Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů
Vážení čtenáři,

Ročenka Unie vydavatelů 2011, kterou dostáváte do rukou, je obrazem událostí a vývoje tiskového trhu v roce 2010, který patřil svým charakterem k rokům pro celý tiskový trh důležitým, protože v roce 2010 vstoupila česká ekonomika do pokrizového období, což mělo důsledky i pro vývoj mediálního trhu, který se do jisté míry stabilizoval.
Stabilizace se dotkla nejen mediálního trhu jako celku, ale také tiskového trhu. Hlavní zvrat nastal v oblasti inzertních příjmů tisku. Publikované údaje ukazují, že se v roce 2010 vydavatelům podařilo zastavit výrazný propad příjmů zaznamenaný v roce předcházejícím přesto, že na ně byl kladen velký tlak, pokud jde o poskytování slev a bonusů. Řadě titulů se díky vhodné nabídce služeb a inzertních řešení povedlo dokonce dosáhnout nárůstu příjmů, jež byly také pozitivně ovlivněny mimořádnými faktory, jako byly hned troje volby v průběhu jednoho roku.
Vydavatelé se také naučili vyrovnávat s odlivem čtenářů tištěných verzí periodického tisku tím, že jim nabízejí celé spektrum možností přístupu k tomuto obsahu prostřednictvím digitálních a mobilních technologií. A nejen, že se vydavatelé naučili tyto způsoby šíření obsahu nabízet, ale také je komerčně využívat a jejich prostřednictvím vyrovnávat částečně pokles příjmů z prodeje i pokles inzertních příjmů. Důležité také je, že šíření obsahu pomocí nových technologií dává vydavatelům možnost poskytovat tento obsah atraktivním cílovým skupinám, což, věřím, brzy pochopí také zadavatelé reklamy a mediální agentury a budou tento způsob komunikace s těmito bonitními klienty více využívat. Vydavatelé se ale také snaží aktivně zasahovat proti odlivu čtenářů nebo jejich počty i rozšiřovat nabídkou nových titulů, tematických příloh, speciálních projektů, které jsou zajímavé čtenářsky i inzertně.
Rok 2010 přinesl rozporné tendence, pokud jde o právní a ekonomicko-právní postavení tisku. Pozitivní zprávou je, že nová vláda zahájila práci na novele tzv. náhubkového zákona směřující k odstranění jeho nejproblematičtějších ustanovení omezujících žurnalistiku. Ukázalo se, že se nenaplnily ani některé další hrozby, například z novely loterijního zákona projednávané v prvním pololetí roku.
Na druhé straně se však ihned po ustavení nové vlády vzešlé z květnových voleb objevilo nové nebezpečí, jehož síla neustále narůstá až do dnešní doby. Touto největší hrozbou pro periodický tisk je zvýšení sazby DPH při prodeji tisku, ať už na dvacet procent nebo na sedmnáct a půlprocenta, které je nebezpečné pro pluralitu a šíři tisku, stejně tak proto, aby tisk plnil své společenské role.
Zřetelně se ukazuje, že vydavatelské prostředí stále více ovlivňuje legislativa platná v rámci celé evropské Unie. Proto roste význam mezinárodní spolupráce a účasti v práci evropských vydavatelských asociací na takových akcích, jako je prosazování snížené sazby při prodeji a poskytování obsahu v tištěné i digitální formě, rozšiřování ochrany autorských práv v případě tištěného i digitálně poskytovaného obsahu, boj proti nadměrné reklamní regulaci, ale i v takových „méně důležitých“ záležitostech, jakou je například otázka osiřelých děl, prosazování rovných podmínek na internetu s globálními internetovými giganty a podobně.
Unie vydavatelů v roce 2010 nestála mimo aktivity vydavatelů zaměřené na posílení tiskového trhu, ale přispěla k nim realizací řady svých projektů. Máme-li upozornit alespoň na hlavní novinky, je třeba zmínit spuštění provozu webové stránky www.webcasopisu.cz, čímž dostaly po denících také časopisy svou webovou podobu, která informuje o vývoji trhu, ale také obsahuje řadu materiálů na jeho podporu. Rozvinul se projekt odborných diskusních setkání - časopiseckých brunchů. V roce 2010 začala také realizace Media projektu obsahující několik podstatných metodických zlepšení. O vývoji trhu, hlavních akcích a událostech najdete více informací v jednotlivých kapitolách této Ročenky.
Očekáváme, a některé trendy tomu nasvědčují, že by rok 2011 mohl přinést další zlepšení hlavních ukazatelů vývoje tiskového trhu v České republice, o nichž, jak doufáme, budeme moci informovat v příštím vydání Ročenky Unie vydavatelů.

