Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Unie vydavatelů – základní informace

Členové Unie vydavatelů
Unie vydavatelů je jediným profesním sdružením reprezentujícím podnikatele v odvětví vydavatelství periodického tisku v České republice. Unie vydavatelů zahrnuje s jednou malou výjimkou všechny vydavatele placených deníků a výraznou většinu vydavatelů časopisů s největší produkcí. Celkový počet členů Unie vydavatelů je 31 vydavatelů. Deníky a případně jejich suplementy vydává 6 členů Unie vydavatelů. Pouze časopisy vydává 23 členů Unie vydavatelů a 3 členové vydávají současně deníky či suplementy spolu s časopisy. Unie vydavatelů má i 2 přidružené členy, kteří vydávají odborné a profesně zaměřené časopisy.

Právní forma, členství, řízení
Unie vydavatelů je právní formou občanským sdružením. Činnost Unie vydavatelů se řídí stanovami. Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem u Ministerstva kultury ČR a která vydává deník či časopis nebo jiný periodický tisk. Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé malonákladových titulů odborného a profesního tisku.

Nejvyšším orgánem Unie vydavatelů je valná hromada. V době mezi valnými hromadami je Unie vydavatelů jako celek řízena správní radou. Dalšími fungujícími orgány Unie vydavatelů jsou dozorčí rada a ředitel.

Členství v mezinárodních organizacích
Unie vydavatelů je členem:
– Světové asociace novin a vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA)
– FIPP (Mezinárodní federace periodického tisku)
– Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA)
– Evropské federace vydavatelů časopisů (FAEP)

Základní principy činnosti Unie vydavatelů
Protože Unie vydavatelů je sdružením, které spojuje vydavatele deníků a časopisů, reprezentuje jak jejich společné zájmy, tak i řadu specifických zájmů, potřeb a aktivit určovaných výše uvedenými skupinami členů. Řešením vzájemných vztahů těchto skupin je federalizace uspořádání Unie vydavatelů. V rámci tohoto uspořádání Unie vydavatelů realizuje řadu činností společných, na kterých se podílí finančně i jinými způsoby sekce společně. Mimo to sekce provozují řadu samostatných aktivit, které také z vlastních prostředků financují.
Společné činnosti se zaměřují především na realizaci „one currency“ výzkumů mediálního trhu a na společné prosazování a ochranu zájmů vydavatelů, lobbistické aktivity, sledování vývoje právního prostředí, informační činnost a podobně. Sekce se zaměřují na realizaci specializovaných výzkumů, podporu inzertního trhu, soutěže, školení, odborné diskuse a semináře a další podobné aktivity. V Unii vydavatelů působí od roku 2011 dvě sekce – časopisů a deníků.
Každý člen Unie vydavatelů je současně členem některé sekce podle toho, jaký typ titulů vydává. Člen, který vydává alespoň jeden deník a jeden časopis je členem Sekce deníků i Sekce časopisů.
Sekce mají vlastní vedení. Pokud má některá sekce více než 10 členů, řídí její činnost představenstvo sekce. Sekce jsou sice autonomní, pokud jde o jejich vnitřní záležitosti a činnosti, ale nemají právní subjektivitu. Společným orgánem je osmičlenná správní rada, která řídí činnost Unie vydavatelů jako celku. Správní rada je složena z vedení jednotlivých sekcí a z dalších zástupců delegovaných sekcemi. V čele správní rady stojí prezident. Ve funkci prezidenta se na období jednoho kalendářního roku střídá předseda Sekce časopisů a předseda Sekce deníků. Na obdobném principu je ze zástupců sekcí vytvořena dozorčí rada Unie vydavatelů.

Správní rada Unie vydavatelů
Prezidentem Unie vydavatelů je v roce 2011 předseda Sekce časopisů.
Jaromír Skopalík (Bauer Media).

Zástupci Sekce časopisů ve správní radě:
Bronislav Kvasnička (Hachette Filipacchi 2000)
Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Libuše Šmuclerová (Ringier Axel Springer CZ)
Tomáš Tkačík (Business Media CZ)

Zástupci Sekce deníků ve správní radě:
Petr Babický (Economia)
Jiří Bareš (Borgis)
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press)
Petr Marek (Mafra)

Vedení Sekce časopisů:
Předseda představenstva sekce: Jaromír Skopalík
Místopředseda představenstva: Tomáš Tkačík

Vedení Sekce deníků:
Předseda sekce: Petr Marek
Místopředseda sekce: Jiří Bareš

Dozorčí rada:
Předsedou dozorčí rady je v roce 2011 Tomáš Stránský.

zástupci Sekce časopisů:
Zdeněk Jůzek (RF Hobby)
Zbyněk Machát (Burda Praha)

zástupci Sekce deníků:
Tomáš Stránský (Ringier ČR)
Veselin Vačkov (Mafra)

Ředitel
Jozef Šabľa

Hlavní webové stránky Unie vydavatelů a sekcí:
www.unievydavatelu.cz
www.reklamavnovinach.cz
www.webcasopisu.cz

Sídlo:
Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1

E-mail:
unie@unievydavatelu.cz

Telefon:
+420 221 733 527, +420 221 733 427

Fax:
+420 222 322 961

 

 

Czech Publishers’ Association – basic information

Members of the Czech Publishers’ Association
The Czech Publishers‘ Association (further referred to as „the Association“) is the only professional association representing publishers of periodical press in the Czech Republic.

