Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Spolupráce s mezinárodními vydavatelskými asociacemi

Unie vydavatelů se stále intenzivněji zapojuje do činnosti a spolupráce s mezinárodními vydavatelskými asociacemi, jichž je členem. V poslední době se tato spolupráce nerozvíjí jen na úrovni přímé spolupráce mezi Unií vydavatelů a sekretariáty těchto asociací, ale také prostřednictvím jednotlivých vydavatelů, protože řada členů Unie vydavatelů je součástí mezinárodních vydavatelských společností, které jsou přímými (korporátními) členy některých světových nebo evropských vydavatelských asociací.

Unie vydavatelů je v současné době členem čtyř mezinárodních asociací:
WAN-IFRA – Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství
FIPP – což je světová asociace vydavatelů časopisů
ENPA – Evropská asociace vydavatelů deníků
EMMA – Evropská asociace časopiseckých médií (dříve FAEP)

Klíčovou roli z hlediska zájmů vydavatelů hraje především spolupráce s evropskými vydavatelskými asociacemi. Vzrůst významu této spolupráce souvisí s přesunem značného množství legislativních rozhodnutí, která se dotýkají ve svých důsledcích zájmů a činnosti vydavatelů z národní úrovně na úroveň Evropské unie. Proto je třeba, aby evropští vydavatelé měli své funkční zástupce, kteří by na evropské úrovni měli přehled o aktuálním i předpokládaném budoucím vývoji evropské legislativy a mohli ve spolupráci s vydavateli v členských zemích Evropské unie vyhodnocovat případné dopady legislativních norem na vydavatele, přijímat odborná stanoviska a upozorňovat či přesvědčovat o potřebách vydavatelů odpovědné představitele orgánů Evropské unie. Tato poslední uvedená činnost pro zvýšení svého efektu v mnoha případech probíhá ve spolupráci s národními asociacemi, které se snaží o potřebách nebo stanoviscích vydavatelů informovat také své národní zástupce v rámci orgánů Evropské unie, jako jsou členové Evropské komise, poslanci Evropského parlamentu, zastoupení členských států u Evropské unie a národní orgány, které jsou v jednotlivých zemích odpovědné za přípravu vstupů jednotlivých členských zemí do evropského legislativního procesu (zejména ministerstva). Je třeba poznamenat, že rozsah spolupráce s evropskými asociacemi souvisí také s rozšířením jejich působnosti z otázek spojených s tradičním vydáváním tištěných titulů do oblasti digitální agendy, což je vyvoláno stále rostoucím přesunem distribuce obsahu periodik prostřednictvím více platforem. Spolupráce se světovými vydavatelskými asociacemi má poněkud jiný ráz, protože se zaměřují na sledování celkové globální situace, pokud jde o svobodu tisku a možnosti jeho nezávislého rozvoje, a jako druhý významný úkol mají mezinárodní výměnu zkušeností v různých oblastech vydavatelské činnosti z různých částí světa, což se děje především prostřednictvím organizování mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů a tréninkových programů i prostřednictvím obsahu specializovaných webových stránek.

Publikace o mezinárodních asociacích
V souladu s narůstajícím rozsahem spolupráce s mezinárodními vydavatelskými asociacemi vydala v dubnu 2011 Unie vydavatelů publikaci věnovanou organizační struktuře, cílům, programu a aktuální činnosti všech čtyřech mezinárodních vydavatelských asociací, jichž je Unie vydavatelů členem. Smyslem publikace bylo informovat na jedné straně členy Unie vydavatelů o činnosti těchto organizací a upozornit je přitom na závažná témata vývoje evropské legislativy, která se promítnou do činnosti vydavatelů, a zdůraznit jim význam ochrany zájmů vydavatelů, kterou se mezinárodní asociace zabývají. Publikace byla distribuována členům Unie vydavatelů i některým důležitým orgánům a osobám, které se mohou s mezinárodními vydavatelskými asociacemi a jejich činností setkávat, jako například Ministerstvo zahraničních věcí, Stálé zastoupení ČR při EU, poslanci Evropského parlamentu za Českou republiku a další. Zájem o publikaci projevila i asociace vydavatelů na Slovensku, které byla předána část nákladu pro seznámení tamějších vydavatelů s mezinárodními vydavatelskými asociacemi.

