Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

PŘEHLED NĚKTERÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI

Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), změna : zákon č. 302/2000 Sb., 320/2002 Sb. Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení - tj. 14. března 2000. Vyhláška 52/2000 Sb., která určovala regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku, byla zrušena vyhláškou 182/2001 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění změny : 162/1998 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Občanský zákoník

- § 11 a násl. (ochrana osobnosti)
- § 19b a násl. (ochrana dobré pověsti právnické osoby)

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obchodní zákoník

- § 44 a násl. (nekalá soutěž)

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů o trestním řízení soudním (trestní řád),

Zákon č. 52/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zcela nově upravil : Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných. Novou podobu doznal § 8a a nově byly zařazeny § 8b, 8c. Novela se týká poskytování informací orgány činnými v trestním řízení veřejným sdělovacím prostředkům, nově je zakotven zákaz poskytování informací v průběhu přípravného řízení umožňujících zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeném, zúčastněné osobě a svědkovi. Novela zakotvuje zákaz zveřejňování identity osob mladších 18 let, které jsou poškozenými osobami, bez ohledu na to o jaký trestný čin se jedná (dosud platila tato absolutní ochrana jen u pachatelů trestných činů mladších 18 let). Ochrana poškozených je zakotvena i ve vztahu k zletilým osobám u vybraných trestných činů (kuplířství, šíření pornografie, trestných činů proti životu, zdraví svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži). Je zakázáno zveřejňování obrazových a obrazově zvukových záznamů z průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by mohlo umožnit zjištění totožnosti poškozených osob. Upravené je také zveřejňování pravomocného rozsudku, kde je opět důraz kladen na ochranu poškozených. Zákaz zveřejňování informací týkající se poškozených odpadá podle zákona pouze v takovém případě, pokud dá poškozená osoba sdělovacímu prostředku předchozí písemný souhlas. V § 8c je nově upraven zákaz zveřejňování odposlechů, záznamu telekomunikačního provozu a informací z něj získaných, za předpokladu, že záznam umožňuje zjištění totožnosti osoby – v takovém případě nesmí být bez souhlasu této osoby záznam zveřejněn, a sice pokud záznam nebyl dosud použit jako důkaz v řízení před soudem. Novela je účinná od 1. 4. 2009

Zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- Zákon je účinný od 1.6. 2000
- Zákonem 52/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), byla přijata novela zákona o ochraně osobních údajů : v novela jsou upraveny správní delikty, které souvisejí s zveřejňováním informací týkající se trestního řízení, ochrany poškozených a zveřejňování tzv. odposlechů. Správní delikty uvedené pod § 44a a 45a umožňují udělit za porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanovených v rámci trestního řádu (§8a,8b,8c) pokutu fyzické osobě nebo právnické osobě, která přestupek spáchaný tiskem, filme, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem až do výše 5 000 000 Kč.
- Novela je účinná od 1. 4. 2009

Zákon č. 140/1961 Sb, ve znění pozdějších předpisů Trestní zákon
Novela zákona, která byla přijata spolu s novelou trestního řádu a novelou zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 52/2009 Sb., ) provedla změnu § 178 zákona, který se týká skutkové podstaty trestného činu neoprávněného nakládání osobními údaji. Podle tohoto ustanovení může být osoba, která se dopustí tohoto trestného činu tiskem , filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem odsouzena na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Podstatou tohoto trestného činu je nakládání osobními údaji, a sice tak, že pachatel byť z nedbalosti neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. Novela je účinná od 1.4. 2009

Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon je účinný od 1. 5. 2005

ZÁKON č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
- zákon nabyl účinnosti vyhlášením tj. 7. 9. 2004

Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím
Zákon je účinný od 1.1. 2000

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 40/1995 Sb.ve znění pozdějších předpisů o regulaci reklamy

Zákon č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon)
- § 19 (zakazující zveřejňovat skutečnosti uvedené v osvědčení nebo nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich vypracování, pokud nedá dotčená osoba písemný souhlas s uveřejněním)
- § 21 (vydavatelé periodického tisku a dále uvedené osoby mohou sami za sebe a po předchozím souhlasu za pracovníky podílející se na tvorbě myšlenkového obsahu sdělovacího prostředku požádat o vydání osvědčení)