Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ověřování nákladu tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a OMD Czech za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2009

MDS
Overování nákladu tisku probíhá v Ceské republice od roku 1993, kdy tuto službu zacala organizacne a metodicky zajištovat Unie vydavatelu. Od 1. ledna 1997 zajištuje zverejnování a overování nákladu tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC CR (Kancelár overování nákladu tisku), které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelu (Unie vydavatelu), reklamních agentur (AKA) a inzerentu (CSZV). V roce 1997 bylo ABC CR rovnež prijato za rádného clena Mezinárodní federace ABC (IF ABC).
ABC CR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základe verejne publikované metodiky, která byla vytvorena zástupci profesních organizací zastoupených v Metodické komisi ABC CR. V roce 2009 byl pocet clenu metodické komise navýšen na 13 clenu. Cleny metodické komise jsou v soucasné dobe 2 zástupci reklamních agentur, 1 zástupce zadavatelu inzerce a 10 vydavatelu novin a casopisu.
Do systému overování ABC CR se muže zapojit každé vydavatelství, které se pred samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu overování. To prokáže, zda úcetní evidence vydavatele splnuje všechna kritéria rádného prokazování jednotlivých druhu nákladu. Vstupní overování se provádí za práve uplynulé pololetí dle všech ustanovení metodiky pro overování nákladu platné v dobe overování. V prípade, že bylo vstupní overování úspešne dokonceno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popr. nadstandardních služeb.
Overování nákladu tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a úcelové publikace.

V systému overování nákladu periodického tisku jsou publikace distribuované formou predplatného nebo prodávané v pultovém ci ostatním prodeji za cenu konecné spotreby pultového prodeje, tj. cenu, která je uvádena na obálce titulu nebo v tiráži. Do prodaného nákladu jsou pak zapocítávány pouze ty výtisky, za které vydavatel inkasoval minimálne 51 % ceny konecné spotreby. Krome prodaných nákladu je v rámci standardních služeb overován i tištený náklad novin a casopisu. Dále si vydavatel muže objednat tzv. nadstandardní služby, mezi které patrí overování výtisku prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konecné spotreby, prípadne distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o rízenou a ostatní distribuci. Další nadstandardní službou je overování souhrnných nákladu, do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údaju o jednotlivých cenove rozlišených titulech, a overování celkove distribuovaného nákladu, který je souctem prodaného nákladu a nákladu distribuovaného za cenu nižší než 51 % ceny konecné spotreby.
V prubehu roku 2009 byla vytvorena nová metodika pro zverejnování a overování elektronických verzí tištených titulu. Elektronickou verzí hlavního tišteného titulu novin a casopisu se rozumí kopie tišteného vydání konkrétního titulu prevedená do digitální formy dostupné uživatelum na internetu za použití bežných prohlížecu. Jedná se o nadstandardní službu, kdy data o elektronických verzích jsou zverejnována a overována zvlášt, tedy mimo prodaný náklad tištené verze.
Nahlášené údaje jsou publikovány okamžite po zpracování a jsou overovány jednou za pul roku v jednom losem stanoveném mesíci. Overování probíhá na základe predložené úcetní dokumentace dvakrát rocne u vydavatele. Jednou rocne pak probíhá overování pultového prodeje rovnež u distributoru tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištena, a daty, která byla zverejnena na základe hlášení vydavatele, nesmí presáhnout 1 %.

V systému inzertních a úcelových publikací jsou overovány publikace, které slouží k propagaci firem, výrobku a služeb, k inzerci nebo k jinému komercnímu zámeru. Zájemcum jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma.
V systému overování inzertních a úcelových publikací se standardne overuje tištený náklad. V rámci nadstandardních služeb se overuje rízená distribuce a pocet distribucních míst. Nahlášené údaje od vydavatele jsou, stejne jako u periodického tisku, okamžite po zpracování publikovány a poté jednou za pul roku overeny. V tomto prípade se však overuje celé dané pololetí. Tolerance mezi daty, která byla zjištena, a daty, která byla zverejnena na základe hlášení vydavatele, nesmí rovnež presáhnout 1 %.

Na zacátku letošního roku byla spuštena na stávající webové adrese www.abccr.cz nová verze internetových stránek ABC CR. Došlo na nich nejen ke zmene designu, ale rovnež ke zmene ve zpusobu komunikace vydavatelu s ABC CR ohledne zasílání formuláru hlášení o nákladech tisku. Nove vyplnují vydavatelé hlášení o nákladech tisku prostrednictvím systému pro administraci webu, do kterého mají prístup na základe prístupového jména a hesla. Data o nákladech tisku jsou pak na techto internetových stránkách následne i zverejnena, a to v celkových tabulkách o nákladech tisku všech titulu, které jsou v systému ABC CR.
MDS


ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku
Adresa: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Tel.: (420) 221 733 526
Fax: (420) 221 733 526
E-mail: abccr@abccr.cz
URL: www.abccr.cz

Aktuální informace o titulech, které jsou v systému overování ABC CR, jsou pravidelne publikovány v týdenících Marketing & Media, Strategie a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách www.abccr.cz jsou dostupné údaje o overování od roku 1993.