Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

SEKCE VYDAVATELŮ INTERNETOVÝCH TITULŮ (SVIT) A INTERNETOVÝ TRH

logo svit

Reklama na internetu v roce 2006

Celkový objem reklamy na internetových serverech dosáhl 2 miliardy Kč!

V březnu 2007 uskutečnil SVIT ve spolupráci s ABC ČR již pošesté průzkum vývoje internetové reklamy mezi členy sekce i dalšími obchodně významnými servery. Výsledky průzkumu zpracované odbornou pracovní skupinou ukázaly, že placená reklama na internetových serverech v ČR v roce 2006 překonala významnou hranici 2 miliard Kč, když dosáhl objemu 2 028 milionu Kč.

Hlavní údaj - celkové hrubé reklamní příjmy Při zpracování konečných výsledků vycházela odborná skupina z údajů poskytnutých provozovateli serverů prostřednictvím jednotných dotazníků i z veřejných údajů o dalších významných provozovatelích internetové reklamy, kteří se vlastního dotazníkového průzkumu neúčastnili. Praxe minulých let ukázala, že stávající průzkum je velice spolehlivým způsobem zjišťování údajů o skutečném objemu internetové reklamy v ČR.

Objem internetové reklamy v letech 2000 – 2007 (v mil. Kč, rok 2007 – odhad)
graf_svit1.gif(10 kb)

Odborná skupina pro vyhodnocení výsledků za rok 2006 a stanovení prognózy na rok 2007 vyšla z komplexnějších údajů než v předchozích letech. Jako východisko vzala nejen celkový objem „plošné“ reklamy realizované na reklamních pozicích (bannerová reklama), ale i dalších forem internetové reklamy jako je umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova atd. Hlavním důvodem této metodické změny je vývoj, ke kterému dochází na internetovém reklamním trhu, kdy se úloha uvedených forem reklamy zvyšuje a současně všechny formy reklamy stále více srůstají. Projevem toho je rostoucí používání bannerů vypadajících jako texty, rozšiřování textové reklamy splývající s plošnou, využívání odkazové reklamy, kupování klíčových slov v aukcích. Nelze opomenout ani fakt, že stále více zadavatelů plánuje své reklamní kampaně současně na bannerové formáty, textovou reklamu i přednostní místa v katalozích. Nakonec souhrnný údaj o příjmu ze všech forem internetové reklamy umožnil při zpracování konečných výsledků exaktněji zahrnout i údaje provozovatelů, kteří se nezúčastnili průzkumu a jsou známé jen údaje o jejich celkových obratech. Nakonec práve nebannerové formy internetové reklamy jsou tím, co internet poskytuje jako své specifi kum a odlišuje se tím od ostatních medií.

Bannerová reklama
V případě vývoje hrubého objemu vlastní bannerové reklamy odborná skupina odhadla na základě údajů o celkovém objemu internetové reklamy podle podkladů poskytnutých provozovateli serverů, že bannerová reklama dosáhla v roce 2006 objemu 1220 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2005 o 20,8 %.

Perspektiva pro rok 2007
Pokud jde o odhad vývoje této formy internetové reklamy v roce 2007, předpokládá skupina na základě odhadů provozovatelů nárůst o 12 %, což znamená objem 1 366 mil. Kč. To sice představuje proti roku 2006 určité zmírnění prudkého vývoje, ale je třeba si uvědomit, že v roce 2007 nebude působit taková shoda pozitivních faktorů pro růst internetové reklamy, jako tomu bylo v roce 2006, kdy se projevil vliv rebrandingu Eurotelu a Českého Telecomu na O2, mistrovství světa v kopané, rebranding Oskaru na Vodafone, ofenzivní nabídky ADSL připojení atd. Letos lze předpokládat stabilní vývoj trhu, který poroste přiměřeným tempem. Přesto internet zůstane i v roce 2007 nejdynamičtěji rostoucím reklamním mediem. Například odhad vývoje reklamy v ostatních mediích v roce 2007 podle agentury OMD se pohybuje v intervalu 0 až 4%. Jedním z důvodů je, že i v tomto roce lze předpokládat rozšiřování penetrace internetu v populaci a nárůst počtu uživatelů internetu. Dále se internet proti jiným mediím vyznačuje poměrně nízkou mírou infl ace cen na využití reklamních pozic. Jako nejpodstatnější se však jeví fakt, že internetová reklama poskytuje interaktivní způsob šíření reklamních sdělení, kde je možno zapojit jejich příjemce aktivně, což jiná media neumožňují, výsledky automaticky v reálném čase vyhodnocovat atd. Poptávka po tomto způsobu komunikace stále roste.

