Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů
Vážení čtenáři,
nyní máte možnost se seznámit s obsahem Ročenky Unie vydavatelů 2015. Vydání Ročenky je vždy příležitostí zamyslet se nad trendy a novinkami, které se objevily v odvětví vydávání periodického tisku v minulém roce i nad tím, co vydavatele čeká, s čím se budou potýkat a o co budou usilovat v letošním roce.
Minulý rok byl na vydavatelském trhu zajímavý nejen z hlediska trendů vývoje hlavních tržních ukazatelů, ale i z dalších významných důvodů. Především v roce 2014 dále pokračovala koncentrace podnikání, zejména mezi největšími vydavatelskými společnostmi a přechod vlastnictví vydavatelských domů z rukou zahraničních vlastníků k domácím podnikatelským skupinám. Tento trend, který začal již v roce 2013, pokračuje a zřejmě i se bude nadále projevovat nejen v letošním roce, ale i v budoucnosti.
Důkazy o tomto trendu podává i tato Ročenka ve své katalogové části, v níž je patrný pokles počtu zařazených vydavatelů, který je ale na druhé straně vyvážený delším seznamem titulů publikovaných některými z nich.
Z toho je patrné, že koncentrace probíhající v rámci odvětví vydávání periodického tisku nevede k úpadku, ale spíše je cestou, jak racionálně získávat další prostředky pro rozvoj vydavatelského podnikání. A vyšší počet nově vydávaných titulů je nejlepším potvrzením dobré kondice tiskového trhu.
Pro ekonomiku a rentabilitu vydavatelů jsou samozřejmě nejdůležitější tržní data svědčící o dosaženém obchodním úspěchu. V roce 2014 sice pokračoval pokles prodeje tisku a také se snížila jeho čtenost, ale došlo k určité stabilizaci na inzertním trhu, o čemž svědčí nárůsty objemu hrubé inzerce u většího počtu titulů, jak je možno se přesvědčit v příslušné části Ročenky.
Vydavatelé měnícím se trendům na trhu čelí celou řadou opatření, ale zejména změnami ve svém přístupu k šíření obsahu a změnami obchodních strategií, kde se prosazuje řada inovací. S nutností inovací se vydavatelé setkávají v celém světě. Proto vzniká celá řada nových nápadů, strategií, řešení a postupů, jejichž prostřednictvím vydavatelé reagují na měnící se požadavky čtenářů či inzerentů. Některá z těchto řešení mohou být inspirativní i pro vydavatele v ČR. Unie vydavatelů jako profesní sdružení vydavatelů periodického tisku hraje důležitou roli při zprostředkování těchto novinek vydavatelům. Proto také Unie vydavatelů v roce 2014 rozšířila formy, jichž využívá při informování vydavatelů o těchto novinkách.
Bilancujeme-li rok 2014, je také příležitost připomenout, jaké úkoly stojí před vydavateli a zejména jejich profesním sdružením v roce 2015. Myslím, že jako zvlášť důležité úkoly je třeba jmenovat pokračování ve snaze o snížení sazby DPH při prodeji tisku ze současných 15 procent. Jako argument a zároveň vzor zde může sloužit snížení této sazby při prodeji knih od roku 2015. V případě tisku podle názoru vydavatelů existují nejen stejné, ale i řada dalších důvodů, aby ke snížení sazby došlo také u periodik, a to nejpozději od roku 2016. Velkou pozornost bude Unie vydavatelů věnovat výzkumu trhu, zejména rozvoji MEDIA PROJEKTu po změně ve výběrové proceduře aplikované od roku 2015. Unie vydavatelů se také bude podílet na pracích směřujících k vytvoření výzkumu, který by umožňoval na společné bázi zjišťovat základní charakteristiky sledovanosti více mediatypů. Dalším úkolem letošního roku je pokračování podpory čtení tisku nebo kreativity tiskové inzerce jako významného faktoru její efektivity.
Letošní vydání Ročenky Unie vydavatelů si ponechává základní strukturu obvyklou také v předchozích vydáních této publikace, tj. úvodní textovou část, katalog členů Unie vydavatelů a jimi vydávaných titulů, datovou část ukazující vývoj základních tržních ukazatelů titulů členů Unie vydavatelů. Důvodem jsou zkušenosti s tím, jak je Ročenka jako základní zdroj informací o tiskovém trhu využívána vydavateli i dalšími uživateli. Chceme proto, aby uživatelé našli data, která hledají na svých obvyklých místech.
Na druhé straně prošla letošní Ročenka inovací v úvodní textové části, jejíž obsah byl v minulých vydáních popisný a zaměřoval se na seznámení čtenářů s průběhem některých aktivit Unie vydavatelů.
V letošním vydání ročenky byly tyto popisné texty nahrazeny studiemi kvalifikovaných odborníků, kteří se vyjadřují k nejdůležitějším tématům, která byla nebo jsou předmětem zájmu nebo přímo obsahem činnosti Unie vydavatelů. Jedná se o klíčové téma výzkumu tiskové trhu, který hraje v činnosti Unie vydavatelů nejdůležitější roli. Článek k tomuto tématu připravila předsedkyně Výboru pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu Unie vydavatelů Věra Lhotská. K výzkumu StarchMetrix a jeho poznatkům za roční etapu realizace od září 2013 do srpna 2014 i pokračování výzkumu v letošním roce se vyjadřuje Jiří Nosek z agentury GfK Czech. Trendy v mediální legislativě v ČR i vlivy evropské legislativy na činnost vydavatelů v ČR analyzuje předseda Rady pro mediální právo Unie vydavatelů Vladan Rámiš. K otázce předností čtení z papírových nosičů, jako jednomu z klíčových témat podpory čtení tisku, se vyjadřují ve svých příspěvcích nezávislí odborníci MUDr. Martina Celecká a MUDr. Martin J. Stránský. Události na tiskovém trhu v roce 2014 tentokrát shrnuje ve svém článku novinářka Martina Vojtěchovská. V lednu 2016 oslaví Unie vydavatelů 25. výročí od svého vzniku, což je dobrým důvodem zahájit oslavy tohoto výročí v předstihu vzpomínkou jednoho z iniciátorů a zakladatelů Unie vydavatelů Michala Klímy.
