Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů:
- Unie vydavatelu, Omnicom Media Group Czech a monitoring inzerce TNS Media Intelligence za období 1. 1. 2005 až 31. 12. 2009. Všechny údaje monitoringu inzerce jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách pred odectem slev. Údaje o inzerci v Kc jsou v letech 2009 a 2008 bez nadacních inzerátu.
- Pruzkum vývoje cistých inzertních príjmu vydavatelu, PricewaterhouseCoopers a Unie vydavatelu 2009

MDS
VÝVOJ CISTÝCH INZERTNÍCH PRÍJMU VYDAVATELU PERIODICKÉHO TISKU
Vývoj na celém reklamním trhu byl v roce 2009 negativne ovlivnen dopadem dusledku svetové financní a hospodárské krize, která se v minulém roce plne projevila také v ekonomice CR a zpusobila pokles celkového objemu reklamních výdaju zadavatelu reklamy. V prubehu roku se objevovaly více ci méne dramatické odhady, jaký bude konecný celkový dopad hospodárské krize na vývoj reklamního trhu. Odhady predvídaly dramatický pokles reklamních príjmu zejména v prípade klasických reklamních médií (tisk, televize, venkovní reklama, rozhlas). Tak napríklad odhad agentury Omnicom Media Group publikovaný 31. srpna 2009 predvídal pro rok 2009 pokles objemu reklamy o približne ctvrtinu ve srovnání s rokem 2008 a u tiskové reklamy propad dokonce až o 36 %. Proto bylo v zájmu tiskových médií ukázat, predstavoval 75,83 %. To znamená, že podíl úcastníku se blíží již 4/5 objemu trhu, což dává výsledkum pruzkumu vysokou míru validity pri prepoctu na celkový objem trhu. Výsledky pruzkumu ukázaly, že celkový objem cistých inzertních príjmu vydavatelu tisku v roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 snížil o 21,2 procenta. To je o 15 procent lepší výsledek, než predvídal výše zmínený odhad. Výsledek svedcí o tom, že tiskový trh sice pocituje silne dopady krize, ale že tyto dopady zustávají v rozsahu prumerného vývoje trhu a nejsou natolik dramatické, jak bylo z nekterých stran ocekáváno. Vydavatelé jsou schopni po provedení urcitých opatrení se s vývojem na reklamním trhu vyrovnat.

MONITORING HRUBÝCH INZERTNÍCH PRÍJMU TITULU PERIODICKÉHO TISKU
Celkový objem hrubých inzertních príjmu v ceníkových cenách všech monitorovaných
titulu periodického tisku prekrocil v roce 2009 podle TNS Media Intelligence (nyní Kantar Media) hodnotu 18 miliard Kc. Také tento ukazatel zaznamenal ve srovnání s rokem 2008 pokles a to o 9,8 procenta. Pokles v hrubých ceníkových cenách se jeví jako pozitivnejší, což je dáno tím, že se do nej promítá formální navýšení ceníkových cen a neprojevuje se zvýšený tlak zadavatelu reklamy a mediálních agentur na vetší objem slev v dobách celkového omezení reklamních výdaju. Z podrobnejších údaju je patrné, že zatímco v roce 2008 se negativní dusledky financní a hospodárské krize projevily na objemu trhu jen v posledním ctvrtletí, v roce 2009 jí byl poznamenán celorocní vývoj.

MONITORING INZERCE V ROCE 2009
V roce 2009 nedošlo v metodice monitoringu tisku k žádným zmenám, které by mely dusledek pro vývoj celkových údaju jednotlivých titulu i celkového trhu. V prubehu roku se pouze menil pocet monitorovaných titulu, podle toho, jak bylo ukonceno vydávání nekterých titulu a vznikly nové tržne významné tituly, které by mely být do monitoringu zarazeny. Také v roce 2010 nepredpokládáme žádné další vetší metodické zmeny. Zásadní zmenou na ceském trhu v monitoringu inzerce je zahájení komercního provozu konkurencního projektu monitoringu inzerce Admosphere spolecnosti Mediaresearch. Pro užívání techto dat se rozhodlo nekolik mediálních agentur. Lze predpokládat, že tento fakt prinese do oblasti monitoringu inzerce vetší konkurenci a poskytovatelé dat budou pricházet s novými rešeními, která budou vycházet vstríc požadavkum uživatelu dat. Jednemi z tech, kterí se budou muset rozhodnout, jak v monitoringu inzerce pokracovat dále, budou také vydavatelé.

HLAVNÍ METODICKÉ PRINCIPY MONITORINGU INZERCE A VYSVETLENÍ K NÁSLEDUJÍCÍM TABULKÁM A GRAFUM
  • K závěru roku 2009 bylo do monitoringu zarazeno celkem 11 deníku s jednotlivými regionálními mutacemi a redakcními prílohami, 15 titulu suplementu, 70 týdeníku, 27 titulu ctrnáctideníku, 211 mesícníku, 33 dvoumesícníku, 13 ctvrtletníku a titulu s delší periodicitou.
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a rádková inzerce se vyjadruje celkovou plochou. Jmenovite jsou zaznamenávány inzeráty vetší než 1/8 strany v casopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kc v denících. Plocha menších inzerátu se scítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypocteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledneny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (sítové a kombinacní ceny apod.) podle ceníku nebo individuálne dohodnuté smluvní ceny.
  • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištených inzerátu a je uvedena v poctu inzertních stran.
  • Meziroční změna je vypočtena jako rozdíl hodnoty v roce 2009 mínus hodnota v roce 2008 v pomeru k roku 2008. K mezirocnímu vývoji doplnujeme, že v roce 2008 došlo v monitoringu inzerce k metodické zmene, kdy na základe požadavku nekterých uživatelu dat došlo k zahájení ocenování vlastních a nadacních inzerátu ceníkovou cenou namísto dríve používané ceny nulové. Pro zachování srovnatelnosti dat v publikovaných petiletých casových radách jsou proto údaje o inzerci v Kc uvedeny v tabulkách a grafech za roky 2009 a 2008 bez nadacních inzerátu a mohou se proto lišit od jinde publikovaných údaju.
  • I když jsou v tabulkách a grafech uváděny petileté casové rady, publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2009, dríve zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2009 a je v tabulkách a grafech uveden, pak soucet reprezentuje jen inzerci za mesíce, kdy byl monitorován.
  • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypocteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních výdaju do titulu, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných TNS MI.