Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Odhady čtenosti tisku - MEDIA PROJEKT

Zdroj údajů a grafů:
MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace
MEDIAN – STEM/MARK, 1. 1. 2013 a ž 17. 12. 2014 a GfK Czech
– MEDIAN za období 1. 1. 2010 a ž 17. 12. 2012


V tomto úvodním textu věnujeme v letošní Ročence Unie vydavatelů pozornost jen nejzákladnějším faktůmtýkajícím se MEDIA PROJEKTu v roce 2014, protože rozsáhlejší článek zabývající se výzkumem, jehožautorkou je předsedkyně Výboru pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu RNDr. Věra Lhotská, najdete v úvodní části Ročenky.

MEDIA PROJEKT v roce 2014
V únoru 2014 jsme si připomněli 20. výročí zahájení realizace MEDIA PROJEKTu. Výzkum za léta své realizace prošel řadou změn, jejichž cílem bylo vyjít vstříc požadavkům trhu na potřebná a validní data získaná prostřednictvím moderních výzkumných postupů. Díky tomu, že MEDIA PROJEKT akceptoval metodické novinky a potřeby trhu, i nadále plní roli hlavního datového zdroje o čtenosti tisku a sociodemografické struktuře jeho čtenářů, a je proto klíčovým nástrojem pro rozhodování o distribuci inzertních investic do tiskových titulů.

Rok 2014 byl druhým rokem nové etapy realizace MEDIA PROJEKTu, v níž došlo ke změně jednoho z realizátorů, když se místo agentury GfK Czech stal realizátorem STEM/MARK, a některým menším metodickým vylepšením, kterými jsou především:
 • nová individualizace pořadí časopisů v CAPI dotazovacím nástroji – individualizace využívá komplexní dělení respondentů podle jejich sociodemografických údajů do přibližně 40 typických skupin charakteristických určitým profilem čtenosti tisku, což znamená sjednocení skupin proti předchozímu rozčlenění respondentů pouze na obrovské množství individuálních profilů,
 • vylepšení designu CAPI dotazovacího nástroje zpřehledňující a zvýrazňující názvy a loga dotazovaných titulů i poskytované odpovědi,
 • prodloužení dotazovaného období spontánní čtenosti titulů z jednoho na dva týdny (pilot ukázal, že další prodloužení je již nevhodné z důvodu zkreslení odpovědí),
 • zavedení kontinuální úpravy regionálního rozdělení výběru v závislosti na návratnosti dosažené v předchozích fázích každého dotazovacího období,
 • dotazování suplementů deníků provázané se zobrazením loga titulu, do kterého je suplement vkládán,
 • alternativní oslovení a získání respondentů z obtížně zastižitelných skupin formou jejich telefonické předrekrutace z databází realizátorů v rozsahu 5 % čtvrtletního vzorku, které se uskuteční podle ukazatel profese a vzdělání (od bakalářského výše).
Současně od začátku roku 2013 funguje rozšířený kontrolní systém opírající se o dva základní prvky:
 • kontrolu práce tazatelů prostřednictvím nahrávání náhodně vybraných sekvencí dotazovacích rozhovorů, jejichž cílem je ověřit, že dotazování probíhá za předepsaných standardních podmínek a hlas a projev respondenta koresponduje s jeho sociodemografickými údaji. Nahrávky byly vyhodnocovány jak na straně realizátorů, tak i zadavatele výzkumu,
 • sledování a eliminace extrémních poměrů počtu čtenářů na výtisk prostřednictvím průběžného porovnávání dat MEDIA PROJEKTu s údaji ABC ČR. Z toho důvodu jsou od roku 2013 do výstupů zařazovány jen tituly, jež ověřují svůj náklad v rámci systému ABC ČR.
Také v roce 2014 byla kvalitě výzkumu ze strany zadavatelů věnována zvýšená pozornost, například v prvním pololetí byly nezávislou agenturou vyhodnocovány kontrolní nahrávky dotazovacích rozhovorů. Ve srovnání s rokem 2013 nastalo po této stránce zlepšení, zejména došlo k vyrovnání činnosti obou realizátorů.

V roce 2014 byla odstartována pravidelná realizace nadstavby zaměřené na to, jak čtenáři získávají čtené výtisky periodik, jak s nimi nakládají v průběhu mnohdy opakovaného čtení a zda sdílí tisk s dalšími členy domácnosti či dalšími osobami. Pro nadstavbu je používán komplexní název „Kvalita čtení“, i když ten plně nevystihuje obsah respondentům kladených otázek.

Rozsah Ročenky neumožňuje zabývat se výsledky nadstavbových otázek. Čtenářům je možno doporučit, aby v případě zájmu o hlavní výsledky nadstavbových otázek navštívili webové stránky Unie vydavatelů www.unievydavatelu.cz, kde mohou v sekci Mediální data/ Výzkum čtenosti najít pololetní prezentace ze srpna 2014 a února 2015 obsahující základní poznatky týkající se „kvality čtení“ časopisů a deníků spolu se suplementy.

Mimoto proběhl rok 2014 ve znamení přípravy změn v metodice výběru respondentů, které navrhli realizátoři v závěru roku 2013. V roce 2014 proběhla pilotáž vlivu změn a její vyhodnocení. Vzhledem k pilotem prokázanému nepatrnému vlivu změn metodiky výběru respondentů na data o čtenosti, bylo rozhodnuto o realizaci změny od roku 2015. O tom je ale opět uvedeno více v článku V. Lhotské na str. 8–9.

Trvalým cílem Unie vydavatelů je, aby MEDIA PROJEKT dále plnil úlohu spolehlivého, věrohodného a univerzálního datového zdroje užívaného pro plánování distribuce inzertních výdajů do periodického tisku, a zároveň uživatelům poskytoval stále širší spektrum údajů využívaných v jejich činnosti.

Komentář k tabulkám a grafům
 • V tabulkách a grafech v této kapitole Ročenky Unie vydavatelů 2015 jsou publikovány výsledky z výzkumu MEDIA PROJEKT za celý rok 2014 (roční data), jejich srovnání se stejnými daty za rok 2013 a delší časová řada od roku 2010.
 • Uváděný údaj o odhadované čtenosti vyjadřuje ukazatel „čtenost posledního vydání titulu“ v populaci 12–79 let.
 • Meziroční změna odhadů čtenosti v procentech je vypočtena jako podíl 2014/2013 x 100–100.
 • Ceny inzerce jsou převzaty z ceníků inzerce a uváděna je výše běžné ceny celostránkového plnobarevného inzerátu.
 • Údaj CPT vyjadřuje cenu, za kterou titul osloví 1 000 čtenářů ve věku 12–79 let. Je vypočten z údajů o čtenosti a ceně inzerce uvedených v tabulce.
 • V tabulkách a grafech jsou zařazeny pouze tituly aktuálně vydávané členy Unie vydavatelů a zařazené do MEDIA PROJEKTu, splňující podmínky pro publikování.
 • V případě, že titul nebyl v roce 2014 sledován ve všech čtvrtletích nebo nedosáhl v tomto roce metodikou výzkumu požadované hranice 24 000 čtenářů na vydání, není součástí ročních dat, a tudíž není uveden v tabulkách a grafech v této kapitole, ani pokud tyto podmínky splňoval v předchozích letech.