Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

STRUČNĚ O UNII VYDAVATELŮ

PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÁ ZÁKLADNA


Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.
Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Pouze časopisy vydává 24 členů, 3 jsou deníková vydavatelství, 4 vydavatelé vydávají deníky, suplementy i časopisy a 5 je provozovatelů internetového obsahu, kteří nevydávají periodický tisk. Celkem má Unie vydavatelů 39 členů (včetně 3 přidružených členů vydávajících odborné časopisy).

ČLENSTVÍ


Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. Členem Unie vydavatelů v Sekci vydavatelů internetových titulů (SV IT) může být fyzická nebo právnická osoba, jejímž oborem činnosti je poskytování obsahu prostřednictvím internetu.
Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé odborného tisku.

ORGÁNY


Valná hromada, správní rada, ředitel, dozorčí rada a Česká tisková rada.

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH


Světová asociace novin (WAN ), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (EN PA) a Evropská federace vydavatelů časopisů (FAE P).

ZÁKLADEM ČINNOSTI JSOU SEKCE


Unie vydavatelů je společnou asociací vydavatelů deníků, časopisů a provozovatelů internetového obsahu. Základem její činnosti jsou ale samostatné Sekce deníků, Sekce časopisů a SV IT.
Každý člen Unie vydavatelů je z titulu svého členství buď členem Sekce deníků nebo Sekce časopisů nebo SV IT. Členem Sekce deníků je vydavatel, který vydává alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně), členem Sekce časopisů je vydavatel, který vydává alespoň jeden časopis (periodický tisk, který není deníkem). Člen, který vydává současně alespoň jeden deník a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává současně alespoň jeden suplement a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává pouze suplementy, je členem Sekce deníků.
Člen, který vydává periodický tisk, může být také členem SV IT, pokud je také poskytovatelem internetového obsahu. Pouze členem SV IT je člen, který je poskytovatelem internetového obsahu a vydává periodický tisk.
Sekce podle vlastních statutů samostatně jednají a rozhodují včetně hospodaření s vlastními rozpočty o všech činnostech, které se týkají výhradně jejich oblasti vydavatelského nebo internetového podnikání. Sekce nemají právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje pouze Unie vydavatelů svým jménem, která také zajišťuje společné činnosti podle rozhodnutí valné hromady.
Každá sekce má vlastní vedení a pokud má více než 10 členů, musí mít své představenstvo. Výkonným a statutárním orgánem Unie vydavatelů je správní rada v jejímž čele je prezident. Správní rada má 9 členů. Tvoří ji 4 zástupci za Sekci deníků a stejný počet za Sekci časopisů a 1 zástupce SV IT. Ve výkonu funkce prezidenta se na jednoleté období střídají předseda sekce časopisů nebo předseda Sekce deníků. Obdobně je ze zástupců sekcí složena dozorčí rada, která má celkem 5 členů.

SPRÁVNÍ RADA UNIE VYDAVATELŮ


Prezident: Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Zástupci Sekce časopisů: Karel Brýna (Atemi), Jaromír Skopalík (Bauer Media), Libuše Šmuclerová (Ringier ČR ), Tomáš Tkačík (Business Media CZ)
Zástupci Sekce deníků: Jiří Bareš (Borgis), Michal Klíma (Economia), Petr Marek (Mafra), Václav Pinkava (Vltava-Labe-Press)
Zástupce Sekce svit: Pavel Doležal (CentrumHoldings)

Vedení Sekce časopisů

Předseda představenstva: Jaromír Skopalík
Místopředseda: Tomáš Tkačík

Vedení Sekce deníků

Předseda: Petr Marek
Místopředseda: Michal Klíma


SVIT

Předseda představenstva: Pavel Doležal

Dozorčí rada

Zástupci Sekce časopisů: František Lošťák (RF Hobby), Jan Palyza (Burda Praha)
Zástupci Sekce deníků: Tomáš Stránský (Ringier ČR ), Veselin Vačkov (Lidové noviny)
Zástupce SVIT: Jiří Holna (Economia)

Ředitel

Jozef Šabľa


Legal form and membership

The Czech Publishers Association was founded in 1990 and is the only representative association of entrepreneurs and employers in publishing periodicals and providing content via the Internet in the Czech Republic. The Czech Publishers Association is a legal person operating within the territory of the Czech Republic.
The Czech Publishers Association associates (with one exception) all publishers of nation-wide and regional dailies and the considerable majority of major magazine publishers. Twenty four of its members publish magazines only, three of them are daily publishing houses, four are publishers of dailies, supplements and magazines and 5 are Internet content providers that do not publish any periodical press. Together with three associate members publishing professional journals, the Czech Publishers Association has the total number of 39 members.

