Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

UDÁLOSTI ROKU 2009

LEDEN

Vydávání magazínu Puls a Run z portfolia Sanoma Magazines Praha zacala nove zajištovat spolecnost Boremi Investment, která odkoupila od Sanomy licenci na oba tituly.

Vydavatelství Ambit Media zacalo od ledna vydávat se svolením ministerstva zdravotnictví a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péce týdeník Zdravotnické noviny. Stejnojmenný titul však již vydává spolecnost Mladá fronta.

Vydavatelství Bauer Media zacalo dne 28. ledna vydávat ctrnáctideník InTouch zamerený na život zahranicních celebrit.

Magazínový suplement Lidových novin Pátek vyšel dne 30. ledna v inovované podobe. Zmeny doznal i obsah magazínu. Rubriku s názvem Dobrá chut pripravila kulinární novinárka Hana Michopulu.

Hospodárské noviny uzavrely spolupráci s britským listem Financial Times. Na jejím základe zacaly ctenárum prinášet clánky z tohoto deníku ve stejný den jako jsou publikovány v puvodním listu.


ÚNOR

Dosavadní mediální reditel vydavatelství Mediacop Dalibor Balšínek se od 1. února 2009 stal clenem predstavenstva mediální skupiny Mafra a rozšíril management této spolecnosti.

Unie vydavatelu spolu s realizátory zverejnila dne 5. února výsledky odhadu ctenosti tisku Media projektu za 3. a 4. ctvrtletí 2008 a za celý rok 2008. Spolecne s tím byly prezentovány výsledky výzkumu poslechovosti rozhlasu Radio projekt za stejné období a výsledky NetMonitoru za prosinec 2008.

Dne 6. února rezignoval na funkci predsedy predstavenstva Sekce vydavatelu internetových titulu (SVIT) Stanislav Holec. Rezignoval v dusledku svého odchodu z vydavatelství Mafra, které v predstavenstvu sekce zastupoval.

Ve dnech 12. a 13. února probehla v Praze konference s názvem 8th International Newsroom Summit porádaná IFRA – Mezinárodní asociací pro novinové technologie. Na organizaci konference se podílela Unie vydavatelu. Vzhledem k výhodnosti konání v Praze se jí zúcastnilo také nekolik úcastníku z rad clenu Unie vydavatelu.

Unie vydavatelu informovala ceské poslance Evropského parlamentu, kterí jsou cleny výboru ITRE, o negativních stanoviscích evropských vydavatelských asociací a vetšiny vydavatelu periodik v zemích Evropské unie

účastníci
k návrhu tzv. smernice o energetickém znacení. Nekteré z variant jejího návrhu zavádí povinnost vyhradit v reklamách na výrobky, jichž se smernice týká (vetšina domácích spotrebicu), údaje o jejich energetické nárocnosti. To muže mít negativní dusledky pro vývoj reklamního a inzertního trhu v komodite domácích spotrebicu s težkými dopady na média v dobe, kdy už jsou jejich reklamní príjmy beztak omezeny v dusledku svetové financní a ekonomické krize. Unie vydavatelu se do kampane evropských vydavatelských asociací v této veci zapojila ješte v cervnu a listopadu 2009 a informovala i další predstavitele CR, kterí se podíleli na projednávání této záležitosti.

Evropské vydavatelské asociace ENPA a FAEP dosáhly významného úspechu, když se jim ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími podarilo prosadit zastavení projednávání návrhu regulace týkající se automobilové reklamy. Puvodní návrh spocíval v tom, že podobne jako v prípade domácích spotrebicu bude každý reklamní spot nebo inzerát obsahovat povinné údaje o spotrebe inzerovaného modelu automobilu. To by melo za následek prinejmenším rozkolísání reklamního trhu v této komodite, která hraje celoevropsky jedno z predních míst co do podílu na celkovém objemu inzertních príjmu vydavatelu tisku. Vydavatelské asociace v tomto prípade úspešne spolupracovaly s vlivnými predstaviteli evropského automobilového prumyslu.