50 let ENPA
Rok 2011 byl důležitý pro většinu mezinárodních asociací. ENPA v roce 2011 oslavila 50. výročí založení evropské asociace novin. Hlavní akce spojené s výročím se odehrály u příležitosti konání listopadové valné hromady ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 v Bruselu. Na slavnostní konferenci 8. listopadu 2011 vystoupili čelní představitelé Evropské komise, jako její předseda J. M. Barroso, místopředsedkyně V. Redingová a komisař pro vnitřní trh a služby M. Barnier. Barroso ocenil zejména společenskou úlohu novin a z ní plynoucí význam ENPA jako evropského představitele tohoto odvětví. Upozornil na to, že Evropská komise věnuje trvalou pozornost otázce svobody a plurality tisku v celé Evropské unii, o čemž svědčí založení Centra pro mediální pluralitu a svobodu médií ve Florencii a vytvoření Vysoké skupiny pro svobodu a pluralitu médií Evropské komise. Místopředsedkyně Redingová hovořila o evropské legislativě a zájmech vydavatelů. Ve svém projevu zejména vyzdvihla změny chystané v souvislosti s novelou směrnice o ochraně osobních dat a posun v oblasti odpovědnosti za obsah a možné soudní nebo jiné spory, které vyvolává internacionalizace publikovaného obsahu prostřednictvím internetu. Zdůraznila společenskou úlohu tisku jako důvěryhodného zdroje informací. Komisař Barnier se soustředil na téma snížené sazby DPH pro distribuci periodik v tištěné i digitální formě a sdělil, že digitálně distribuovaný obsah tisku má předpoklad, že bude zařazen do skupiny zboží, jež může být členskými státy EU zahrnuto do skupiny se sníženou sazbou DPH, a osobně tento požadavek podpořil. Upozornil také na to, že se pozornost Evropské komise obrací k činnosti velkých agregátorů zpravodajského obsahu na internetu a otázce, zda jejich činnost nenarušuje pravidla férového podnikání v této oblasti. ENPA u příležitosti 50. výročí vydala dvě publikace – 50 nápadů pro budoucnost novin, což je přehled různých novinek realizovaných vydavateli novin v různých evropských zemích v posledních letech. Druhou publikací je 10 priorit pro digitální agendu Evropské unie vyjadřující zásadní postoje a potřeby vydavatelů k projednávaným evropským legislativním normám upravujícím fungování digitálního trhu a podnikání.

