013, kdy celkové hrubé inzertní příjmy monitorovaných titulů činily 18 039 132 tisíc Kč a celková plocha inzerce 220 342 strany, zjistíme, že meziročně došlo k mírnému poklesu finančního objemu hrubé inzerce o 143 318 tis. Kč, což představuje -0,8 %. Tento poměr není v rozporu s tím, že u rozsahu celkové inzertní plochy došlo k jeho meziročnímu nárůstu v roce 2014 o 286 stran, tj. o 0,1 %. Uvedené souhrnné údaje v každém případě ukazují na zastavení klesajícího trendu objemu hrubých inzertních výdajů do tisku v roce 2014, neboť ještě meziroční vývoj tohoto ukazatele při porovnání let 2013/2012 představoval pokles o 2,4 %.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlení k tabulkám a grafům
V letošní Ročence jsou publikována data o hrubých inzertních příjmech titulů vydávaných členy Unie vydavatelů a monitorovaných společností Admosphere za čtyřleté období od roku 2011. Rok 2011 byl prvním rokem, za který jsou k dispozici v rámci projektu Admosphere celoroční údaje o monitorovaných titulech, proto začínáme s publikováním časových řad od uvedeného roku. Data za období let 2011 až 2014 jsou ve většině případů z metodického hlediska srovnatelná, proto je možno z nich vytvářet časové řady. Je třeba pouze vzít v úvahu, že v roce 2012 došlo na žádost Unie vydavatelů k rozšíření počtu sledovaných časopisů (viz poznámka níže). U deníků došlo na přelomu let 2011/2012 k menší metodické změně. V roce 2011 byly u celostátních deníků do dat zahrnuty všechny inzeráty otištěné na stránkách označených jako regionální (mutující). V roce 2012 byly ale shodné inzeráty publikované na takovýchto stranách ve všech regionálních vydáních/mutacích ve stejném termínu identifikovány technologií Picture Matching a do dat započteny pouze jako jeden celostátní inzerát. U titulu Deník tvoří údaj za rok 2012 součet všech inzerátů otištěných na všech stranách všech mutací tohoto titulu. V roce 2011 monitoring Admosphere rozlišoval pouze lokální a krajské ceny, nikoliv ale celostátní.
  • V roce 2014 bylo do monitoringu Admosphere zařazeno celkem 477 jednotlivě sledovaných položek periodického tisku (deníků včetně mutací, suplementů a časopisů).
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se zaznamenává také, ale bez uvedení podrobných rozlišujících informací. Mimo to jsou ale jmenovitě zaznamenávány některé důležité speciální formáty inzerce v denících, jako například ucha.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
  • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
  • Meziroční změna je vypočtena jako hodnota v roce 2014 v poměru k roku 2013 x 100–100.
  • Publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2014. Zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2014 a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován.
  • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Admosphere.
  • V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny jen tituly členů Unie vydavatelů.
  • Z důvodu rozšíření počtu monitorovaných titulů od roku 2012, k němuž došlo na základě požadavku Unie vydavatelů, neznamená neuvedení údaje o inzerci v roce 2011 u titulů, jež začaly být monitorovány až od roku 2012 fakt, že by titul žádnou inzerci neobsahoval.
  • Poznámka k tabulce na následující straně a grafům na str. 130 a 131.
Vzhledem k fúzím vydavatelství a převzetí některých titulů jinými vydavateli, k nimž v roce 2014 došlo, jsou do celkových příjmů jednotlivých vydavatelů zahrnuty inzertní výkony titulů tak, jak byly tyto tituly přiřazeny jednotlivým vydavatelům v rámci dat monitoringu inzerce agenturou Admosphere. V poznámce pod tabulkou je také u vydavatelů, kteří prošli fúzemi uvedeno, která vydavatelství z roku 2013 zahrnují.