Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů
Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou nejnovější vydání Ročenky Unie vydavatelů 2012, publikace vycházející pravidelně již od roku 1997 a mapující vývoj tiskového trhu se zaměřením na tituly členů naší profesní asociace. Jak už se stalo tradicí, informuje Ročenka o nejdůležitějších událostech na tiskovém trhu v České republice v roce 2011, nejvýznamnějších akcích realizovaných oběma sekcemi Unie vydavatelů a také servisní informace pro širokou veřejnost i zadavatele inzerce ve formě systematicky uspořádaného katalogu členů Unie vydavatelů, jejich titulů a obchodních či kontaktních údajů. Hlavní částí obsahu jsou data o vývoji nejdůležitějších mediálních ukazatelů titulů členů Unie vydavatelů v roce 2011. V celkovém vývoji těchto údajů se odráží složitost současného vývojového období, kterým periodický tisk v minulém roce procházel, a které pokračuje i v tomto roce. Vydavatelé byli v roce 2011 konfrontováni s pokračující celkovou stagnací mediálního trhu a jeho postupnou změnou, která působí na vydavatele především přesunem mediální konzumace části čtenářů k obsahu distribuovanému digitálními či mobilními kanály. Svou roli hraje i distribuce obsahu prostřednictvím široké palety čtecích zařízení, i když tento posun není v podmínkách České republiky tak dynamický jako v některých jiných zemích. V roce 2011 také pokračoval trend omezování reklamních výdajů zadavatelů inzerce, kteří se navíc snaží celkově nižší reklamní investice rozdělit do více distribučních cest. Ve výsledku to sice neznamená, že by tito inzerenti periodický tisk opouštěli, ale v každém případě je patrný přesun výdajů od klasických k novým médiím.
Vydavatelé všem těmto trendům čelí, a to jak širší a kvalitnější nabídkou digitálně šířeného obsahu, tak i v sektoru tištěných titulů. Že jsou vydavatelé při rozšiřování své nabídky čtenářům i zadavatelům reklamy v řadě případů úspěšní, svědčí i údaje publikované v této Ročence v sekci mediálních dat, kde je možno najít tituly, jejichž prodej, čtenost nebo inzertní příjmy v roce 2011 meziročně vzrostly. Ale můžeme v této souvislosti připomenout například i výsledky soutěže Časopis roku 2011, kde byly hodnoceny v samostatné kategorii i digitální projekty. Řada vydavatelů v roce 2011 úspěšně vstoupila na trh s vlastními aplikacemi pro prodej obsahu na zařízeních iPad a iPhone.
Do vývoje vydavatelského prostředí se v průběhu roku 2011 promítaly i další faktory, které nejsou bezprostředním výsledkem vývoje tiskového a mediálního trhu, ale měly charakter legislativních opatření. Jedním z hlavních témat minulého roku byla diskuse a jednání o výši sazby DPH při prodeji tisku, kde se podařilo přinejmenším pro rok 2012 zachovat zařazení periodického tisku mezi zboží se sníženou sazbou DPH, ale na druhé straně bylo prosazeno její navýšení od ledna 2012 o čtyři procenta. Otevřena je otázka novel tiskového zákona a zákona o regulaci reklamy a trestního zákona, jejichž projednávané změny by sice neměly mít negativní vliv na činnost vydavatelů, ale každé legislativní jednání o takto důležitých normách vyvolává soustředěnou pozornost vydavatelů. Stále důležitější roli hraje také evropská legislativa, kde sice v průběhu roku 2011 nebyla přijata žádná norma, která by měla zásadní vliv speciálně na činnost vydavatelů, ale v projednávání jsou směrnice o ochraně práv spotřebitelů a nově také o ochraně osobních údajů, které by mohly mít zásadní vliv na tradiční systém předplatného a jeho marketingu či na užití osobních údajů v žurnalistice.
Jako pozitivní jev v minulém roce je třeba hodnotit novelu tiskového zákona, která sice neodstranila vysoké sankce, které jsou hlavním předmětem kritiky vydavatelů

Ing. Petr Marek
prezident Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

You have just received the latest issue of the Czech Publishers Association Yearbook 2012, the publication regularly issued since 1997 that maps the development of the press market with the focus on the titles of our professional association members. As a tradition, the Yearbook informs of the most important events on the press market in the Czech Republic in 2011, the most important events carried out by both sections of the Czech Publishers Association and brings service information to the general public and submitters of the advertising in the form of systematically organized catalogue of the Czech Publishers Association members, their titles and business or contact details.
The main part of the content shows data on development of the most significant media indicators of the Czech Publishers Association members´ titles in 2011. The overall development of these data reflects the complexity of the current development stage the periodical press has been undergoing in the last year with continuation into this year. The publishers were confronted with the ongoing overall stagnation of the media market and its gradual change in 2011 which change affects the publishers mainly through the shift of the media consumption of a part of the readers to the content distributed by digital or mobile channels. A certain role is also played by the distribution of the content through a wide range of reading devices even though this shift has not been as dynamic in the Czech Republic as it has been in some other countries. The year of 2011 also witnessed the tendency of limiting the advertising expenses of the advertising submitters that, moreover, have been trying to divide the overall lower advertising investments into more distribution paths. As a result, these advertisers have not been leaving the periodical press but in any case, a shift of expenses from the classical to the new media has been visible.
The publishers have been facing all these tendencies with a wider and increasing quality offer of digitally spread content and also in the sector of the printed titles. The success of the publishers in the extension of their offer to the readers and the advertising submitters in many cases is witnessed by data published in this Yearbook, section of media data, showing titles whose sales, popularity among readers or advertising income increased yearto- year in 2011. In this connection, we may also mention the results of the competition “Magazine of the Year 2011” with digital projects evaluated in a separate category. Many publishers successfully entered the market with their own applications for the sale of the content on iPad and iPhone devices.
Development of the publishing environment during 2011 reflected also other factors which are not an immediate result of the press and media market but which had the form of legislative measures. One of the key topics of the last year were the discussion and negotiations concerning the VAT tariff for the press sale where it was successfully managed to keep the periodical press among goods with the lower VAT tariff for 2012; on the other hand, its increase by 4% starting January 2012 was enforced. Also the question of the Press Act and the Advertisements Regulation Act and Penal Code remains open. Their amendments currently under discussion should not negatively affect the activities of the publishers, however, any legislative negotiations about acts of such importance provoke intense attention of the publishers. The European legislation has been playing an increasingly important role as well. There was no regulation adopted in 2011 which would have a major effect on the publishers´ activities specifically but directives on the protection of consumers´ rights and newly also on the personal data protection are being discussed which might have significant impact on the traditional systems of subscription and its marketing or on the use of personal data in journalism.
The amendment of the Press Act must be viewed as a very positive event; even though it failed to remove the high sanctions which are the main subject of the publishers´ and journalists´ criticism, it did limit the restrictions related to the publishing of information prohibited by the amendment of the Code of Criminal Procedure and Penal Code from 2009.

Ing. Petr Marek
President of the Czech Publishers Association