Members of the Association are all publishers of paid dailies (with one exception) and the overwhelming majority of Czech magazine publishers with the highest circulation. There are 31 members of the association. Six dailies publishing houses are eventually editors of newspaper supplements as well. There are 23 members of he Association publishing magazines only and three editors of both, newspapers (eventually supplements) and magazines. Three publishers of academic and professional journals are associated members of the Association.

Type of company, membership, management
The Association is a non-profit organization based in Prague. The activities of the Association are governed by Articles. Any individual or a legal person registered as a publisher of periodical press in accordance with the Czech Ministry’s of Culture Press Act can become a member of the Association. Associated members are publishers of lowcirculation academic, technical and professional journals.

The highest authority of the Association is the General Assembly. In between the General Assembly’s meetings, the Association is managed by the Managing Board. Further authorities of the Association are the Supervisory Board and the Director.

Membership in international organizations
The Association is a member of:
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
FIPP (International Federation of the Periodical Press)
European Newspaper Publishers‘ Association (ENPA)
European Federation of Magazine Publishers (FAEP)

Activities of the Association
The Association is a professional organization with members from both, newspaper and magazine publishers, therefore its main goal is to represent the common interests of periodical press publishing sector as a whole. Due to some specific differences between both member groups, the Association has been divided into two sections since 2011 (three till the end of 2010). These are the Magazine Publishing Section and the Newspaper Publishing Section. Each member becomes a part of one or both Sections, according to whether he is publishing magazines or newspapers. In case a member is publishing newspapers as well as magazines, he becomes part of both Sections. If promoting common interests of periodical press sector, the Sections are participating jointly, both financially and in other ways. In addition both Sections carry out a number of independent activities financed by their own separate funds.
The common activities focus primarily on „one currency“ researches of media market and the joint promotion and protection of publishers‘ interests, lobbying activities, monitoring developments in legislation, exchanging informations, etc. The Sections concentrate on carrying out specialized researches, supporting advertising market, organizing competitions, trainings, professional discussions, seminars and others.
The Sections have their own management. If a Section has more than 10 members, its activities are managed by the Board of Directors of the Section. Although the Sections are autonomous, as far as their internal matters are concerned, they have no legal status and the Association as a whole is lead by the Managing Board, consisting of 8 members. Among these are Chairmen and some other delegates of the Association’s Sections. The Managing Board is represented by the President, who is appointed for 12 months and has prior been the Chairman of one of the Association’s Sections that are rotating in the function every year. The Supervisory Board of the Association is formed from the Sections‘ representatives based on similar principles.

Managing Board of the Association
In 2011 the President of the Association is Jaromír Skopalík (Bauer Media),
Chairman of the Magazine Publishing Section.

Managing Board representatives of the Magazine Publishing Section
Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Tomáš Tkačík (Business Media CZ)
Bronislav Kvasnička (Hachette Filipacchi 2000)
Libuše Šmuclerová (Ringier Axel Springer CZ)

Managing Board representatives of the Newspaper Publishing Section
Petr Marek (Mafra)
Jiří Bareš (Borgis)
Lucie Kočí (Vltava-Labe-Press)
Petr Babický (Economia)

Management of the Magazine Publishing Section
Chairman: Jaromír Skopalík
Vice-Chairman: Tomáš Tkačík

Management of the Neswpaper Publishing Section
Chairman: Petr Marek
Vice-Chairman: Jiří Bareš

Supervisory Board
Chairman: Tomáš Stránský

Representatives of the Magazine Publishing Section
Zdeněk Jůzek (RF Hobby)
Zbyněk Machát (Burda Praha)

Representatives of the Newspaper Publishing Section
Tomáš Stránský (Ringier ČR)
Veselin Vačkov (Mafra)

Director
Jozef Šabľa

Main web-sites of the Association and its Sections:
www.unievydavatelu.cz
www.reklamavnovinach.cz
www.webcasopisu.cz

Headquarter:
Na Poříčí 30, 110 00 PRAHA 1

E-mail:
unie@unievydavatelu.cz

Phone:
+420 221 733 527; +420 221 733 427

Fax:
+420 222 322 961