BŘEZEN

Obchodním reditelem vydavatelství Ringier CR se 9. brezna stal David Šaroch. Po odchodu obchodního reditele deníku Karla Polcara se sloucila obchodní oddelení deníku, casopisu a online.

Dne 24. brezna vstoupilo vydavatelství Burda Praha na trh s ceskou verzí módního magazínu InStyle obsahove zamereného na clánky o móde, kosmetice, interiérovém designu ci cestování.

Vydavatelství Bauer Media pozastavilo z rozhodnutí svého materského nemeckého vydavatelství Heinrich Bauer Verlag vydávání mesícníku Femina.

Mesícník BIZ vydavatelství CPress Media prešel od brezna na ctvrtletní periodicitu. Šlo o další úpravu v portfoliu titulu vydavatelství. Od zacátku roku zmenil periodicitu ze ctrnáctideníku na mesícník také casopis Jak na pocítac. Mesícník Business World vydavatelství IDG Czech zmenil název i podobu. Pod novým jménem CIO Business World se stal clenem rodiny casopisu CIO publikovaných vydavatelstvím IDG v USA, Nemecku, Francii, Polsku, Velké Británii a v dalších sedmnácti zemích. Spolu se zmenou názvu se zmenil i formát a grafická úprava časopisu.

Nemecká spolecnost Rheinisch-Bergische Verlagsgeselschaft, k níž v CR patrí mediální skupina Mafra, prevedla svuj 20% podíl ve vydavatelství Vltava-Labe-Press skupine Verlagsgruppe Passau (VP). Vydavatelství regionálních deníku Deník patrí VP stoprocentně.

Vydavatelství CPress Media ukoncilo vydávání svého magazínu Aktivne o cestování, sportu a zdraví. Mesícník Aktivne odstartoval CPress Media v cervnu roku 2008 s cílem vstoupit do lifestylového segmentu. Ve dnech 18. až 20. brezna usporádalo Ministerstvo kultury CR v rámci ceského predsednictví EU evropskou konferenci o mediální gramotnosti. Na základe predbežných jednání na konci roku 2008, do nichž se zapojila také Unie vydavatelu, se podarilo do programu zaradit také vystoupení paní Margaret Boribon, místopredsedkyne výboru pro mediální gramotnost Evropské asociace vydavatelu novin ENPA, která zduraznila úlohu novin jako prostredku rozvoje demokratických hodnot a kvalitní informovanosti obyvatel zemí EU.


DUBEN

Dne 1. dubna vstoupila v platnost novela trestního rádu – zákon c. 52/2009 – známá pod názvem náhubkový zákon. Na téma náhubkového zákona je v této Rocence publikován zvláštní clánek.

Dne 1. dubna zacalo vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 vydávat ceskou verzi magazínu Elle Decor, lifestylového magazínu o bydlení, designu a architekture. Obsah ceské edice Elle Decor se venuje originálnímu ceskému bydlení a nábytku i zahranicním interiérum.

Dne 2. dubna se deník Šíp vydavatelství Vltava- Labe-Press zmenil na týdeník Šíp Plus. Šíp Plus si zachoval bulvární zamerení. Do týdeníku zacal být vkládán programový suplement TV magazín.

Regionální tituly Deník Vltava-Labe-Press zacaly od 4. dubna vycházet s novým pravidelným suplementem Moje rodina. Projekt má více oslovit ženy, které jsou mezi ctenári Deníku zastoupeny z 51 %.

Nový mesícník Globe revue z produkce vydavatelství RF Hobby vstoupil na trh 10. dubna v nákladu 65 tisíc kusu. Na 100 stranách zacal prinášet informace ze sveta prírody, které nejsou vnímány lidským okem. Od svého 5. vydání v roce 2010 byl titul prejmenován na Planetu Zemi.

