Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Reklamní příjmy tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: Unie vydavatelů, OmnicomMediaGroup a monitoring inzerce TNS Media Intelligence za období 1. 1. 2003 – 31. 12. 2007. Všechny údaje jsou bez vlastní inzerce vydavatelů a jsou uvedeny v hrubých ceníkových cenách před odečtem slev.

MDS

Čisté reklamní příjmy tisku

Vývoj čistých příjmů z tiskové reklamy sleduje průzkum auditorské a poradenské společnosti Pricewaterhouse- Coopers (PwC) od roku 2001. Výsledky průzkumu za rok 2007 ukazují, že čistý příjem vydavatelů v České republice z publikované reklamy dosáhl výše 8 578 612 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 to znamená zvýšení o 1,4 % a za posledních pět let zvýšení příjmů vydavatelů o 25 %. Výsledky průzkumu korespondují i s údaji o vývoji hrubých inzertních příjmů, které poskytuje monitoring inzerce agentury TNS Media Intelligence (TNS MI). Hrubé inzertní příjmy podle této agentury v roce 2007 dosáhly celkem 19 276 mil. Kč, což bylo o 0,6 % více než v roce 2006. Obdobně tomu bylo s vývojem počtu inzertní plochy, kde byl zaznamenán meziroční nárůst 0,7 %.

K metodice průzkumu: PWC oslovuje s žádostí o poskytnutí údajů všechny vydavatele, kteří podle společnosti TNS MI v hrubých příjmech vykázali alespoň 0,3 % z celkového ročního objemu tiskové inzerce a vydavatelům zaručuje mlčenlivost o jednotlivých dílčích údajích. To otevírá možnost účasti vydavatelů, kteří své údaje o reklamních příjmech nezveřejňují. Inzertní údaje pro průzkum za rok 2007 poskytlo celkem 12 vydavatelských domů, mezi nimiž bylo zastoupeno 9 z 15 největších vydavatelů podle monitoringu inzerce společnosti TNS MI.

Monitoring inzerce

Detailní přehled o reklamě v mediích až na úroveň informací o jednotlivých spotech poskytuje monitoring reklamy, jehož jediným dodavatelem je v současné době společnost TNS Media Intelligence (TNS MI). Monitoring ovšem poskytuje údaje o finančních objemech inzerce v tzv. hrubých ceníkových cenách, což jsou ceny stanovené za plochu konkrétních inzerátů podle ceníků inzerce bez zohlednění slev za množství a opakování nebo bonusů. Kromě agentur, zadavatelů a dalších klientů od roku 2000 užívají data TNS MI také členové Unie vydavatelů a lze proto vývoj inzerce sledovat za poměrné dlouhé časové období.. V monitoringu tiskových medií je sledován poměrně široký okruh titulů, samozřejmě včetně těch inzertně nejdůležitějších. V průběhu roku 2007 a počátkem roku 2008 bylo sledováno celkem 574 jednotlivých položek (14 prodávaných i zdarma distribuovaných deníků se 171 regionální mutací či redakční přílohou, 18 suplementů, 66 týdeníků, 36 čtrnáctideníků, 227 měsíčníků, 34 dvouměsíčníků, 20 čtvrtletníků a 2 pololetníky). Počet titulů je vždy v průběhu roku doplňován o inzertně důležité nově vzniklé tituly.
V průběhu roku 2007 v metodice monitoringu inzerce v tisku nedošlo k podstatnějším změnám. Začátek roku 2008 ale přinesl dohodu mezi TNS MI a uživateli dat z řad vydavatelů o aplikaci některých metodických změn, z nichž nejvýznamnějšími jsou zavedení oceňování vlastních
Meziroční vývoj čistých příjmů z inzerce v letech 2003 – 2007 (v milionech Kč)
a nadačních inzerátů ceníkovou cenou (dosud oceňovány nulovou cenou) při zachování možnosti odfiltrování. Opatření je reakcí na návrh mediálních agentur a dotkne se postupně i údajů o reklamě v ostatních mediích. Další metodickou změnou je redukce nadbytečných kódů pozic nevyjadřujících skutečné umístění inzerátu v daném periodiku, ale pouze různá ceníková specifika.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlivky k tabulkám a grafům
  • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou.
  • Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se sčítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
  • U jmenovitě kódovaných inzerátů je zaznamenán titul, datum vydání, číslo vydání u časopisů, číslo strany, formát, varianta provedení (barevnost), ceníková cena, plocha, produktová kategorie, značka, název produktu, inzerent.
  • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny a bonusy.
  • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
  • Meziroční změna je vypočtena jako rozdíl 2007 minus 2006 v poměru k roku 2006.
  • Uváděny jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2007, dříve zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok 2007, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován, což je uvedeno u názvu titulu.
  • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných TNS MI.