Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

Reklamní příjmy tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů: Unie v ydavatelů, OMD Czech a monitoring inzerce TNS Media Intelligence za období 1. 1. 2004 až 31. 12. 2008 Všechny údaje jsou bez vlastní inzerce vydavatelů a jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtem slev. Údaje o inzerci v Kč v roce 2008 jsou bez nadačních inzerátů.

MDS

Monitoring inzerce – hrubý objem inzerce v periodickém tisku překročil v roce 2008 hranici 20 miliard Kč

Monitoring inzerce TNS Media Inteligence (TNS MI) za rok 2008 vykázal, že objem inzerce v periodickém tisku dosáhl výše 20,029 miliardy Kč, což je o 3,5 % více, než v roce 2007, kdy hrubý objem tiskové reklamy v ceníkových cenách představoval 19,356 mld. Kč. Je třeba konstatovat, že na nárůstu objemu se podílelo především první pololetí. Na výsledcích zejména posledních dvou měsíců roku 2008 se negativně projevily důsledky nastupující hospodářské krize, které vedly řadu výrobců a poskytovatelů služeb především k omezení jejich marketingových a reklamních výdajů.

Monitoring inzerce v roce 2008

V první polovině roku 2008 došlo v metodice monitoringu inzerce v tisku k několika změnám. Především se jedná o oceňování vlastní inzerce a nadačních inzerátů ceníkovými cenami platnými pro komerční inzeráty stejné velikosti a umístění. Vlastní a nadační inzeráty byly dosud oceňovány nulovou cenou. Zůstala samozřejmě možnost tyto inzeráty z detailních i souhrnných výstupů odfiltrovat. Změna byla provedena na žádost mediálních agentur, jež mají zájem znát cenu inzertní plochy, která byla využita pro nekomerční inzerci. Opatření je zaváděno i v případě monitoringu dalších medií a v případě tisku provedl dodavatel monitoringu překódování záznamů o vlastních a nadačních inzerátech i v letech 2007 a 2006. V Ročence 2009 jsou pro zachování časových řad údaje o inzerci v Kč uváděny systematicky bez vlastní a nadační inzerce tak, aby bylo možno porovnávat meziročně metodicky stejnorodé údaje, a to i v případě údajů ze starších vydání ročenek. V monitoringu inzerce TNS MI došlo v roce 2008 i k dalším menším metodickým změnám, jako byla redukce nadbytečných kódů pozic inzerátů, které nevyjadřovaly skutečné umístění inzerátu, ale jen různá ceníková specifika. V roce 2009 je očekávána změna v nabídce dat monitoringu inzerce, o kterou by se mělo postarat spuštění komerčního provozu monitoringu inzerce Admosphere realizovaného stejnojmenným dodavatelem.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlivky k tabulkám a grafům

  • V roce 2008 do monitoringu bylo zařazeno 14 deníků s celkem 177 samostatně zaznamenávanými přílohami nebo mutacemi, 16 titulů suplementů, 49 týdeníků, 30 titulů čtrnáctideníků s 13 regionálními mutacemi, 226 měsíčníků, 41 dvouměsíčníků, 23 čtvrtletníků a 2 tituly vycházející dvakrát ročně.
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou.
  • Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se sčítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
  • U jmenovitě kódovaných inzerátů je zaznamenán titul, datum vydání, číslo vydání u časopisů, číslo strany, formát, varianta provedení (barevnost), ceníková cena, plocha, produktová kategorie, značka, název produktu, inzerent.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové a kombinační ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny.
  • Celková inzer tní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
  • Meziroční změna je v ypočtena jako rozdíl 2008 minus 2007 v poměru k roku 2007.
  • I když jsou v tabulkách a grafech uváděny pětileté časové řady, publikovány jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2008, dříve zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2008, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován, což je uvedeno u názvu titulu.
  • Podíly jednotliv ých v ydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných TNS MI.