Vydavatelství Mladá fronta zacalo dne 16. dubna vydávat bezplatný týdeník Sedmicka ve 27 mutacích na území Ceské republiky.

Valná hromada akcionáru vydavatelství Economia zvolila nové orgány spolecnosti. Novými cleny predstavenstva se stali Zdenek Bakala, majoritní akcionár Economie, Andrew Knight, clen predstavenstva News Corporation, Michael Grabner, bývalý reditel mediální skupiny Georg von Holtzbrinck, Bessel Kok, bývalý generální reditel Ceského Telecomu a Casimir Knight, reditel spolecnosti Chelsea Digital Media. Znovu zvoleni byli generální reditel Michal Klíma a financní reditel Petr Babický. Do dozorcí rady pak byli zvoleni Kamil Cermák a Luboš Režábek.

Koncem dubna byl zahájen verejný provoz webové stránky Sekce deníku Unie vydavatelu www.reklamavnovinach.cz zamerené na podporu inzerce v denících. Obsah webové stránky kombinuje aktuální zpravodajství o vývoji novinového trhu doma a ve svete spolu se základními kvantitativními daty o prodeji, ctenosti a hrubých inzertních príjmech deníku s textovými materiály, které obsahují ruzné informace a argumenty svedcící ve prospech deníku jako efektivního reklamního média.
Webová stránka také radí, jak pri plánování a zadávání novinové inzerce prakticky postupovat. Duležitou soucástí je aktualizovaný prehled prípadových studií úspešných novinových reklamních kampaní v nekterých zemích. Soucástí webu jsou servisní informace pro agentury a zadavatele inzerce, jako jsou kontakty na vydavatele, ceníky inzerce, interaktivní katalog tematických príloh deníku.

Unie vydavatelu se zapojila prostrednictvím informování stálého zastoupení CR pri EU do kampane národních vydavatelských asociací k návrhu cásti tzv. digitální agendy. V tomto prípade se jednalo o úpravu uchovávání tzv. cookies, kde nekteré návrhy predpokládaly nutnost souhlasu uživatelu (opt-in princip). To by ohrozilo merení návštevnosti webových stránek a tím i existenci verohodných údaju o této návštevnosti na trhu vetšiny zemí EU, protože tam one currency výzkumy internetového trhu vetšinou využívají technologii cookies. Pro vydavatele provozující webové stránky jsou validní údaje o jejich návštevnosti základním údajem pri prodeji inzerce na nich a posuzování efektivity stránek.


KVĚTEN

Novým šéfredaktorem deníku Sport se stal dne 1. kvetna Lukáš Tomek.

Vydavatelství Mladá fronta zahájila 7. kvetna vydávání lifestylového mesícníku MyLife. S podtitulem „Muj život, moje volba“ cílí na ženy starší 30 let.

Od pondelí 18. kvetna se Hospodárské noviny predstavily ve zcela novém provedení. Nový design novin navrhla španelská spolecnost Cases i Associats. Koncept HN vychází ze seriózního zpracování se silným zastoupením zpravodajství o byznysu a ekonomice.

Vedení vydavatelství Mladá fronta prevzal Karel Polcar. Vystrídal na pozici Markétu Novákovou, která zustala predsedkyní predstavenstva.

Ve dnech 4. až 6. kvetna 2009 se v Londýne uskutecnil 37. svetový casopisecký kongres porádaný Mezinárodní federací periodického tisku FIPP. Kongresu se zúcastnili zástupci Unie vydavatelu T. Tkacik a J. Šabla. Hlavním tématem byla udržitelnost a rozvoj vydavatelu casopisu v dobe ekonomické krize a využívání nových platforem šírení casopiseckého obsahu.
Zacátkem kvetna probehla ve Stockholmu valná hromada Evropské asociace vydavatelu novin ENPA, které se zúcastnil predseda Sekce deníku Unie vydavatelu P. Marek. Valná hromada mimo jiné prijala tzv. Stockholmskou deklaraci, kde odsuzuje prijetí a platnost tzv. náhubkového zákona v CR.

