Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

Zdroje údajů:
- Unie vydavatelů a monitoring inzerce Kantar Media za období od 1. 1. 2007 až 31. 12. 2011. Všechny údaje monitoringu inzerce jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev. Údaje o inzerci v Kč v letech 2008 až 2010 nezahrnují z důvodu metodické změny ceny nadačních inzerátů.

Hrubé inzertní příjmy tisku v roce 2011
V roce 2011 dosáhl celkový hrubý inzertní příjem všech titulů periodického tisku sledovaných monitoringem inzerce Kantar Media objemu 16,5 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2010, kdy hrubé inzertní příjmy byly podle stejného zdroje 18,4 miliardy korun, znamená pokles o 10,3 %. Počet inzertních stran v roce 2011 dosáhl téměř 130 000 stran a ve srovnání s rokem předchozím se snížil o 5,8 %. Vyšší pokles hrubých inzertních příjmů ve srovnání s počtem inzertních stran svědčí o tom, že i v roce 2011 pokračovala tendence zadavatelů reklamy využívat levnější inzertní formáty a pozice. Při meziročním srovnání je ale třeba vzít v úvahu také fakt, že rok 2010 byl v tiskové inzerci určitou výjimkou, protože se jednalo o tzv. supervolební rok, kdy proběhly troje volby. Vzhledem k právní úpravě volebních kampaní v České republice míří jednoznačně největší podíl reklamních výdajů politických stran do tiskové reklamy, zejména pak do inzerce v denících. Proto je také zajímavé porovnat vývoj hrubých inzertních příjmů a počtu inzertních stran meziročně bez započtení inzerce politických stran a hnutí, což data monitoringu umožňují. Po odečtení inzerce politických stran docházíme k poněkud jiným výsledkům, protože pak hrubé inzertní příjmy tisku v roce 2010 činily pouze 17,5 miliardy korun, což ve srovnání 16,5 miliardy korun v roce 2011 znamená meziroční pokles jen o 6,1 procent a pokles počtu inzertních stran o 1,6 %. Pokles hrubých inzertních příjmů periodického tisku bez inzerce politických stran je potom nižší než celkový meziroční pokles reklamních příjmů všech médií, který činil přibližně 7,4 %. V multimediálních datech není zahrnut meziroční vývoj internetové reklamy, ale pouze vlastní nebo tzv. převzatá data z produkce Kantar Media.

Monitoring inzerce v roce 2011 a na začátku roku 2012
Nejdůležitějším momentem v oblasti monitoringu inzerce byl v roce 2011 pro Unii vydavatelů výběr dodavatele dat na následující rok vzhledem k existenci nabídky dvou monitoringů na českém trhu, rozvoji projektu Admosphere a přechodu většiny mediálních agentur na užívání dat tohoto monitoringu. Vzhledem k tomuto vývoji na trhu nastala doba, aby se i Unie vydavatelů rozhodla, od kterého dodavatele bude v rámci multilicence odebírat data pro své členy. V průběhu roku se zejména odborný výbor pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu (SVAT) zabýval porovnáním výsledků obou monitoringů navzájem i ve srovnání s vlastními údaji vydavatelů o inzerci v jimi vydávaných titulech, možnostmi nabízeného analytického softwaru a celkovou úrovní servisu obou dodavatelů monitoringu inzerce – Kantar Media a Admosphere. Unie vydavatelů se také rozhodla vyzvat obě agentury, aby předložily nabídku na poskytnutí multilicence dat monitoringu za všechna sledovaná média, nejen za data o inzerci v tisku. Na základě porovnání výše uvedených hlavních okruhů parametrů obou projektů a také s ohledem na velice důležitou potřebu dlouhodobější kontinuity dat, která zajišťuje jejich bezproblémovou a korektní srovnatelnost v delších časových řadách, došlo k rozhodnutí pokračovat v roce 2012 v odběru dat agentury Kantar Media. Na přelomu roku 2011 a 2012 však došlo ve společnosti Kantar Media k zásadním organizačním změnám, které se ve svých důsledcích promítly i do některých metodických stránek monitoringu a zejména pravidelnosti dodávky a denní aktualizace dat i v možnosti používání analytického softwaru, s nimiž nebyla Unie vydavatelů seznámena v době rozhodování o dodavateli monitoringu inzerce na rok 2012. Změny, k nimž došlo, měly také mimo jiné za následek narušení kontinuity dat v některých parametrech. Na základě těchto faktů se vedení Unie vydavatelů rozhodlo ukončit další spolupráci s Kantar Media a navázat spolupráci se společností Admosphere, která nabídla dodávku dat za již dříve oznámených výhodných podmínek. Z tohoto důvodu se v této Ročence Unie vydavatelů setkáváte s daty monitoringu Kantar Media pravděpodobně naposledy, aby byla v příštích letech nahrazena prozatím kratšími časovými řadami údajů monitoringu Admosphere.

Data monitoringu inzerce Kantar Media v roce 2011
Z hlediska meziroční srovnatelnosti dat nedošlo v roce 2011 v monitoringu inzerce periodického tisku Kantar Media k žádným metodickým změnám, které by ovlivnily meziroční srovnatelnost těchto dat, zejména v případě jednotlivých titulů. V průběhu roku 2011 byly do monitoringu pouze zařazeny některé nové tituly, které se vyznačovaly významnějším inzertním výkonem a samozřejmě z něj byly vyřazeny tituly, jejichž vydávání v průběhu roku skončilo, takže rozsah monitoringu odpovídal „přirozenému“ vývoji na trhu a data za rok 2011 jsou proto i z tohoto pohledu plně srovnatelná s předchozími lety. Jediná změna v roce 2011 nastala u multimediálních dat (data za celý reklamní trh), kde byla do databáze zařazena aktuální a postupně i zpětně starší data monitoringu internetové reklamy Ad Monitoring provozovaného společností Mediaresearch. S těmito daty mohli pracovat uživatelé s příslušným oprávněním, kteří hradili nákup těchto dat přímo jejich vlastníkovi – sdružení SPIR.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlení k následujícím tabulkám a grafům
a) V roce 2011 bylo do monitoringu zařazeno na 400 titulů, z toho 11 deníků s jednotlivými regionálními mutacemi a redakčními přílohami, 19 titulů suplementů, 74 týdeníků, 27 titulů čtrnáctideníků, 209 měsíčníků, 35 dvouměsíčníků, 18 čtvrtletníků a 6 titulů s delší periodicitou.
b) Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou. Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se sčítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
c) Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
d) Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
e) Meziroční změna je vypočtena jako rozdíl hodnoty v roce 2011 mínus hodnota v roce 2010 v poměru k roku 2010. K meziročnímu vývoji doplňujeme, že v roce 2008 došlo v monitoringu inzerce k metodické změně, kdy na základě požadavku některých uživatelů dat došlo k zahájení oceňování vlastních a nadačních inzerátů ceníkovou cenou namísto dříve používané ceny nulové. Pro zachování srovnatelnosti dat v publikovaných pětiletých časových řadách jsou proto údaje o inzerci v Kč uvedeny v tabulkách a grafech za roky 2008 až 2011 bez nadačních inzerátů a mohou se proto lišit od jinde publikovaných údajů.
f) I když jsou v tabulkách a grafech uváděny pětileté časové řady, publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2011, dříve zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2011 a je v tabulkách a grafech uveden, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován, což je uvedeno u názvu titulu.
g) Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných Kantar Media.