Přeměna FAEP na EMMA
V říjnu 2011 se Evropská federace vydavatelů periodického tisku (FAEP) přeměnila na Evropskou asociaci časopiseckých médií (EMMA), čímž demonstrovala, že bude reprezentovat zájmy tištěných časopisů i titulů šířených prostřednictvím digitálních médií. Asociace tak reagovala na hlavní trend, který se projevuje na časopiseckém trhu a který způsobuje, že vydavatelé časopisů se musí stále více zabývat také otázkami evropské digitální legislativy a agendy, které mají stále větší vliv na jejich působení. EMMA reagovala na tuto hlubokou změnu také zahájením některých nových projektů, jako je například zřízení diskusní platformy Future Media Lab, která se zabývá perspektivním vývojem časopiseckých médií. EMMA již předtím prezentovala svůj zájem o vývoj digitálního mediálního prostředí, když se stala hlavním iniciátorem přijetí Berlínské deklarace publikované u příležitosti konání konference Digital Innovators Forum v březnu 2011. Berlínská deklarace upozorňuje na pět základních podmínek úspěšného rozvoje časopisů v digitálním prostředí a obrací se na evropské politiky s tím, aby při projednávání změn evropské legislativy brali v úvahu oprávněné zájmy vydavatelů periodického tisku. Deklarace upozorňuje také na potřebu řešit určitou nerovnováhu na digitálním trhu vzniklou v důsledku působení několika mezinárodních megakorporací. Berlínská deklarace je publikována na webové stránce www.berlindeclaration.eu, kde ji lze také podepsat.Přímá spolupráce
Přímá spolupráce mezi Unií vydavatelů a mezinárodními asociacemi se soustředila především na téma sazby DPH a záležitosti probíhajících jednání o nových evropských legislativních normách. Pokud jde o téma DPH, byla spolupráce oboustranná. Unie vydavatelů informovala obě evropské asociace o nebezpečí výrazného zvýšení sazby DPH při prodeji tisku v České republice a poskytla jim k tomu potřebné podklady. Evropské asociace na základě toho přislíbily Unii vydavatelů podporu a připravenost působit na představitele české politické reprezentace ve smyslu zachování co nejnižší sazby DPH pro prodej periodického tisku. Asociace poskytly Unii vydavatelů také argumentační podklady pro zachování zařazení periodického tisku ve skupině zboží se sníženou DPH. Evropské asociace se do této záležitosti zapojily aktivně, protože plně chápou význam snížené sazby DPH pro tisk, která je rozšířena ve většině zemí EU, zejména v těch nejvyspělejších a rušení snížené sazby pro tisk v některé členské zemi považují za možnost ohrožení svých zájmů i vydavatelé v dalších zemích.
Unie vydavatelů spolupracovala s oběma asociacemi také v jejich úsilí zaměřeném na přesun digitálně distribuovaného obsahu periodik do skupiny zboží, které členské země mohou zařadit do pásma snížené sazby DPH.
Unie vydavatelů se zapojila do kampaně FEAP/EMMA zaměřené na seznámení poslanců Evropského parlamentu s možnými negativními dopady projednávané novely směrnice o ochraně práv spotřebitelů, která by mohla přinést zásadní změny ohrožující současný tradiční systém dodávání tisku na předplatné. Unie vydavatelů se v tomto obrátila na členy výboru IMCO Evropského parlamentu za Českou republiku.
Dále Unie vydavatelů přispěla poskytnutím podkladů o situaci v ČR do diskuse o působení veřejnoprávních médií v oblasti internetového zpravodajství, které představuje velkou konkurenci zejména pro vydavatele deníků.
Konec roku 2011 přinesl zveřejnění návrhu novely evropské směrnice o ochraně osobních údajů, o které hovořila již na konferenci ENPA místopředsedkyně Evropské komise V. Redingová. Návrh předložený komisi úřadem V. Redingové obsahoval řadu nejasností a problematických míst, která by mohla ohrozit dosavadní pravidla využívání osobních údajů pro žurnalistické použití v některých členských zemích, kterým by byla dána větší volnost tuto oblast upravovat. Mohlo by také dojít k omezení možnosti využívat osobní data pro marketing předplatného periodik, protože by byl vyžadován předběžný souhlas spotřebitelů se zasíláním marketingových materiálů. Unie vydavatelů se připojila ke společné kampani vydavatelských asociací jednotlivých evropských zemí organizované EMMA a ENPA a zaslala stanovisko českému eurokomisaři Štefanu Fülemu a jeho úřadu. Unie vydavatelů poskytla evropským asociacím také řadu dalších podkladů týkajících se českého mediálního trhu a legislativy pro přípravu stanovisek a dokumentů evropských vydavatelských asociací, které tyto využily při svých aktivitách orientovaných na orgány Evropské unie. Členové Unie vydavatelů využili propagace mezinárodních vydavatelských konferencí, workshopů a seminářů v informačních prostředcích Unie vydavatelů i možnost účasti na akcích pořádaných světovými vydavatelskými asociacemi za snížený poplatek a navštívili v roce 2011 například konference WAN-IFRA o digitálním publikování nebo o novinové inzerci, či konferenci FIPP o výzkumu a podpoře trhu časopisů. Zástupci Unie vydavatelů se také v roce 2011 zúčastnili výročních kongresů obou světových vydavatelských asociací WAN-IFRA a FIPP. Do oblasti mezinárodní spolupráce je možno zařadit i účast výzkumu časopisů realizovaného v roce 2010 v mezinárodní soutěži FIPP Research Awards 2011, o které se píše v samostatném článku Ročenky.