Správní rada Unie vydavatelu na základe zkušeností s nepríznivým vývojem v prubehu projednávání novely trestního rádu a jejím prijetím ve forme zákona c. 52/2009 rozhodla 26. kvetna o zrízení nové odborné skupiny v rámci Unie vydavatelu, která se bude zabývat legislativní oblastí, bude sledovat návrhy a projednávání právních norem a signalizovat, zda jimi nejsou ohrožovány zájmy vydavatelu. Rada má také pripravovat vlastní návrhy zamerené na podporu zájmu vydavatelu. Do cela odborné skupiny s názvem Rada pro mediální právo byl jmenován Vladan Rámiš (Mafra).

Unie vydavatelu vydala svou Rocenku 2009, a to již popáté jako prílohu týdeníku Marketing & Media dne 18. kvetna. Obsahem Rocenky je prehled nejduležitejších událostí v ceských tištených médiích v roce 2008, seznam clenu Unie vydavatelu a kompletní prehled jejich tištených i internetových titulu s podrobnými kontakty. Soucástí rocenky jsou též kapitoly venované vývoji tiskového trhu (overování nákladu tisku, ctenost tisku - Media projekt, reklamní príjmy tisku).
Rocenka byla publikována i v elektronické podobe s prístupem z webové stránky Unie vydavatelu. Pod odkazem „Porovnávání deníku a casopisu“ umožnuje elektronická Rocenka vyhledávat fulltextove titul, vydavatele, porovnat tituly podle nákladu, ctenosti ci reklamních príjmu.

Dne 27. kvetna ve Slovanském dome v Praze vyhlásila Unie vydavatelu výsledky 5. rocníku souteže Casopis roku, kterou porádá Sekce casopisu. Generálním partnerem souteže byla První novinová spolecnost. Se svými tituly soutežilo celkem 19 vydavatelu, kterí nominovali 57 casopisu a 26 obálek do osmi soutežních kategorií. Reditelem souteže byl Jirí Mikeš.

Vyhlášení výsledků soutěže


ČERVEN

reklamy realizovaný spolecností PriceWaterhouseCoopers (PWC) zjistil, že vydavatelé periodického tisku v Ceské republice inkasovali za rok 2008 celkem 8 491 353 tis. Kč.
Údaje o skutecných cistých inzertních príjmech za rok 2008, které predstavují základ pro výsledky pruzkumu, poskytl rekordní pocet 16 vydavatelství reprezentujících 75,83 objemu hrubých inzertních príjmu všech vydavatelu. Proti predchozímu roku se tak tržní podíl úcastníku pruzkumu zvýšil o 90 procent.
Z výsledku pruzkumu je zrejmé, že inzertní výkony v roce 2008 již cástecne poznamenaly snížené marketingové rozpocty velkých zadavatelu v dusledku financní krize. Presto ve srovnání s rokem 2007 nešlo o dramatické snížení reklamních investic do tisku. Mezirocní pokles o 1 % signalizoval spíše stagnaci inzertních príjmu vydavatelství v roce 2008 a zastavení dlouhodobého rustu reklamních investic do tohoto segmentu trhu.

Lidové noviny vyšly 2. cervna poprvé se svým novým lifestylovým magazínem Esprit. Barevný novinový suplement nabízí clánky o životním stylu, kariére, móde a umení.

Od nedele 7. cervna se zmenila podoba nedelního vydání Blesku. Krome menších obsahových zmen se úpravy dotkly grafické podoby, která se modernizovala. Grafika titulu se více sjednotila a celková podoba se stala více magazínovou.

Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 oznámilo, že s vydáním cervnového císla ukoncí vydání filmový mesícník Premiere v tištené forme.