Věřím, že v letošní Ročence Unie vydavatelů najdete informace, které Vás zaujmou a zároveň je prakticky využijete ve své práci.

Ing. Tomáš Tkačík, PhD.
prezident Unie vydavatelůDear readers,
You have now the possibility to get acquainted with the contents of the Yearbook of Czech Publishers´ Association 2015. The issuance of the Yearbook is an opportunity to think of the trends and novelties occurred in the branch of publishing periodicals last year and to think of what the publishers may expect; what they will cope with and what they will seek this year.
The previous year in the publishers market was interesting not only from the viewpoint of the trends in the development of the main market indicators, but also from the viewpoint of other significant reasons. Especially in 2014 business concentration continued mainly among the largest publishing companies, as well as the transmission of property of publishing houses from the hands of foreign owners toward the domestic business groups. This trend, starting in 2013, has continued and probably will keep showing not only this year, but also in the future.
That trend is also proven in the catalogue part of this Yearbook with an apparent drop in the number of filed publishers, which is on the other hand balanced with a longer list of titles published by some of them.
It can be noticed that the concentration going on within the field of issuing periodicals has no declining tendency, but it is rather a way to rationally acquire new means for the development of the publishing business. And the higher number of newly issued titles is the best affirmation for the good condition of the press market.
The most important things for the economics and profitability of the publishers are market data proving the gained business success. In 2014 there was a decrease in the sales of press, and furthermore its readership dropped, but still there was some stabilization in the advertisement market demonstrated by the increase in the gross advertising volume in a larger number of titles, as shown in the relevant part of the Yearbook.
Publishers face the changing trends in the market with a number of measures, but mainly with changes in their own attitude to the spreading of the contents and changes in the business strategies establishing a great many innovations. They come across the necessity for innovations throughout the whole world. Therefore so many new ideas, strategies, solutions and procedures are developed, by means of which the publishers react to the changing requirements of readers and advertisers. Some of these solutions may be inspiring for the publishers in the Czech Republic, too. The Czech Publishers´ Association as a professional organization of periodicals publishers plays an important role in making these novelties accessible to publishers. That is why in 2014 the Association extended the methods used during the process of informing the publishers of such novelties.
Balancing the year 2014 it is also an opportunity to remind what tasks there are for the publishers and especially for their professional associations in 2015. I think that some of the extremely important tasks are the continuation in the efforts to lower the VAT rate in the sale of press from the current 15 percent. An argument and an example may be the decrease in this rate in the sale of books starting in 2015. In the case of press, the publishers reckon, there are the same and a number of other reasons for the rate to be lowered in the case of periodicals, too, no later than from 2016. The Czech Publishers´ Association is going to pay special attention to market research, especially to the development of a MEDIA PROJEKT after the changes in the selection procedure applied from 2015. The Publishers Union is also going to participate in work aiming at the research, which would on the same basis allow finding the basic characteristic of spectatorship of more media types. Another task this year is the continuation of support of press reading or creativity of press advertisement as a significant factor of its efficiency.
This year’s Yearbook of the Czech Publishers´ Association keeps the fundamental structure usual in the preceding editions of this publication, i.e. the introductory text part, the catalogue of members of the Czech Publishers´ Association and titles published by them, the data part showing the development of the basic market titles of the Czech Publishers´ Association members. The reasons are the experience with use of the Yearbook as the fundamental source of information about the press market by the publishers and other users. So we want for our users to find the data they are looking for in their usual places.
On the other hand the Yearbook went through some innovation processes in the introductory text part, the contents of which was in the last editions descriptive and aimed at introducing the readers to some of the Czech Publishers´ Association activities.
This year’s Yearbook replaces these descriptive texts with the studies of qualified professionals giving their standpoints to the most significant issues which were or are the subject of interest or the direct core of activities of the Czech Publishers´ Association. It is a key topic of the press market research playing the most important part in the activities of the Czech Publishers´ Association. An article on this issue has been made by the chairman of the Committee for Market Standardization, Research and Analysis, Ms. Věra Lhotská. The StarchMetrix research and its findings during the one-year process from September 2013 to August 2014 and the continuation in the research this year are commented by Jiří Nosek of the GfK Czech Agency. The trends in the media legislation in the Czech Republic as well as the influences of the European legislation on the activities of publishers in the Czech Republic are analyzed by the chairman of the Czech Publishers´ Association Media Law Council Vladan Rámiš. The issue of pros of reading from paper carriers as one of the key topics of press reading support is commented in the papers of independent experts MUDr. Martina Celecká and MUDr. Martin J. Stránský. The happenings on the press market in 2014 are summed up in the article of a journalist Martina Vojtěchovská. In January 2016, the Czech Publishers´ Association will celebrate its 25th anniversary since its establishment, which is a good reason to start this anniversary in advance by reminding of one of the initiators and founders of the Czech Publishers´ Association - Michal Klíma.
I hope that this year’s Yearbook of the Czech Publishers´ Association will give you all information you find interesting and that you can use in your work.

Ing. Tomáš Tkačík, PhD.
President of the Czech Publishers´ Association