Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Ověřování nákladu tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a OMD Czech za období 1. 1. 2003 – 31. 12. 2007

MDS
Ověřování nákladů tisku probíhá v České republice od roku 1993, kdy tuto službu začala organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), které je neziskovou organizací s tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (AKA) a inzerentů (ČSZV). V roce 1997 bylo ABC ČR přijato za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC).

Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a účelové publikace.

V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za cenu konečné spotřeby. Nahlášené údaje jsou publikovány okamžitě po zpracování a jsou ověřovány jednou za půl roku v jednom losem stanoveném měsíci. Ověřování probíhá u vydavatele na základě předložené účetní dokumentace a jednou ročně probíhá ověřování pultového prodeje také přímo u distributorů tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí přesáhnout 1 %.

Po úspěšně absolvovaném vstupní ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. nadstandardních služeb. Na základě standardní smlouvy ABC ČR u periodického tisku ověřuje a publikuje tištěný a prodaný náklad, kdy prodaný náklad je součtem výtisků prodávaných v rámci pultového podeje, předplatného (včetně předplatného elektronických verzí tištěných titulů) a ostatního prodeje. Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatel musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. U suplementů je namísto prodaného nákladu zveřejňován a ověřován vkládaný náklad.

ABC ČR poskytuje rovněž nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci. Dalšími nadstandardními službami je ověřování souhrnných nákladů (do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech) a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného a distribuovaného nákladu.

Od 1. 1. 2007 vstoupila v platnost novelizovaná metodika ověřování inzertních a účelových publikací, hlavně z důvodu sjednocení způsobu získávání, zpracování a publikování dat v obou systémech ověřování.

V systému inzertních a účelových publikací jsou ověřovány publikace, které slouží k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma, za členský nebo jiný poplatek, který není cenou publikace. V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst. Podle nové metodiky jsou nahlášené údaje od vydavatele, stejně jako u periodického tisku, okamžitě po zpracování publikovány a poté jednou za půl roku ověřeny. Ověřuje se celé dané pololetí.

ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku
Adresa: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Tel.: (420) 221 733 526
Fax: (420) 221 733 526
E-mail: abccr@abccr.cz
URL: www.abccr.cz

Aktuální informace o titulech, které jsou v systému ověřování ABC ČR, jsou pravidelně publikovány v týdenících Strategie a Marketing & Media a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách jsou dostupné údaje o ověřování od roku 1993. Na www.abccr.cz najdete i odkazy na webové stránky všech členů IF ABC.