Vydavatelství Bauer Media spustilo v krátkém sledu za sebou tri webové projekty pro teenagery. Šlo o extenze tištených titulu Bravo, Bravo Girl! a Dívka. Servery pod doménovými jmény casopisu, tedy bravo.cz, bravogirl. cz a divka.cz mají za cíl nabídnout ctenárum zábavu, kterou tištený produkt nemuže poskytnout. Ve stejném období se vydavatelství rozhodlo ukoncit vydávání týdeníku Štastný Jim.

Novým vydavatelem mesícníku Playboy se stala spolecnost Playpress. Jejím jednatelem je stávající šéfredaktor casopisu Vladimír Olexa.

V prubehu cervna se v rámci konzultace Evropské komise o malých a stredních vydavatelských podnicích, jejímž cílem je najít prostredky a projekty na podporu tohoto odvetví ekonomik clenských zemí, zapojilo do akce pet clenu Unie vydavatelu a poskytlo odpovedi na dotazník komise.


ČERVENEC

Valná hromada spolecnosti odhlasovala zmeny v managementu vydavatelství Vltava-Labe- Press. Z pozice financní reditelky VLP odešla Lucia Pavliková a na její místo nastoupil Jirí Žádník, dosavadní šéf controllingu. Clenkou predstavenstva se stala Jitka Bosáková. Bosáková byla zároven poverena rízením regionu, regionální inzerce, marketingem a distribucí. VLP se vrátilo k regionální vydavatelské strukture.

Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 se na konci cervna rozhodlo ukoncit vydávání magazínu Yellow.

Motoristický magazín Auto 7 vydavatelství Motor-Presse Bohemia prešel z týdenní na ctrnáctidenní periodicitu. Zároven byly provedeny obsahové a grafické zmeny. Rozsah titulu se rozšíril z puvodních 52 na 84 stran, prodejní cena se zvýšila na 27,90 Kč.

Na pozici generálního reditele spolecnosti CPress Media, vydavatele zejména pocítacových casopisu, nastoupil krizový manažer Mojmír Balous.

Od zacátku cervence vstoupila v platnost fúze dvou nejvýznamnejších svetových organizací vydavatelu novin – Svetové asociace novin WAN a Mezinárodní organizace pro novinové technologie IFRA. Obe asociace vytvorily jednotnou organizaci s názvem Svetová asociace novin a vydavatelu zpravodajství WAN-IFRA. Cílem fúze je zintenzívnit a zefektivnit všechny aktivity zamerené na podporu novinového trhu po stránce strategického rozvoje, obchodních a podnikatelských praktik i rozvoje technického zázemí na principu využívání více platforem šírení zpravodajského obsahu.

V souvislosti se zahájením švédského predsednictví EU zaslala Evropská asociace vydavatelu novin ENPA dopis švédské ministryni kultury, v nemž upozornuje na negativní vývoj v oblasti svobody tisku v Ceské republice v souvislosti s platností tzv. náhubkového zákona a projednáváním podobného omezení svobody informací v Itálii. ENPA ministryni vyzvala, aby záležitost byla zarazena do agendy jednání, která se uskutecní v rámci švédského predsednictví s reprezentanty obou uvedených zemí.


SRPEN

Od prvního srpna do konce ríjna probíhal na základe rozhodnutí správní rady Unie vydavatelu pilotní výzkum metodických zmen ve výzkumu Media projekt, navržených realizátory pro výzkum od roku 2010. Pozitivní výsledky byly predpokladem zavedení techto zmen do metodiky Media projektu od roku 2010. Více informací k metodickým zmenám je v této Rocence publikováno v úvodu kapitoly venované výzkumu.


