Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

STRUČNĚ O UNII VYDAVATELŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VYDAVATELI ROČENKY

CLENOVÉ UNIE VYDAVATELU
Unie vydavatelu je jediným profesním sdružením reprezentujícím podnikatele v odvetví vydavatelství periodického tisku. Sdružuje ale také nekteré poskytovatele obsahu prostrednictvím internetu v Ceské republice. Unie vydavatelu zahrnuje s jednou malou výjimkou všechny vydavatele placených deníku a výraznou vetšinu vydavatelu casopisu s nejvetší produkcí. Deníky a prípadne jejich suplementy vydává 6 clenu Unie vydavatelu. Pouze casopisy vydává 25 clenu Unie vydavatelu a 3 clenové vydávají soucasne deníky ci suplementy spolu s casopisy. Další 4 clenové Unie vydavatelu jsou pouze provozovateli webových serveru a nevydávají tištené tituly. Unie vydavatelu má i 2 pridružené cleny, kterí vydávají odborné a profesne zamerené casopisy.

PRÁVNÍ FORMA, CLENSTVÍ, RÍZENÍ
Unie vydavatelu je právní formou obcanským sdružením. Cinnost Unie vydavatelu se rídí stanovami. Clenem Unie vydavatelu muže být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem u Ministerstva kultury CR, vydává deník ci casopis nebo jiný periodický tisk. Clenem Unie vydavatelu muže být v Sekci vydavatelu internetových titulu také právnická nebo fyzická osoba, jejíž cinností je poskytování obsahu prostrednictvím internetu. Pridruženými cleny Unie vydavatelu jsou vydavatelé malonákladových titulu odborného a profesního tisku. Nejvyšším orgánem Unie vydavatelu je valná hromada. V dobe mezi valnými hromadami je Unie vydavatelu jako celek rízena správní radou. Dalšími fungujícími orgány Unie vydavatelu jsou dozorcí rada a reditel.

CLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH
Unie vydavatelu je clenem:
- Svetové asociace novin a vydavatelu zpravodajství (WAN-IFRA)
- Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP)
- Evropské asociace vydavatelu novin (ENPA)
- Evropské federace vydavatelu casopisu (FAEP)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CINNOSTI UNIE VYDAVATELU Protože Unie vydavatelu je sdružením, které spojuje vydavatele deníku, casopisu a provozovatele webových serveru, reprezentuje jak jejich spolecné zájmy, tak i radu specifických zájmu, potreb a aktivit urcovaných výše uvedenými skupinami clenu. Rešením vzájemných vztahu techto skupin je federalizace usporádání Unie vydavatelu. V rámci tohoto usporádání Unie vydavatelu realizuje radu cinností spolecných, na kterých se podílí financne i jinými zpusoby sekce spolecne. Mimo to sekce provozují radu samostatných aktivit, které také z vlastních prostredku financují.
Spolecné cinnosti se zamerují predevším na realizaci „one currency“ výzkumu mediálního trhu a na spolecné prosazování a ochranu zájmu vydavatelu, lobbistické aktivity, sledování vývoje právního prostredí, informacní cinnost a podobne. Sekce se zamerují na realizaci specializovaných výzkumu, podporu inzertního trhu, souteže, školení, odborné diskuse a semináre a další podobné aktivity. V Unii vydavatelu pusobí tri sekce – casopisu, deníku a vydavatelu internetových titulu. Každý clen Unie vydavatelu je soucasne clenem nekteré sekce podle toho, jaký typ titulu vydává. Clen, který vydává alespon jeden deník a jeden casopis je clenem Sekce deníku i Sekce casopisu. Clenství ve SVIT není pro cleny, kterí provozují webové servery automatické, ale clen se musí do této sekce samostatne prihlásit a platí za clenství v ní zvláštní clenské platby, což souvisí se specifickým zamerením cinnosti sekce v rámci odlišného mediatypu, než je periodický tisk.
Sekce mají vlastní vedení. Pokud má nekterá sekce více než 10 clenu, rídí její cinnost predstavenstvo sekce. Sekce jsou sice autonomní, pokud jde o jejich vnitrní záležitosti a cinnosti, ale nemají právní subjektivitu. Spolecným orgánem je devíticlenná správní rada, která rídí cinnost Unie vydavatelu jako celku. Správní rada je složena z vedení jednotlivých sekcí a z dalších zástupcu delegovaných sekcemi. V cele správní rady stojí prezident. Ve funkci prezidenta se na období jednoho kalendárního roku strídá predseda Sekce casopisu a predseda Sekce deníku. Na obdobném principu je ze zástupcu sekcí vytvorena dozorcí rada Unie vydavatelu.

