Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Reklamní příjmy tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a OMD Czech za období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2006.

MDS

Čisté příjmy za reklamu v tisku

Výsledky průzkumu čistých příjmů z reklamy v periodickém tisku, který pro Unii vydavatelů provádí auditorská a poradenská společnost PricewaterhouseCoopers (PWC) odhalily, že v roce 2006 se příjmy vydavatelů deníků a časopisů nejen zvýšily, ale že rostly rekordním tempem o 10,8 % a dosáhly tak výše 8 457 786 tis. Kč tj. o více než 800 mil Kč proti roku 2005. Přitom podle agentury OMD Czech byl meziroční nárůst investic do reklamy ve všech mediích v České republice 5,9 %, což znamená, že inzertní příjmy tisku rostly téměř dvojnásobnou rychlostí.

Z těchto vynikajících výsledků lze vyvodit, že zadavatelé reklamy svými preferencemi potvrdili výsledky výzkumu účinnosti tiskové reklamy agentury MillwardBrown o schopnosti tisku předávat více racionálních informací o produktu nebo značce, možnosti působit dlouhodoběji díky sledování v čase, kdy to adresátovi reklamního sdělení více vyhovuje a jeho pozornost není rozptylována a může ji proto vnímat svobodně a bez časového omezení. To činí tiskovou reklamu i při srovnatelných investicích efektivnější. Letošním průzkumem byla získána ucelená řada údajů o čistých inzertních příjmech periodického tisku počínající rokem 2001, tj. za šest let. Příjmy z tiskové reklamy za období 2001 až 2006 stouply o více než dvě a půl miliardy korun, což představuje 42,8 %.

Průměrný prodaný náklad v letech 2002 až 2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. pololetí 2 987 156 3 352 260 3 400 983 3 518 139 3 809 202 4 220 622
2. pololetí 3 217 849 3 266 120 3 397 644 3 618 977 3 826 225 4 237 164
Rok celkem 6 205 005 6 618 380 6 798 627 7 137 116 7 635 427 8 457 786


Graf : Meziroční vývoj čistých příjmů z inzerce v letech 2001 – 2006 (v miliardách Kč)
graf-naklady1.gif(10 kb)

Údaje o čistých inzertních příjmech pro průzkum PWC poskytlo celkem 14 vydavatelských domů, mezi nimiž je osm z deseti vydavatelů s největšími reklamními příjmy na českém trhu. Reprezentativnost výsledků je podpořena údaji z monitoringu inzerce prováděného společností TNS Media Intelligence. Podle údajů monitoringu inzerce činily v roce 2006 hrubé příjmy vydavatelů z tiskové inzerce 19 miliard Kč, což znamená nárůst proti roku 2005 o 12,9 %.

Monitoring inzerce

Komplexní monitoring reklamy zahrnující všechny obchodně významné mediatypy, jehož jediným tuzemským dodavatelem je firma TNS Media Intelligence (TNSMI, dříve TNS A-Connect) poskytuje informace o reklamních příjmech medií v ceníkových cenách. Od roku 2000 jsou uživateli dat o tiskovém trhu rovněž někteří členové a sekretariát Unie vydavatelů. Monitoring inzerce zahrnuje široké portfolio titulů. V prvním čtvrtletí roku 2006 to bylo 529 položek (11 deníků se 170 regionálními mutacemi a redakčními přílohami, 14 suplementů, 64 týdeníků, 22 čtrnáctideníků, 212 měsíčníků, 39 titulů s delší periodicitou). V průběhu roku se rozsah monitorovaných titulů rozšiřoval o nově vzniklé tituly, ale i snižoval o ty, jejichž vydávání bylo ukončeno. Došlo rovněž k úpravě struktury položek u regionálních a lokálních mutací titulů Deník ČR.
V současné době dosahuje počet sledovaných titulů celkem 526 položek, z toho 170 samostatných příloh, regionálních a lokálních mutací deníků, 17 suplementů, 57 týdeníků, 34 čtrnáctideníků, 208 měsíčníků, 25 dvouměsíčníků, 5 čtvrtletníků a 3 zdarma distribuované deníky se 7 regionálními mutacemi.

V roce 2006 nedošlo v monitoringu inzerce k metodickým změnám. Hlavní úsilí bylo věnováno redukci výpadků v datech a úplnosti měsíčních dat v době tzv. měsíčních uzávěrek.
Zkušenosti uživatelů dat z řad vydavatelů i mediálních agentur ukazují, že bude třeba v roce 2007 provést určité změny a doplnění v metodice monitoringu tisku, zejména pokud jde o zpracování a záznam vkládané reklamy a identifikaci zadavatelů reklamy. Předpokládá se také přechod na zpracování některých titulů z elektronických namísto tiskových podkladů. Pokud hovoříme o monitoringu všech medií, pak za nejpodstatnější změnu v roce 2007 můžeme považovat spuštění monitoringu plošné bannerové reklamy umístěné na českých webových serverech, který provádí společnost Primetime. Data tohoto monitoringu budou součástí multimediálních dat TNSMI a lze předpokládat zájem o tato data jak ze strany agentur, tak i větších poskytovatelů internetového obsahu, mezi nimiž je také řada vydavatelů periodik.

 • Hlavní metodické principy monitoringu inzerce a vysvětlivky k tabulkám a grafům
 • Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou.
 • Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se sčítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
 • U jmenovitě kódovaných inzerátů je zaznamenán titul, datum vydání, číslo vydání u časopisů, číslo strany, formát, varianta provedení (barevnost), ceníková cena, plocha, produktová kategorie, značka, název produktu, inzerent.
 • Kódována je i vlastní inzerce vydavatele, včetně inzerce propagující daný titul nebo další tituly vydavatele. Tyto inzeráty nejsou oceněny a ve výstupech je lze odfiltrovat. Stejně tak se neoceňují nadační inzeráty.
 • Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny a bonusy.
 • V tabulkách a grafech v této kapitole jsou uvedeny roční hrubé inzertní příjmy titulů za období let 2002 – 2006 a roční údaje o celkové inzertní ploše v letech 2005 a 2006 podle monitoringu inzerce TNS Media Intelligence.
 • Údaje neobsahují vlastní inzerci titulů a nadační inzeráty jsou od roku 2004 zaznamenávány s nulovou cenou.
 • Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech otištěných inzerátů a je uvedena v počtu inzertních stran.
 • Meziroční změna je vypočtena jako rozdíl 2005 minus 2004 v poměru k roku 2004.
 • Uváděny jsou jen tituly, které byly monitorovány v roce 2006, dříve zaniklé tituly nejsou zahrnuty. Pokud titul nebyl monitorován po celý rok, pak součet reprezentuje jen inzerci za měsíce, kdy byl monitorován. V případě, že titul nebyl monitorován celý rok 2006, je toto uvedeno u názvu titulu.
 • Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních údajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce ve všech titulech monitorovaných TNSMI.
 • Zdrojem pro data o inzerci v Kč je monitoring TNSMI, který oceňuje inzeráty na základě zveřejňovaných ceníků. Neuvažuje žádné slevy (ceníkové za opakovaní či objem, speciální dohodnuté, bonusy atd.). U titulů zařazených do inzertních sítí monitoring neuvažuje s tzv. síťovými cenami, ale používá ceny podle ceníků pro jednotlivé samostatné tituly.