ZÁŘÍ

Ve dnech 27. - 30. zárí probehla v Praze 8. svetová konference o mladých ctenárích porádaná WAN-IFRA, na jejíž organizaci se podílela Sekce deníku Unie vydavatelu. Záštitu nad konferencí prevzal primátor hlavního mesta Prahy Pavel Bém a poskytl reprezentacní prostory magistrátu pro usporádání slavnostního zahájení konference. Konference se zúcastnilo více než 120 zástupcu vydavatelu a vzdelávacích organizací z celého sveta. Úcastníci diskutovali o organizaci programu zamerených na upevnení vztahu detí a mládeže k novinám, využití novin ve vzdelávání a výchove mládeže k respektu k demokratickým hodnotám a vedomí o duležitosti svobody tisku a šírení informací. V úvodu byly predány ceny vítezum jednotlivých kategorií v souteži World Young Reader Prize.

V zárí prevzal vedení redakce zpravodajského magazínu Týden František Nachtigall, který dríve pusobil jako šéfredaktor bulvárního deníku Aha!.

zahájení 8. světové konference
Nový sobotní suplement Víkend Dnes zacala vkládat od soboty 26. zárí do deníku MF DNES spolecnost Mafra.

Nová samostatne neprodejná príloha deníku Blesk nazvaná Reality & Bydlení vyšla poprvé 30. zárí. První vydání suplementu bylo v prodeji spolecne s deníkem Blesk v Praze a stredních Cechách.

Generální reditel vydavatelství Economia Michal Klíma odstoupil ze své funkce. Jeho úkoly docasne prevzal Petr Babický, financní reditel Economie, který byl následne v únoru 2010 jmenován generálním reditelem vydavatelství Economia. M. Klíma nadále zustal reditelem v mediální skupine Respekt Media, vlastnící vydavatelství Economia, v níž má na starosti rozvoj mediálních operací v Ceské republice i na dalších trzích.

Z postu obchodního reditele mediální skupiny Mafra odešel David Novák. Rízením obchodního oddelení byl poveren clen predstavenstva zodpovedný za obchod Petr Marek. Ve vydavatelství Vltava-Labe-Press rezignoval ke konci zárí na svuj post clen predstavenstva a reditel celostátní inzerce Stanislav Žiacik.

Spolecnost Mafra ukoncila pilotní projekt vydávání bezplatného regionálního ctrnáctideníku 14 dní. Ten byl distribuován v peti regionech jižních, západních a severních Cech v celkovém nákladu 440 tisíc kusu.

Dne 25. zárí rezignoval na funkci predsedy predstavenstva SVIT Pavel Doležal, který tuto funkci vykovával od února. Predsedou byl na následujícím jednání predstavenstva zvolen Blahoslav Fort (Economia).
uvaděčka


ŘÍJEN

Novým generálním reditelem vydavatelství Stanford, které vydává týdeníky Profit a Czech Business Weekly, byl jmenován Erich Handl vykonávající zároven funkci reditele redakcí. Obe pozice se tímto sloucily. Ve vedení Stanfordu vystrídal Jana Chudobu.

Dne 19. ríjna predstavily své zmeny Lidové noviny. Inovace se dotkly hlavne obsahu deníku. Prestože došlo i k urcitým grafickým úpravám, zmena layoutu nebyla podle šéfredaktora deníku Dalibora Balšínka zásadní.

Ve dnech 21. a 23. ríjna se objevily suplementy In Magazín a Víkend deníku Hospodárské noviny v novém designu a s promeneným obsahem. Hlavní novinkou In Magazínu bylo zarazení televizního programu a programových tipu. Víkend zaznamenal rozšírení obsahu.

Evropská federace vydavatelu casopisu FAEP publikovala svou první rocenku. Mimo profilu jednotlivých národních vydavatelských asociací, které jsou cleny FAEP, obsahuje také radu studií o významu casopisu pro rozvoj informovanosti Evropanu. Rocenka klade duraz na to, že casopisy hrají v živote Evropanu duležitou pozitivní roli, protože prosazují hodnoty, na nichž je ustavena jednotná Evropa a prosazují trendy, které odpovídají principum, jimiž se rídí soucasná politika orgánu Evropské unie, jako je napríklad ekologická udržitelnost, ekonomická konkurenceschopnost, sociální rozvoj a podobne. Z velkého množství navržených príspevku byl z Ceské republiky publikován príspevek casopisu Vlasta o tom, jak casopis muže pomáhat ženám v ruzných situacích najít orientaci ve spolecenském, profesním ci rodinném živote. Rocenku obdrželi v prosinci všichni clenové Unie vydavatelu.