SPRÁVNÍ RADA UNIE VYDAVATELU
Prezidentem Unie vydavatelu je v roce 2010 predseda Sekce deníku Petr Marek (Mafra)

ZÁSTUPCI SEKCE CASOPISU VE SPRÁVNÍ RADE:
Karel Brýna (Atemi)
Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Libuše Šmuclerová (Ringier CR)
Tomáš Tkacík (Business Media CZ)

ZÁSTUPCI SEKCE DENÍKU VE SPRÁVNÍ RADE:
Jirí Bareš (Borgis)
Michal Klíma (zastupuje vydavatelství Economia)
Lucie Kocí (Vltava-Labe-Press)
Petr Marek (Mafra)

ZÁSTUPCE SVIT VE SPRÁVNÍ RADE:
David Beška (Sanoma Magazines Praha)

VEDENÍ SEKCE CASOPISU:
Predseda predstavenstva sekce: Jaromír Skopalík
Místopredseda predstavenstva: Tomáš Tkacík

VEDENÍ SEKCE DENÍKU:
Predseda sekce: Petr Marek
Místopredseda sekce: Michal Klíma

VEDENÍ SVIT:
Predseda predstavenstva: David Beška

DOZORCÍ RADA:
zástupci Sekce casopisu:
Zbynek Machát (Burda Praha)
Zdenek Juzek (RF Hobby)
zástupci Sekce deníku:
Tomáš Stránský (Ringier CR)
Veselin Vackov (Mafra)
zástupce SVIT
Andrea Tomšu (Economia)

REDITEL
Jozef Šabla
HLAVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY UNIE VYDAVATELU A SEKCÍ:
www.unievydavatelu.cz
www.reklamavnovinach.cz
www.webcasopisu.cz
E-mail: unie@unievydavatelu.czBASIC INFORMATION ON THE PUBLISHER OF THE YEARBOOK

MEMBERS OF THE CZECH PUBLISHERS ASSOCIATION
The Czech Publishers Association is the only professional association representing entrepreneurs in the sector of publishing periodicals. However, it also associates some content providers through the Internet in the Czech Republic. The Czech Publishers Associaton includes (with one small exception) all publishers of paid dailies and the considerable majority of magazine publishers with the biggest production. Dailies and eventually their supplements are published by six members of the Czech Publishers Association. Only magazines are published by 25 members of the Czech Publishers Association and three members publish simultaneously dailies or supplements together with magazines. Other four members of the Czech Publishers Association are only web server operators and do not publish any printed titles. The Czech Publishers Association also has three associated members publishing professional and professionally specialised magazines.

LEGAL FORM, MEMBERSHIP, MANAGEMENT
The legal form of the Czech Publishers Association is a civic society. The activities of the Czech Publishers Association are governed by the Articles of Association. A member of the Czech Publishers Association can be a natural or legal person registered as a publisher of periodicals in the periodicals records kept in accordance with the Press Act by the Ministry of Culture of the Czech Republic that publishes a daily, magazine or another periodical. A member of the Czech Publishers Association in the Section of Internet Titles Publishers can also be a legal or natural person whose subject of enterprise is providing content through the Internet. The associated members of the Czech Publishers Association are publishers of low-circulation titles of technical and professional press. The highest body of the association is the General Meeting. At the time between the General Meetings, the Czech Publishers Association as a whole is managed by the Managing Board. The other functioning bodies of the Czech Publishers Association are the Supervisory Board and the Director.

MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
The Czech Publishers Association is a member of:
- World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
- International Federation of the Periodical Press (FIPP)
- European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
- European Federation of Magazine Publishers (FAEP)

BASIC PRINCIPLES OF THE CZECH PUBLISHERS ASSOCIATION’S ACTIVITIES
As the Czech Publishers Association is an association uniting publishers of dailies, magazines and web server operators, it represents both their common interests and a number of specific interests, needs and actitivities specified by the above-mentioned groups of members. The solution of the mutual relations of these groups is the federalization of the Czech Publishers Association’s structure. Within this structure, the Czech Publishers Association realizes a number of common activities in which the sections participate jointly both financially and in other ways. In addition, the sections carry out a number of independent activities that they also finance from their own funds. The common activities focus primarily on the realization of ”one currency“ researches of the media market and the joint enforcement and the protection of interests of publishers, lobbying activities, monitoring the legal environment development, the information activity, and so like. The sections concentrate on the realization of specialized researches, the support of the advertising market, competitions, training courses, professional discussions and seminars, and other similar activities. There are three sections operating in the Czech Publishers Association – magazines, newspapers and internet titles publishers. Every member of the Czech Publishers Association is simultaneously a member of some section according to the type of titles it publishes. A member publishing at least one daily and one magazine is a member of both the Newspaper Section and the Magazine Section. The membership in the Section of Internet Titles Publishers is not automatic for the members operating web servers, but the member must apply for this section independently and makes special membership payments for the membership, which is connected with the specific focus of the section within a media type different from the periodical press. The sections have their own management. If any section has more than 10 members, its activity is managed by the Board of Directors of the section. Although the sections are autonomous, as far as their internal matters and activities are concerned, but they have no legal personality. The common body is the Managing Board having nine members that manages the activity of the Czech Publishers Association as a whole. The Managing Board is made up of the management of the individual sections and of other representatives delegated by the sections. The Managing Board is led by the President. The Chairman of the Magazine Section and the Chairman of the Newspaper Section rotate in the function of the President, having always the term of one calendar year. Based on a similar principle, the Supervisory Board of the Czech Publishers Association is formed from representatives of the sections. MANAGING BOARD OF THE CZECH PUBLISHERS ASSOCIATION
In 2010, the President of the Czech Publishers Association is Mr Petr Marek (Mafra), the Chairman of the Newspaper Section.

REPRESENTATIVES OF THE MAGAZINE SECTION IN THE MANAGING BOARD:
Karel Brýna (Atemi)
Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Libuše Šmuclerová (Ringier CR)
Tomáš Tkacík (Business Media CZ)

REPRESENTATIVES OF THE NEWSPAPER SECTION IN THE MANAGING BOARD:
Jirí Bareš (Borgis)
Michal Klíma (representing the publishing house Economia)
Lucie Kocí (Vltava-Labe-Press)
Petr Marek (Mafra)

REPRESENTATIVE OF THE SECTION OF INTERNET TITLES PUBLISHERS IN
THE MANAGING BOARD:
David Beška (Sanoma Magazines Praha)

MANAGEMENT OF THE MAGAZINE SECTION:
Chairman of the Board of Directors of the Section: Jaromír Skopalík
Vice-Chairman of the Board of Directors: Tomáš Tkacík

MANAGEMENT OF THE NEWSPAPER SECTION:
Chairman of the Section: Petr Marek
Vice-Chairman of the Section: Michal Klíma

MANAGEMENT OF THE SECTION OF INTERNET TITLES PUBLISHERS:
Chairman of the Board of Directors: David Beška

SUPERVISORY BOARD:
Representatives of the Magazine Section:
Zbynek Machát (Burda Praha)
Zdenek Juzek (RF Hobby)
representatives of the Newspaper Section:
Tomáš Stránský (Ringier CR)
Veselin Vackov (Mafra)
representative of the Section of Internet Titles Publishers
Andrea Tomšu (Economia)

DIRECTOR
Jozef Šabla

MAIN WEB SITES OF THE CZECH PUBLISHERS ASSOCIATION AND SECTIONS: www.unievydavatelu.cz , www.reklamavnovinach.cz
www.webcasopisu.cz
E-mail: unie@unievydavatelu.cz