Membership

A member of the Czech Publishers Association can be a natural or legal person registered as a publisher of periodicals in the periodicals records kept in accordance with the Press Act by the Ministry of Culture of the Czech Republic that publishes regularly a daily, magazine or another periodical.
A member of the Czech Publishers Association in the Section of Internet titles publishers can be a natural or legal person whose subject of enterprise is providing content via the Internet. The associate members of the Czech Publishers Association are professional press publishers.

Bodies

General Meeting, Managing Board, Director, Supervisory Board and Czech Press Board.

Membership in international organisations

World Association of Newspapers (WAN ), International Federation of the Periodical Press (FIPP), European Newspaper Publishers’ Association (EN PA) and European Federation of Magazine Publishers (FAE P).

Sections are the basis of activities

The Czech Publishers Association is a joint association of daily and magazine publishers and Internet content providers. However, the basis of its activities is the independent Section of dailies, Section of magazines and Section of Internet titles publishers.
By reason of its membership in the Czech Publishers Association, each member is either a member of the Section of dailies, the Section of magazines or the Section of Internet titles publishers. A member of the Section of dailies is a publisher publishing at least one daily (a periodical in the newspaper form published at least three times per week), a member of the Section of magazines is a publisher publishing at least one magazine (a periodical that is not a daily). A member publishing at the same time at least one daily and at least one magazine is a member of both sections. A member publishing at the same time at least one supplement and at least one magazine is a member of both sections. A member publishing only supplements is a member of the Section of dailies.
A member publishing any periodical can also be a member of the Section of Internet titles publishers, if it is also an Internet content provider. Such a member is only a member of the Section of Internet titles publishers that is an Internet content provider and publishes any periodical.
According to their own statutes, the sections act and make decisions independently, including managing their own budgets, on all activities concerning exclusively their sphere of publishing or Internet business. The sections have no legal personality, in the legal matters they are represented by the Czech Publishers Association only that also ensures the common activities according to decisions made by the General Meeting.
Each section has its own management and if it has more than 10 members it has to have its Board of Directors. The executive and statutory body of the Czech Publishers Association is the Managing Board led by the President. The Managing Board has 9 members; it consists of four representatives for the Section of dailies and the same number for the Section of magazines and one representative of the Section of Internet titles publishers. The Chairman of the Section of magazines or the Chairman of the Section of dailies rotate in the performance of function of the President, having always the one-year term. The Supervision Board with 5 members has a similar structure of representatives.

Managing Board of the Czech Pub lishers Associ ation

President: Jaromír Skopalík (Bauer Media)

Representatives of the Section of magazines:

Karel Brýna (Atemi),
Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Libuše Šmuclerová (Ringier ČR )
Tomáš Tkačík (Business Media CZ)

Representatives of the Section of dailies:

Jiří Bareš (Borgis), Michal Klíma (Economia)
Petr Marek (Mafra), Václav Pinkava (Vltava-Labe-Press)

Representative of the Section of Internet titles pub lishers:

Pavel Doležal (CentrumHoldings)

Management of the Section of magazines:

Chairman of the Board: Jaromír Skopalík
Vice-Chairman: Tomáš Tkačík

Management of the Section of dailies:

Chairman: Petr Marek
Vice-Chairman: Michal Klíma

Section of Internet titles pub lishers:

Chairman: Pavel Doležal

Sup ervisory Board:

Representatives of the Section of magazines:
František Lošťák (RF Hobby)
Jan Palyza (Burda Praha)
Representatives of the Section of dailies:
Tomáš Stránský (Ringier ČR )
Veselin Vačkov (Lidové noviny)
Representative of the Section of Internet titles publishers:
Jiří Holna (Economia)

Di rector

Jozef Šabľa