V rámci Evropského parlamentu probehla diskuse o návrhu smernice týkající se koncentrace médií. Proti tomuto návrhu se postavily evropské vydavatelské asociace. Unie vydavatelu se pripojila k jejich kampani. Kampan mela za cíl informovat o nevhodnosti a nebezpecnosti zamýšlené regulace poslance Evropského parlamentu z jednotlivých zemí Evropské unie.


LISTOPAD

V rámci konference Forum Media 2009 se dne 5. listopadu uskutecnil blok prezentací a diskusí, který pod názvem „Síla tisku v soucasnosti“ usporádala Unie vydavatelu. Program bloku byl zameren na zduraznení úlohy tisku jako duveryhodného a efektivního komunikacního prostredku v oblasti reklamní komunikace, zpravodajství, celkové informovanosti i zábavy. Úcastníci bloku mohli shlédnout ctyri prezentace, které byly zamereny na ruzné aspekty soucasného vývoje postavení tisku na mediálním trhu. Velkou pozornost si získala prezentace strategického konzultanta spolecnosti Roland Berger Alexandra Mogga. Vydavatelství RF Hobby rozšírilo od 10. listopadu svou nabídku luxusních casopisu o nový exkluzivní lifestylový titul Guide, urcený pro

účastníci panelu
ctenáre z vyšších príjmových skupin. Zameril se zejména na produkty módních, hodinkových a šperkarských butiku a na práci designeru.

Dne 15. listopadu pripravilo vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 nový projekt pro cílovou skupinu žen pracujících ve vyšších manažerských pozicích, a to pod názvem Marianne VIP.

Listopadové vydání mesícníku o varení Apetit z vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 se predstavilo v inovované podobe. Apetit se zacal nove více zamerovat na praktictejší rubriky.

Nová sobotní príloha deníku MF Dnes s názvem Víkend získala ocenení v jedenáctém rocníku European Newspaper Award, která je zamerena na design a vzhled novin. Soutež porádá každorocne novinový designer Norbert Kuepper ve spolupráci s novinárskými casopisy MediumMagazin, Oesterreichische Journalist a Schweizer Journalist.

Koncem listopadu oznámila ukoncení clenství v Unii vydavatelu spolecnost Neris (clen SVIT). Neris byl clenem Unie vydavatelu od roku 2002.

Mediální skupina Mafra získala zbývajících 49 % ve spolecnosti Expansion Group, specializující se na mobilní aplikace a mobilní služby. Mafra Media se tak stala 100% akcionárem této spolecnosti.

Zacátkem mesíce probehla valná hromada Evropské asociace vydavatelu novin ENPA v Seville. Valná hromada prijala za clena predstavenstva ENPA predsedu Sekce deníku Unie vydavatelu P. Marka.

Ve dnech 30. listopadu až 3. prosince probehl v indickém Hajdarábádu 57. svetový novinový kongres a rovnež Svetové forum šéfredaktoru. Obe akce porádala Svetová asociace novin a vydavatelu zpravodajství WAN-IFRA ve spolupráci s indickou asociací vydavatelu. Unii vydavatelu zastupoval vice-prezident WAN M. Klíma. Jednání kongresu se zamerilo samozrejme predevším na diskusi o tom, jak mají vydavatelé celit soucasnému nepríznivému vývoji novinového trhu v rozvinutých zemích, kde je charakteristickým rysem pokles inzertních príjmu v dusledku dopadu svetové financní a hospodárské krize i postupný pokles nákladu související se vznikem nových informacních platforem i podstatnými zmenami v návycích a životním stylu obyvatel. Zároven bylo konstatováno, že globálne se novinový trh rozvíjí pozitivne zejména z duvodu nárustu poctu titulu a prudkého rustu prodeje novin v zemích s rozvíjející se ekonomickou, jako je Cína, Indie, Brazílie a rade dalších zemí. Následující valná hromada WAN-IFRA potvrdila cervencovou fúzi obou uvedených organizací a další kroky zamerené na posílení aktivity jednotné svetové vydavatelské organizace zamerené na podporu novinového trhu všemi využitelnými cestami a zpusoby.


