Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Vybrané ukazatele sociodemografi cké struktury uživatelů internetu podle výzkumu NetMonitor

Zdroj údajů: NetMonitor – SPIR, Mediaresearch & Gemius, prosinec 2005 a prosinec 2006


NetMonitor je projekt zahrnující v sobě měření návštěvnosti internetových reklamních serverů a zjišťování sociodemografi ckého profi lu jejich uživatelů. Zadavatelem projektu je Sdružení pro internetovou reklamu SPIR, realizátorem pak společnost Mediaresearch, a. s. ve spolupráci s polským Gemius SA. V současné době je v rámci projektu měřeno okolo 200 serverů, přičemž tento počet je stále rostoucí. Reach NetMonitoru je 97,7% z celé české internetové populace, jinými slovy 97,7% českých internetových reálných uživatelů alespoň jednou v měsíci navštíví alespoň jeden z měřených serverů. V únoru tento počet reálných uživatelů, tedy počet skutečných osob, dosáhl čísla 4 078 723 uživatelů, přičemž celá česká internetová populace dosáhla počtu 4 174 742 lidí.

K únoru 2007 zahrnoval panel NetMonitoru 45 062 respondentů, jejichž rekrutace probíhá pomocí emitování pop-upových dotazníků na účastnických serverech. Výstupy projektu jsou jednak veřejné - měsíční report se základními statistikami návštěvnosti jednotlivých serverů a report o sociodemografi ckém profi lu internetových návštěvníků za všechna měřená media celkem, které jsou dostupné na www.netmonitor.cz, a jednak neveřejné - zpráva o sociodemografi ckém profi lu uživatelů pro každé měřené medium. Neveřejné výstupy představují rovněž data do aplikace gemiusExplorer dodávaná mediálním agenturám i serverům a zastupitelstvím, ASCII data rovněž pro agentury, online aplikaci, která je dostupná i pro veřejnost a aplikaci gemiusTraffi c pro servery.

Některá tvrzení a názory týkající se sociodemografi cké struktury a atraktivity uživatelů internetu jako cílové skupiny reklamního působení demonstrují níže uvedené kvantitativní údaje vyplývající z výzkumu NetMonitor.
loga_svit.gif


STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU PODLE ČISTÝCH PŘÍJMŮ DOMÁCNOSTI


VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU
STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU PODLE VZDĚLÁNÍ
STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU PODLE FRETKVENCE UŽITÍ
STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU PODLE VELIKOSTI MÍSTA BYDLIŠTĚ
STRUKTURA UŽIVATELŮ INTERNETU PODLE VELIKOSTI MÍSTA BYDLIŠTĚ