Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

Ročenka Unie Vydavatelů

Ročenka Unie vydavatelů
Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou Ročenku Unie vydavatelů 2009. Ročenka shrnuje události na tiskovém trhu v uplynulém roce a přináší souhrnné údaje o vývoji mediálních dat členů Unie vydavatelů v roce 2008 ve srovnání s předchozím obdobím.

Je třeba říci, že rok 2008 byl mezníkem ve vývoji Unie vydavatelů i ve vývoji českého mediálního trhu. Unie vydavatelů funguje již více než dva roky jako federativní asociace vydavatelů časopisů, deníků a provozovatelů serverů. Je možno říci, že proces federalizace přinesl své pozitivní výsledky zvláště v rozvoji aktivit zaměřených na podporu inzertního trhu. Jako hlavní bych rád jmenoval výzkum účinnosti tiskové inzerce v časopisech, jehož první výsledky byly prezentovány v listopadu 2008 a jehož další etapa se blíží svému závěru. V průběhu roku došlo k dalšímu zvýšení kvality Mediaprojektu a auditu ABC. V sekci deníků pak v těchto dnech dochází ke spuštění webové stránky www.reklamavnovinach.cz.

Pokud jde o rok 2008 na tiskovém trhu, vyvíjel se v první polovině vcelku příznivě. V posledním čtvrtletí jsme ale byli svědky dopadu světové finanční krize, která způsobila omezení reklamních investic velkých zadavatelů inzerce, a tím i pokles výše inzertních příjmů.

I přes obtížné podmínky, které přináší rok 2009, vydavatelé usilovně čelí zhoršené objektivní situaci se zvýšeným úsilím a za použití nových přístupů. Vydavatelé provádí restrukturalizaci svých společností s cílem zvýšení efektivity, koncentrují se na hlavní nosné značky titulů, rozšiřují nabídku pro inzerenty, snaží se více vycházet vstříc potřebám zadavatelů reklamy novými obchodními modely, novými reklamními formáty a v neposlední řadě se vydavatelé soustřeďují na širší využívání internetu a dalších mobilních a digitálních platforem pro šíření obsahu čtenářům i pro posílení inzertního zásahu. Sledujeme-li všechny tyto aktivity, naplňuje nás to důvěrou, že periodický tisk obhájí své dosavadní silné postavení na mediálním trhu a členové Unie vydavatelů budou nejen lídry všech změn, ale také vítězi.

Dovolte mi, abych svoje úvodní slovo ukončil osobní poznámkou. V čínštině je slovo „krize“ vyjádřeno dvěma znaky, které je kombinací slov „nebezpečí“ a „šance“. Chtěl bych, abychom všichni v tištěných médiích vnímali současnou situaci v duchu tohoto vyjádření, jako šanci pro další růst celé branže.

PhDr. Jaromír Skopalík, prezident Unie vydavatelů

 

 

Dear readers,

The Yearbook of the Czech Publishers Association 2009 is falling into your hands. The Yearbook summarizes events on the press market in the last year and provides summary information on the development of media data of the members of the Czech Publishers Association in 2008 compared to the previous period.

It is necessary to say that the year of 2008 was a milestone in the development of the Czech Publishers Association as well as in the development on the Czech media market. The Czech Publishers Association has already been operating for more than two years as a federative association of publishers of magazines, dailies and server operators. It is possible to say that the federalization process has brought its positive results, especially in the development of activities focused on supporting the advertising market. As the main thing I would like to mention research of effectiveness of press advertisement in magazines the first results of which were presented in November 2008 and a further stage of which is approaching its end. During the year, the quality of Mediaprojekt and ABC audit was further enhanced. And in the Section of dailies the website www. reklamavnovinach.cz is being launched these days.

As far as the year of 2008 on the press market is concerned, it developed quite favourably in the first half of the year. In the last quarter, we witnessed the impact of the world financial crisis that caused the limitation of advertisement investment of big advertisers, and thus a decrease in advertising incomes.

Even in spite of difficult conditions brought by the year of 2009, publishers face strenuously the deteriorated objective situation with increased efforts and by applying new approaches. Publishers carry out restructuring their companies in order to increase effectiveness, concentrate on the main carrying brands of titles, expand their offers for advertisers, try to meet needs of advertisers more with new business models, new advertising formats and last but not least publishers focus on a wider use of the Internet and other mobile and digital platforms for dissemination of content to readers and for strengthening the advertising impact. If we monitor all these activities, we become filled with confidence that the periodical press will defend its current strong position on the media market and the members of the Czech Publishers Association will be not only leaders of all changes, but also winners.

Allow me to conclude my opening word with a personal note. In Chinese the word „crisis“ is expressed with two characters; it is a combination of the words „danger“ and „chance“. I would like all of us in the printed media understand the current situation in the spirit of this expression, as a chance for further growth of the whole sector.

Jaromír Skopalík, President, Czech Publishers Association