PROSINEC

Dne 1. prosince se uskutecnilo jednání pléna Sekce vydavatelu internetových titulu Unie vydavatelu (SVIT). Plénum schválilo zmeny statutu sekce, jako je rozšírení poctu clenu predstavenstva na sedm a zkrácení funkcního období na dva roky. Sekce prijala programový materiál vytycující nové oblasti jejího zájmu, které chce sledovat a porádat v nich ruzné aktivity. Sekce zvolila nové predstavenstvo, které za svého predsedu vybralo Blahoslava Forta (Economia) a místopredsedu Davida Bešku (Sanoma Magazines Praha).

Mediální skupina Mafra predstavila dne 1. prosince magazín Gourmet Dnes, jakožto doplnení magazínové rady spolu s magazínem Bydlení Dnes.

Správní rada na svém jednání dne 9. prosince potvrdila, že v kalendárním roce 2010 bude prezidentem Unie vydavatelu predseda Sekce deníku Petr Marek (Mafra). Podle stanov dochází každorocne ke strídání prezidenta Unie vydavatelu mezi predsedy Sekce casopisu a Sekce deníku. Mení se také predseda dozorcí rady Unie vydavatelu, kterým je zástupce opacné sekce, než je prezident. Dozorcí rada rozhodla o predsedovi na rok 2010, kterým bude zástupce Sekce casopisu Jirí Palyza (Burda Praha).

Dne 9. prosince 2009 prijala správní rada Unie vydavatelu za clena vydavatelství Affinity Media, které je vydavatelem mesícníku Miminko, casopis pro maminky s miminky a provozuje tri webové servery s obsahem orientovaným na rodinné otázky. Vydavatelství proto rozšírilo rovnež pocet clenu Sekce vydavatelu internetových titulu.

Valná hromada projednala dne 15. prosince zprávu o cinnosti Unie vydavatelu od prosince 2008, schválila hospodarení Unie vydavatelu v roce 2008 a za leden až ríjen 2009 a zprávu o cinnosti Unie vydavatelu v roce 2009. Zamerila se také na cinnost v roce 2010, schválila rozpocet a prijala informaci o hlavních oblastech cinnosti v príštím roce. Valná hromada rozhodla, že Unie vydavatelu bude nominovat na rok 2010 za predsedkyni ABC CR Kvetu Cechovou (Bauer Media).

V segmentu casopisu pro deti pribyl dne 17. prosince nový titul vydavatelství Egmont CR. Mesícník Borek Stavitel, který doprovází známý detský príbeh, je urcen detem ve veku 3-6 let.

Mediální skupina Mafra se rozhodla pozastavit vydávání hudebního magazínu Filter. Ten pod krídly divize Mafra Multimedia zacal vycházet v roce 2005.

Majitel vydavatelství Vltava-Labe-Press (VLP), nemecká spolecnost Verlagsgruppe Passau, se domluvila se spolecností Cesky Kuryr AG, registrovanou ve Švýcarsku, na prevzetí jihoceských regionálních titulu Vydavatelství Kurýr.
Vydavatelství Business Media CZ se rozhodlo stáhnout z trhu svuj mesícník o bydlení Vítejte doma. Duvodem byly nedostatecné inzertní príjmy. Prodaný náklad casopisu se pohyboval na úrovni 20 tisíc výtisku. Magazín byl vydáván od roku 2003.