Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Webové stránky Unie vydavatelů na podporu tisku

V červnu 2010 byly spuštěny webové stránky www.webcasopisu.cz, což je již druhá webová stránka provozovaná Unií vydavatelů, která je zaměřena na podporu trhu a zejména inzerce jednoho mediatypu. Již v květnu 2009 byl totiž spuštěn veřejný provoz webové stránky www. reklamavnovinach.cz, která byla již několik měsíců předtím provozována v režimu neveřejného zkušebního provozu. Obě webové stránky mají řadu společných rysů, v některých částech obsahu se ale odlišují, pomineme-li samozřejmě různý design, který vychází z různých představ obou sekcí o vzhledu stránky a z toho, že každý z webů byl navržen jiným dodavatelem a je provozován prostřednictvím odlišného redakčního systému.

Stránka www.webcasopisu.cz sleduje širší cíle poskytování informací o časopiseckém trhu a jeho podpory. Naopak webová stránka www.reklamavnovinach.cz je zaměřena především na podporu inzerce v denících.

Obsah webové stránky časopisů má sloužit více skupinám návštěvníků a uživatelů. Proto poskytuje informace důležité pro zadavatele reklamy, kteří se rozhodují, do jakých mediatypů alokovat své reklamní investice, ale také argumenty ve prospěch inzerce v časopisech, které mohou použít vydavatelé časopisů při prezentování vhodnosti a efektivity inzerce v časopisech. Obsah je rozdělen do samostatných sekcí, které obsahují graficky zpracované informace o vývoji trhu (provedeno formou spojnicových grafů vyjadřujících vývoj hlavních ukazatelů za poslední rok), informace o efektivitě časopisecké inzerce, další poznatky týkající se časopisecké inzerce a servisní informace pro zadavatele reklamy (například kontaktní údaje, přístup na ceníky inzerce časopisů členů Unie vydavatelů a další) a servisní informace pro vydavatele, které souvisí s inzercí. Na stránkách webu se nachází také speciální boxy umožňující přístup k prezentacím a výstupům z jednotlivých výzkumů a dalších projektů, které realizovala Sekce časopisů v posledních letech.Pro zajištění trvalého zájmu o obsah stránky a její návštěvnosti je součástí hlavní stránky webu také aktualizované zpravodajství. Zpravodajství využívá především materiály poskytované členy Unie vydavatelů, jako jsou tiskové zprávy o nových titulech a projektech. Druhým významným zdrojem jsou zahraniční webové stránky a informační materiály zasílané Unii vydavatelů mezinárodními vydavatelskými asociacemi. Sekretariát Unie vydavatelů provádí vlastní monitoring zahraničních webových stránek a nejzajímavější materiály, které mají relevanci pro český trh nebo by mohly být zajímavé pro uživatele obsahu webové stránky, překládá a umisťuje do zpravodajské části webu. O tom, že je webová stránka www.webcasopisu.cz pro uživatele zajímavá, svědčí fakt, že ji od 1. června 2010 do konce března 2011, tj. za deset měsíců, navštívilo přibližně 32 000 návštěvníků.Webová stránka www.reklamavnovinach.cz je o více než jeden rok starší než web časopisů a v určitém smyslu plnila úlohu pilotního projektu webových stránek Unie vydavatelů zaměřených na podporu určitého mediatypu. Projekt vycházel ze zadání poskytnout v koncentrované podobě a na jednom místě veřejně přístupné hlavní argumenty prezentující deníky jako vhodné inzertní médium. Obsah se soustřeďuje skutečně na hlavní argumenty a prezentaci možností, jak deníky jako inzertní médium využít. Základní struktura webu www.reklamavnovinach.cz se neodlišuje od webové stránky časopisů. Také zde je část datová, část argumentační a část servisní. Originálním řešením této webové stránky je například interaktivní katalog tematických příloh deníků, v něm si inzerenti mohou najít tematicky na míru šité přílohy pro zvýšení efektu své inzerce, a to na celý rok dopředu.

Grafické provedení sekce o mediálních datech je na webu deníků propracovanější a efektnější, což je umožněno nižším počtem titulů, o nichž jsou údaje poskytovány, takže lze lépe využívat dynamické formy prezentace při zachování přehlednosti a srovnávacích možností. Argumentační sekce webu je průběžně rozšiřována a doplňována zejména o případové studie úspěšných deníkových nebo multimediálních reklamních kampaní ze zahraničí. Hlavními zdroji jsou tu webové stránky britské novinové marketingové asociace NMA a německé ZMG.

Také návštěvnost webové stránky www.reklamavnovinach.cz je pravidelně sledována. Dosahuje v průměru přibližně 350 návštěvníků týdně, kteří shlédnou více jak tisíc jednotlivých stran tohoto webu.