PaedDr. Jaromír Skopalík, CSc.
prezident Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

The yearbook of the Czech Publishers Association 2011 in your hands refl ects the events and development of the press market in 2010. The year 2010 with its character ranks among those years that were important for the whole press market. In 2010, the Czech economy entered the after-crisis era, which had its consequences also for the development of the media market that had stabilized to a certain extent.
The stabilization infl uenced not only the media market as a whole but also the press market as such. The main twist occurred in the sphere of advertising income. The published data show that in 2010 the publishers managed to stop the signifi cant drop of income recorded in the previous year despite the fact they were under great pressure regarding the provision of discounts and bonuses. Thanks to suitable offers of services and advertising solutions, many press titles eventually achieved an increase in the revenues that were also positively infl uenced by extraordinary factors, like three elections throughout the year.
The publishers have also learnt to cope with the outfl ow of readers of printed periodicals by offering them a whole spectrum of possibilities of access to this content by means of digital and mobile technologies. Not only they have learnt to offer such methods of content dissemination, they have also learnt how to use it commercially, and how to counterbalance partially with their help the drop of sales income as well as the drop of advertising income. What is also important is that the content dissemination by means of new technologies gives the publishers a unique opportunity to provide this content to other attractive target groups, which, I believe, will also be soon understood by advertisers and media agencies, and they, too, will more and more use this method of communication with the solvent clients. The publishers also try to take active action against the outfl ow of readers, and to expand their numbers by offering new titles, thematic supplements, special projects that would be interesting both in terms of the readership and in terms of the advertisement.
The year 2010 brought contradictory tendencies as regards the legal and economic-legal position of the press. The positive news is that the new government has started working on an amendment of the so-called muzzle law aimed at removing the most disputable stipulations restricting journalism. It turned out that some other threats have not come true either, for instance the amendment of the lottery law debated in the first half of the year.
On the other hand, a new danger emerged immediately after the establishment of the new government based on the May 2010 elections. Its force keeps growing every day. The main threat for the periodicals is the increase of the VAT rate on press sales, regardless if it is going to be to twenty or seventeen and half per cent. It is dangerous for the plurality and range of the press as well as for the press fulfi lling its social roles. It is clearly evident that the publishing environment is more and more affected by the legislation valid within the whole European Union. Therefore, there is a growing significance of international cooperation and participation in work of European publishing associations at such events as is the enforcement of reduced VAT rate on sale and providing the contents in printed as well as digital form, expanding the copyright in case of printed as well as digitally provided content, and fight against excessive advertising regulations, as well as in some “less important” areas as is the question of abandoned works, enforcement of equal online conditions in comparison with global internet giants, and so on.
In 2010, the Czech Publishers Association was standing up for the publishers’ activities focused on strengthening the press market, and it contributed to it with the realization of various own projects. To mention at least the main news, it was the launch of the website www.webcasopisu.cz through which the periodicals followed the daily newspapers and got their online form that brings information about the market development, and contains various materials for its support. Then, it was the project of professional discussion meetings – periodicals brunches. In 2010, we also launched the realization of the Media project including some substantial methodical improvements. For more information about the market development and main events kindly read the respective chapters of this yearbook.
We anticipate – and some trends clearly indicate it - that the year of 2011 could bring other improvements of the main indicators of development of the press market in the Czech Republic, and we hope to inform you about them in the next issue of the yearbook of the Czech Publishers Association.

PaedDr. Jaromír Skopalík, CSc.,
President of the Czech Publishers Association