Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Brunche časopisů

Sekce časopisů Unie vydavatelů v roce 2010 rozvinula projekt odborných diskusních setkání s názvem časopisecké brunche. Brunche se staly v letech 2010 a 2011, dalo by se říci, již tradičním formátem pro prezentaci a výměnu názorů o trendech na mediálním a časopiseckém trhu v oblasti technologického vývoje, reklamních investic, vývoje zájmů, preferencí a konzumace médií jednotlivými skupinami spotřebitelů. Pro brunche je charakteristické, že jednotlivá témata jsou představována a diskutována vždy z více pohledů. Spojují se tu většinou určité vize s pohledy praktickými a často také s výzkumnými výsledky, které obojí potvrzují nebo také vyvracejí.

Brunch Mediální trendy – Mashup
První brunch v roce 2011 nesl název Mediální trendy – Mashup a uskutečnil se 10. března 2011. Brunch se, jak vypovídá název, uskutečnil novou formou tzv. mashupu, kdy s krátkými prezentacemi vystoupilo celkem dvanáct účastníků ve čtyřech blocích a diskuse probíhala v časech mezi těmito jednotlivými bloky. Program brunche byl také doprovázen otevřením online fora, kde mohli zájemci krátce před brunchem i po jeho skončení komentovat jednotlivé prezentace nebo vznášet dotazy. Cílem brunche bylo seznámit účastníky s nejnovějšími trendy, které se v roce 2011 zvláště silně promítly do vývoje mediálního trhu a ovlivňovaly činnost vydavatelů periodického tisku. Prezentátoři představili v některých případech i značně odlišné představy o budoucím vývoji mediálního trhu v krátkodobé a střednědobé perspektivě. V některých příspěvcích zazněla i reflexe a poučení z nedávného vývoje.
Obsah brunche ukázal, že zájem se nesoustřeďuje jen na pronikání nových technologií a jejich důsledky pro prodej nebo čtenost periodik, ale i na změny v postavení jiných médií, dopady vývoje mediálních preferencí lidí na vývoj komerční komunikace a další důležitá fakta.V prvním bloku prezentací vystoupil například mediální odborník a nynější generální ředitel České televize Petr Dvořák, který upozornil, že v důsledku pozitivního ekonomického vývoje a dalších faktorů se na českém reklamním trhu objeví navíc přibližně 2 mld. Kč dodatečných investic a vydavatelé by se měli snažit získat z této částky co nejvíce, neboť jim hrozí, že peníze mohou být investovány například do product placementu v televizních pořadech nebo na internetu. J. Vítek z agentury MindShare a P. Pipková, ředitelka agentury Mediacom, přesvědčovali vydavatele, že nemají nabízet přímým klientům nadměrné slevy, mají dbát na kvalitu a prestiž svých titulů, nespoléhat na spolupráci s PR agenturami a svou strategii koncipovat spíše dlouhodobě. P. Průšová, ředitelka agentury MillwardBrown Czech Republic využila některých výzkumných poznatků mj. také z výzkumu pořádaného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů v roce 2010, aby demonstrovala, co mají vydavatelé dělat se svými tituly, aby udrželi jejich atraktivitu. Okruh zakončil O. Obluk, ředitel agentury Mather.
V dalším okruhu nazvaném „pohled odjinud“ se rozvinula polemika o budoucnosti tiskových médií mezi šéfredaktorem týdeníku Marketing & Media D. Köpplem a výkonným ředitelem společnosti Internet Info Jánem Simkaničem. Další prezentaci v rámci tohoto okruhu přednesla Denisa Kasl Kollmannová z Fakulty sociálních věd UK.V rámci třetího tzv. vydavatelského okruhu hovořil zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex V. Buchert o změnách a nárocích na přípravu obsahu a práci novinářů, pokud vytvářejí současně obsah pro více platforem. T. Tkačík pak shrnul změny související se zaváděním nových platforem z hlediska managementu vydavatelství. Zdůraznil, že současná rozhodnutí a zakladatelské akty se mohou projevit v postavení konkrétních vydavatelství třeba v průběhu dalších deseti i více let, a proto vyzval k odvaze při sledování nových trendů a jejich využívání.
V závěrečném okruhu hovořily E. Pilátová z Ami Communications a K. Bášová z Prague International Advertising Festival o nových trendech v oblasti komunikace a kreativity, přičemž zdůraznily prolínání kreativity v různých médiích.

