Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

STRUČNĚ O UNII VYDAVATELŮ

Právní forma a členská základna


Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky. Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Pouze časopisy vydává 29 členů, 3 jsou deníková vydavatelství, 4 vydavatelé vydávají deníky, suplementy i časopisy a 7 je provozovatelů internetového obsahu, kteří nevydávají periodický tisk. Celkem má Unie vydavatelů 43 členů (včetně 3 přidružených členů vydávajících odborné časopisy).

Členství


Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. Členem Unie vydavatelů v Sekci vydavatelů internetových titulů (SVIT) může být fyzická nebo právnická osoba, jejímž oborem činnosti je poskytování obsahu prostřednictvím internetu. Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé odborného tisku.

Orgány


Valná hromada, správní rada, ředitel, dozorčí rada a Česká tisková rada.

Členství v mezinárodních organizacích


Světová asociace novin (WAN), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská federace vydavatelů časopisů (FAEP).

Základem činnosti jsou sekce


Unie vydavatelů je společnou asociací vydavatelů deníků, časopisů a provozovatelů internetového obsahu. Základem její činnosti jsou ale samostatné Sekce deníků, Sekce časopisů a SVIT. Každý člen Unie vydavatelů je z titulu svého členství současně členem Sekce deníků nebo Sekce časopisů nebo SVIT. Členem Sekce deníků je vydavatel, který vydává alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně), členem Sekce časopisů je vydavatel, který vydává alespoň jeden časopis (periodický tisk, který není deníkem). Člen, který vydává současně alespoň jeden deník a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává současně alespoň jeden suplement a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává pouze suplementy, je členem Sekce deníků.
Člen, který vydává periodický tisk, může být také členem SVIT, pokud je také poskytovatelem internetového obsahu. Pouze členem SVIT je člen, který je poskytovatelem internetového obsahu, bez vydávání periodického tisku.
Sekce podle vlastních statutů samostatně jednají a rozhodují včetně hospodaření s vlastními rozpočty o všech činnostech, které se týkají výhradně jejich oblasti vydavatelského nebo internetového podnikání. Sekce nemají právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje pouze Unie vydavatelů svým jménem, která také zajišťuje společné činnosti podle rozhodnutí valné hromady. Každá sekce má vlastní vedení a pokud má více než 10 členů, musí mít své představenstvo. Výkonným a statutárním orgánem Unie vydavatelů je od ledna 2007 správní rada v čele s prezidentem. Rada má 10 členů a kromě prezidenta ji tvoří po 4 delegovaných zástupcích za Sekci deníků a Sekci časopisů a 1 za SVIT. Obdobně je složena dozorčí rada, která má celkem 6 členů.

Správní rada Unie vydavatelů


Prezident: Tomáš Böhm
Zástupci Sekce časopisů: Karel Brýna (Atemi), Jaromír Skopalík (Bauer Media), David Šaroch (Ringier ČR), Tomáš Tkačík (Business Media CZ)
Zástupci Sekce deníků: Jiří Bareš (Borgis), Michal Klíma (Economia), Petr Marek (Mafra), Václav Pinkava (Vltava-Labe Press)
Zástupce Sekce svit: Pavel Doležal (Atlas.CZ)

Vedení Sekce časopisů

Předseda představenstva: Jaromír Skopalík
Místopředseda: Tomáš Tkačík

Vedení Sekce deníků

Předseda: Michal Klíma
Místopředseda: Petr Marek


SVIT

Předseda: Stanislav Holec (Mafra)

Dozorčí rada

Předseda: Zdeněk Mrkva (Economia)
Zástupci Sekce časopisů: Pavel Filipovič (Burda Communications), František Lošťák (RF Hobby)
Zástupci Sekce deníků: Karel Polcar (Ringier ČR), Veselin Vačkov (Lidové noviny)
Zástupce SVIT: Jiří Holna (Economia, a. s.)

Ředitel

Jan Šusta