Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

Ověřování nákladu tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a OMD Czech za období 1. 1. 2004 – 31. 12. 2008

MDS
Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od roku 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (AKA) a inzerentů (ČSZV). V roce 1997 bylo ABC ČR rovněž přijato za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC).
Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a účelové publikace.
V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za cenu konečné spotřeby pultového prodeje, tj. cenu, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Do prodaného nákladu jsou pak započítávány pouze ty výtisky, za které vydavatel inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby. Kromě prodaných nákladů je v rámci standardních služeb ověřován i tištěný náklad novin a časopisů.
Dále si vydavatel může objednat tzv. nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci. Další nadstandardní službou je ověřování souhrnných nákladů, do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech, a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného nákladu a nákladu distribuovaného za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby.
Nahlášené údaje jsou publikovány okamžitě po zpracování a jsou ověřovány jednou za půl roku v jednom losem stanoveném měsíci. Ověřování probíhá na základě předložené účetní dokumentace dvakrát ročně u vydavatele a jednou ročně probíhá ověřování pultového prodeje rovněž u distributorů tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí přesáhnout 1 %. V současné době Metodická komise ABC ČR jedná o nové metodice ohledně zveřejňování a ověřování elektronických verzí tištěných titulů, která by měla vstoupit v platnost dne 1. 7. 2009. Elektronickou verzí hlavního tištěného titulu novin a časopisů se rozumí kopie tištěného vydání konkrétního titulu převedená do digitální formy dostupné uživatelům na internetu za použití běžných prohlížečů.
V systému inzertních a účelových publikací jsou ověřovány publikace, které slouží k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma, za členský nebo jiný poplatek, který není cenou publikace. V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst. Nahlášené údaje od vydavatele jsou, stejně jako u periodického tisku, okamžitě po zpracování publikovány a poté jednou za půl roku ověřeny. V tomto případě se však ověřuje celé dané pololetí.
Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulé pololetí dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladů platné v době ověřování. V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. nadstandardních služeb.
MDS


ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku
Adresa: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Tel.: (420) 221 733 526
Fax: (420) 221 733 526
E-mail: abccr@abccr.cz
URL: www.abccr.cz

Aktuální informace o titulech, které jsou v systému ověřování ABC ČR, jsou pravidelně publikovány v týdenících Strategie a Marketing & Media a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách jsou dostupné údaje o ověřování od roku 1993. Na www.abccr.cz najdete i odkazy na webové stránky všech členů IF ABC.