Vývoj počtu reálných uživatelů (RU) internetu v letech 2005 až 2007 podle Net Monitoru (mil. osob)
graf_svit2.gif
Zdroj: NetMonitor – SPIR, Mediaresearch & Gemius, únor 2005, leden 2006 a leden 2007


Jak probíhá průzkum
Objem internetové inzerce pro rok 2006 a odhad pro rok 2007 byly stanoveny na základě informací o serverech, které představují více než 80 % internetového reklamního trhu. Informace byly u větší části provozovatelů serverů získány prostřednictvím standardizovaných dotazníků. Vyplněné dotazníky byly zasílány kanceláři ABC ČR, která pro potřeby SVIT zpracovala souhrn poskytnutých údajů. ABC ČR jako nezávislý auditor garantuje, že údaje poskytnuté jednotlivými provozovateli zůstanou důvěrné a nebudou prozrazeny. Tato záruka umožňuje získat podrobné údaje i od provozovatelů, kteří své hospodářské výsledky nezveřejňují. Odborná skupina SVIT na základě souhrnných údajů předaných ABC ČR dospěla k výsledným údajům.

Za období šesti let od zahájení pořádání průzkumu se stabilizoval počet jeho účastníků i způsob zjišťování údajů o dalších provozovatelích. To přispívá k věrohodnosti meziročních srovnání i celkové průkaznosti průzkumu i závěrečného odhadu.

Celkový hrubý reklamní obrat je souhrnem hrubých reklamních obratů bannerové reklamy (v ceníkových cenách) s přímými klienty, reklamními agenturami, mediálními agenturami, mediálními zastupitelstvími a obratů z realizace dalších obvyklých forem internetové reklamy (umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova atd). Nezapočítávají se do něj bannerové bartery.

Proč internetová reklama?
Ve srovnání s offl ine médii nabízí internetová reklama mnohem širší a účinnější možnosti oslovení a její efektivita je přinejmenším stejná. Proti ostatním mediím existuje také řada možností přímého monitorování její efektivity, v jiných mediích prakticky nedosažitelná. Hlavní předností internetové reklamy je, že přivádí uživatele většinou přímo na stránky zadavatele, umožňuje přesnou měřitelnost shlédnutí a také přímou zpětnou vazbu potenciálního klienta. Navíc náklady vynaložené na oslovení jednoho uživatele jsou mnohdy výrazně nižší než u ostatních médií. Zřejmě z těchto důvodů obraty v internetové reklamě zaznamenávají prudký růst (viz graf). Údaje z průzkumu vývoje internetové reklamy pořádaného SVIT ukazují velice dynamický a stabilní růst objemu internetové reklamy, která v roce 2005 poprvé překonala objem 1 miliardy Kč. Internet je trvale nejrychleji rostoucím reklamním mediem. Potvrzuje se posilování podílu internetu na mediálním trhu vůbec i v media mixu mnoha inzerentů. Zadavatelé si uvědomují, že zařazením internetu do své marketingové komunikace získávají možnost oslovit dnes již významnou část populace.

Typickým internetovým uživatelem sice zůstává stále spíše muž ve věku do 30 let, který dosáhl středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání, s vyšším společenským postavením a příjmem. (Například podle výzkumu LAE ČR 2006 je pro 52% „decision makerů“ internet zdrojem ekonomických informací, což je mimo jiné jen o jedno procento méně než deníky, které jsou považovány za nejdůležitější zdroj ekonomických informací. Na 28 % „decision makerů“ používá obecné internetové vyhledavače k vyhledávání svých obchodních kontaktů, což je spolu s odborným tiskem nejvyšší hodnota.) Šance zasáhnout reklamou další zatím méně zastoupené skupiny populace ale narůstají. Mezi novými uživateli internetu jsou ženy i lidé starší čtyřiceti let.

Další aktivity
SVIT uspořádal v roce 2006 i další aktivity na podporu internetové reklamy. Mezi nejvýznamnější patří 5. ročník soutěže i.Reklama, která bude pokračovat i v letošním roce a projekt propagace úspěšných internetových kampaní. V jeho rámci bylo představeno a v krátkých případových studiích popsáno celkem 12 kampaní realizovaných ve druhém pololetí roku 2005 a prvním pololetí 2006. Jednalo se jak o multimediální kampaně, kde ale hrála internetová reklama nenahraditelnou složku v mediamixu nebo o čistě internetové kampaně. Závěrečná zpráva projektu je přístupná na www.unievydavatelu.cz/svit v části Internetová reklama.