Brunch Interaktivní periodika ...aneb čtečky, tablety a chytré telefony jako příležitost pro vydavatele a inzerenty?
Druhý brunch v roce 2011 a celkově šestý byl zaměřen tentokrát nově na technologické otázky publikování časopisů prostřednictvím nových digitálních platforem. Smyslem brunche pořádaného 24. června 2011 bylo prezentovat a seznámit vydavatele a zástupce mediálních agentur, zadavatelů reklamy, výzkumu trhu i dalších specializací s tím, jaké možnosti dávají nové digitální technologie šíření obsahu periodik v jiné než tištěné formě a jaké to otevírá možnosti pro další hráče na mediálním trhu – například pro zadavatele reklamy a mediální agentury při publikování reklamních sdělení zcela nového interaktivního typu.
Důraz byl kladen na seznámení s úspěšnými příklady realizace zajímavých mediálních produktů využívajících nové technologie, a to jak v zahraničí, tak domácích. Dalším tématem byla otázka očekávání čtenářů a reakce vydavatelů na požadavky tak, aby se podařilo vytvořit zajímavý obsah, ale také úspěšný obchodní model. Velká pozornost byla věnována také měření efektivity využívání digitálních kanálů šíření obsahu. V neposlední řadě byla věnována pozornost tomu, co nabízí nová média inzerentům a jak mohou vydavatelé zvyšovat nebo stabilizovat své inzertní příjmy prostřednictvím využívání dalších platforem poskytování reklamního obsahu mimo klasickou tištěnou nebo typickou internetovou inzerci.
První prezentaci představil ředitel agentury GfK Czech Ondřej Tomas, který se zaměřil na měření přístupu k obsahu prostřednictvím nových platforem, které je realizováno v technologicky nejvyspělejších zemích. Na zahraniční zkušenosti, zejména pak nejzajímavější projekty využívající unikátnívlastnosti nových platforem, obrátil ve své prezentaci pozornost novinář Erik Best. Prezentace jistě přinesly inspiraci i konkrétní poznatky těm vydavatelům, kteří o využití čteček, tabletů nebo mobilních telefonů při šíření svých produktů uvažují, ale neví přesně, jak postupovat a jak učinit právě svůj projekt co nejatraktivnější. O konkrétním využití iPadů a pro ně na míru vytvořených aplikací hovořil šéfredaktor odborného serveru Lupa.cz Patrick Zandl.O tom, jak mohou využít tyto technologie zadavatelé reklamy při své komerční prezentaci, hovořil Jan Poštulka z agentury Omnicom Media Group. Publisherka časopisu Respekt Adéla Pittsová z vydavatelství Economia hovořila o zkušenostech s realizací iPadové aplikace časopisu Respekt. Blok vystoupení zakončil šéfredaktor časopisu Chip Josef Mika, který představil poznatky získané z počátků provozu iPadové verze časopisu Chip vydavatelství Burda Praha.

