Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů

Slovo prezidenta
Vážení čtenáři,

Vážení ctenári, držíte v ruce Rocenku Unie vydavatelu 2010, která Vám prináší informace o mediálních datech titulu clenu Unie vydavatelu a o cinnosti Unie vydavatelu v roce 2009. V roce, kdy se plne projevily dusledky svetové financní a hospodárské krize, která dopadla i na ekonomiku Ceské republiky a pochopitelne nemohla neminout i oblast vydavatelství.

Spolecnosti pohybující se v oblasti vydávání novin a casopisu a publikování obsahu na internetu se v minulém roce musely vyrovnávat s dusledky této situace, která se projevila zejména poklesem objemu inzertních investic v nekterých duležitých komoditách. Druhým faktorem ovlivnujícím zejména vývoj periodického tisku byly projevy strukturálních zmen, které probíhají na mediálním trhu, kde vznikají stále nové platformy šírení obsahu konkurující tem zavedeným a tradicním. Tento faktor nutí vydavatele k vývoji nových platforem distribuce obsahu. Samozrejmostí pro vetšinu vydavatelu je vedle papírové formy také šírení obsahu prostrednictvím internetu, nove však prochází dynamickým vývojem mobilní internet, vydavatelé poskytují radu aplikací pro ruzné platformy mobilních telefonu, ctecek apod.

Lonský rok prinesl také podstatnou zmenu k horšímu dotýkající se dosavadní vysoké míry žurnalistické svobody v Ceské republice. Bylo jí zahájení platnosti novely trestního rádu, známé jako tzv. náhubkový zákon, od 1. dubna 2009. Novela byla prijata i pres informacní kampan vedenou ceskými žurnalisty ve všech médiích a navzdory rade výzev ze strany svetových a evropských vydavatelských a novinárských asociací. Urcitou nadejí jsou návrhy na zmírnení sankcí za prekrocení ustanovení novely, které jsou projednávány v Parlamentu CR. Soucasne je predložena senátory podaná stížnost u Ústavního soudu.

Nelehké podmínky pokracují i v letošním roce. Ceští vydavatelé, kterí byli zvyklí pracovat dríve v podmínkách trvale se rozvíjejícího trhu, se ale rychle naucili celit obtížným podmínkám. O tom svedcí i fakt, že behem roku 2009 nezaniklo žádné vetší ceské vydavatelství periodik. Nakonec i publikované hospodárské výsledky jsou namnoze pozitivní a vyjadrují rust rady titulu i jejich vydavatelu. I v roce 2009 se podarilo uvést na trh radu úspešných novinek v oblasti tištených titulu i internetu.

Pomoci vydavatelum a zadavatelum inzerce se snaží Unie vydavatelu rozvojem takových aktivit jako je webová stránka na podporu inzerce v denících www.reklamavnovinach.cz, casopisecké brunche s mediálními agenturami a zadavateli, prezentace predností tisku napríklad na konferenci Forum Media 2009. Duležitou událostí bylo také uzavrení výberového rízení na výzkum ctenosti Media Projekt na další období. Unie vydavatelu byla cinná také na mezinárodním poli, kdy se zapojila do aktivit evropských vydavatelských asociací v prubehu ceského predsednictví EU. Unie vydavatelu se podílela i na organizaci 8. svetové konference o mladých ctenárích WAN-IFRA v Praze v zárí 2009. Unie vydavatelu bude i v roce 2010 pokracovat v aktivitách zamerených na podporu vydavatelu a naplnovat tak koncepci svého rozvoje v letech 2009-2010. O všech techto cinnostech se mužete podrobneji docíst v této rocence.

Záverem bych chtel vyjádrit své pevné presvedcení, že rok 2010 bude znamenat obrat na vydavatelském trhu a v príštím vydání Rocenky Unie vydavatelu se urcite setkáme s dukazy nového pozitivního trendu vývoje našeho odvetví.

Ing. Petr Marek
prezident Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

In your hand is the 2010 Yearbook of the Czech Publishers Association that brings you information about medial data of titles of members of the Czech Publishers Association as well as about the activity of the Publishers Association in 2009; a year when the impacts of the global financial and economic crisis that also affected the economics of the Czech Republic and have not left out the sphere of publishing became fully evident.

Last year, the companies working in the field of newspaper and magazine publishing and internet publishing had to deal with the consequences of that situation that found expression namely in the drop of volume of advertising investments in some important commodities. The other factor influencing the development of the periodicals was the manifestation of structural changes in the media market with the emergence of new platforms of distribution of contents that compete with the traditional and well-established media. This factor forces the publishers to develop new platforms of distribution of the contents. Besides the paper form, the internet distribution is a commonplace for most of the publishers. At present, however, the mobile internet experiences a dynamic development and the publishers provide series of applications for various platforms of mobile phones, eBook readers etc.

The last year, however, also brought about a substantial change for the worse regarding the existing high amount of freedom of the press in the Czech Republic. It consisted in the commencement of validity and force of the amendment of the Rules of Criminal procedure known as the so-called “muzzle law” on 1 April 2009. The amendment was adopted despite the information campaign lead by Czech journalists in all media and regardless the series of calls on the part of international, mainly European publishers and journalists associations. A certain hope rises in the form of proposals discussed by the Parliament of the Czech Republic that would mitigate the sanctions for breaking the provisions of the amendment. At the same time, a complaint was filed by the senators with the Constitutional Court of the Czech Republic.

The same formidable conditions continue also this year. The Czech publishers who were used to work in conditions of the constantly developing market however managed to learn to face the difficult conditions. This is also supported by the fact that during 2009 no major periodical publishing house has ceased to exist. After all, the published economic results are mostly positive and express the growth of many titles as well as their publishers. In 2009 various successful new printed as well as electronic periodicals were launched at the market.

The Czech Publishers Association strives to help the publishers and advertisers by developing such activities as the website that supports the advertisement in various daily newspapers (www.reklamavnovinach.cz), holding journal brunches with media agencies and advertisers, presenting the merits of the press for instance at the Forum Media 2009 conference etc. Another important event was the end of the Media Projekt selection procedure for the research of readership for the next period. The Czech publishers Association was also active at the international level; during the Czech EU presidency it took part in the activities of various European publishers associations, and participated in organization of the 8th global conference of young readers that was held in Prague in 2009. Also throughout 2010 the association shall continue in activities that support the publishers, and shall fulfil the concept of its development in 2009 and 2010. All such activities are described in detail in this yearbook.

In conclusion I would like to express my deep conviction that the year 2010 will represent a significant turnabout at the publishing market and the next issue of our yearbook will contain evidence of the new positive trend of development in our branch.

Ing. Petr Marek
President, Czech Publishers Association