Brunch Média a ekonomika: východiska pro rok 2012
Jako tradičně se třetí a poslední brunch v roce 2011 konaný 20. října po obsahové stránce zaměřil na předpokládaný ekonomický vývoj v roce 2012 a jeho potenciální vliv na vývoj celého reklamního trhu i specifické důsledky pro vydavatele časopisů.
Většina příspěvků byla věnována různým pohledům na jednotlivé aspekty vývoje mediálního trhu v roce 2012 a na širší pohled na vývoj trhu v celoevropské nebo celosvětové perspektivě.
Širokou a mnohavrstevnou problematiku souvislosti celkového ekonomického vývoje a jeho důsledků až na úroveň jednotlivých vydavatelství shrnul v úvodním vystoupení šéfredaktor týdeníku Euro Pavel Páral. Následně byly představeny prezentace výzkumných a mediálních agentur. Ředitel GfK Czech Ondřej Tomas upozornil na důsledky ekonomické krize pro změnu chování spotřebitelů a vyzval, aby tyto změny reflektoval reklamní trh včetně rozhodování o reklamních kanálech.
Více či méně optimistický výhled vývoje reklamních investic v roce 2012 prezentovali zástupci mediálních agentur Jiří Svoboda (MEC Czech Republic), Marek Hofhanzl (GroupM) a Jan Matějka (Médea Research). Údaje o vývoji a trendu českého reklamního trhu konfrontovali s vývojem v dalších zemích T. Bičík (Admosphere) a M. Štochl (konzultant Kantar Media). Program prezentací zakončil svým vystoupením šéfredaktor týdeníku Marketing & Media D. Köppl. K jeho vystoupení, v němž upozornil na mnohé formy vzájemného nepochopení ve vzájemných vztazích mediálních agentur a vydavatelů, proběhla také největší diskuse, v níž zástupci mediálních agentur hájili zejména princip odpovědnosti agentur vůči klientům, který existuje i za podmínek, kdy jsou agentury de facto financovány především médii.

Účastníci měli také prostřednictvím speciální ankety možnost vyjádřit na základě poznatků o vývoji v předchozích letech a prezentovaných predikcí své odhady vývoje reklamních investic do jednotlivých médiatypů v roce 2012. V této souvislosti stojí možná za připomenutí, že podobnou možnost měli účastníci už na posledním brunchi v roce 2010, přitom odhady všech skupin účastníků tohoto brunche se ukázaly ve srovnání se skutečností jako nadmíru optimistické.

Sekce na obsahové a personální přípravě i moderování brunche v roce 2011 spolupracovala již druhým rokem s mediální poradkyní H. Huntovou. Součástí brunchů je pravidelně také účastnická anketa, jejímž prostřednictvím je sledována zajímavost a praktická přínosnost jednotlivých prezentovaných otázek a vystoupení řečníků, ale také spokojenost s celkovou tématikou brunche, volbou prezentátorů a organizační formou. Prostřednictvím ankety je také zjišťováno, jaké konkrétní poznatky si účastníci z brunchů odnášejí a jak je mohou využít. Na základě těchto poznatků se pak přistupuje k plánování dalších setkání.
Brunche si získaly své pevné místo mezi jinými podobnými diskusními setkáními pořádanými jinými subjekty. Nejlépe o tom asi svědčí stabilní účast, která se pohybuje kolem 80 osob. Důležitým pozitivním faktem je, že se za dva roky existence brunchů podařilo zvýšit zájem zástupců mediálních agentur a zadavatelů reklamy o účast na nich, takže se podíl těchto skupinúčastníků postupně vyrovnal s vydavateli. Vytvořil se také poměrně stabilní okruh jednotlivých osob, které se brunchů účastní. To mimo jiné svědčí také o tom, že tito účastníci program brunchů považují za atraktivní a přínosný. V pořádání brunchů bude Sekce časopisů pokračovat také v roce 2012. První brunch na téma Změny v konzumaci médií 2012 se uskutečnil již 21. března. Pořadatelé získali prostřednictvím účastnických anket celou řadu podnětů na možnou tematickou náplň dalších brunchů, které v tomto roce proběhnou.

Všechny prezentace z brunchů jsou publikovány na webové stránce www.webcasopisu.cz. Mimo prezentací je tam umístěna také fotografická a audiovizuální dokumentace k jednotlivým brunchům.