Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

STRUČNĚ O UNII VYDAVATELŮ

Právní forma a členská základna


Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky. Unie vydavatelů sdružuje až na výjimky všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Pouze časopisy vydává 26 členů, 5 je deníkových vydavatelství, 4 vydavatelé vydávají deníky, suplementy i časopisy a 8 je provozovatelů internetového obsahu, kteří nevydávají periodický tisk. Celkem má Unie vydavatelů 47 členů (včetně 5 přidružených členů vydávajících odborné časopisy).

Členství


Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. Členem Unie vydavatelů v Sekci vydavatelů internetových titulů (SVIT) může být fyzická nebo právnická osoba, jejímž oborem činnosti je poskytování obsahu prostřednictvím internetu. Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé odborného tisku.

Orgány


Valná hromada, správní rada, ředitel, dozorčí rada a Česká tisková rada.

Členství v mezinárodních organizacích


Světová asociace novin (WAN), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská federace vydavatelů časopisů (FAEP).

Poslání a cíle Unie vydavatelů


- rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slova
- hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích
- ochrana obchodních zájmů vydavatelů a poskytovatelů internetových obsahů
- podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci tisku
- zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu
- podpora ochrany autorských práv
- aktivní působení v oblasti měření odhadů čtenosti (Media projekt) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR)
- realizace výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku ve srovnání s ostatními médii
- pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže.
- snižování finančních nákladů členů
- právní pomoc členům
- zajišťování pravidelných a aktuálních informací pro členy


Základem činnosti jsou sekce


Unie vydavatelů je stále společnou asociací vydavatelů deníků, časopisů a provozovatelů internetového obsahu. Základem její činnosti jsou ale samostatné Sekce deníků, Sekce časopisů a SVIT. Každý člen Unie vydavatelů je z titulu svého členství současně členem Sekce deníků nebo Sekce časopisů nebo SVIT. Členem Sekce deníků je vydavatel, který vydává alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně), členem Sekce časopisů je vydavatel, který vydává alespoň jeden časopis (periodický tisk, který není deníkem). Člen, který vydává současně alespoň jeden deník a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává současně alespoň jeden suplement a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává pouze suplementy, je členem Sekce deníků.
Člen, který vydává periodický tisk, může být také členem SVIT, pokud je také poskytovatelem internetového obsahu. Pouze členem SVIT je člen, který je poskytovatelem internetového obsahu, bez vydávání periodického tisku. Sekce podle vlastních statutů samostatně jednají a rozhodují včetně hospodaření s vlastními rozpočty o všech činnostech, které se týkají výhradně jejich oblasti vydavatelského nebo internetového podnikání. Sekce nemají právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje pouze Unie vydavatelů svým jménem, která také zajišťuje společné činnosti podle rozhodnutí valné hromady.
Každá sekce má vlastní vedení a pokud má více než 10 členů, musí mít své představenstvo. Novým výkonným a statutárním orgánem Unie vydavatelů je od ledna 2007 správní rada v čele s prezidentem. Rada má 10 členů a kromě prezidenta ji tvoří po 4 delegovaných zástupcích za Sekci deníků a Sekci časopisů a 1 za SVIT. Obdobně je složena dozorčí rada, která má celkem 6 členů.

Správní rada Unie vydavatelů


Prezident: Tomáš Böhm
Zástupci Sekce časopisů: Michael Fridrich (Atemi), Jaromír Skopalík (Bauer Media), David Šaroch (Ringier ČR), Tomáš Tkačík (Springer Media CZ)
Zástupci Sekce deníků: Jiří Bareš (Borgis), Michal Klíma (Economia), Petr Marek (Mafra), Václav Pinkava (Vltava-Labe Press)
Zástupce Sekce vydavatelů internetových titulů: Oldřich Bajer (Centrum.cz)

Vedení Sekce časopisů

Předseda představenstva: Jaromír Skopalík (Bauer Media)
Místopředsedové: Martin Shenar (Hachette Filipacchi 2000), Tomáš Tkačík (Springer Media CZ)

Vedení Sekce deníků

Předseda: Michal Klíma (Economia)
Místopředseda: Petr Marek (Mafra)


Sekce vydavatelů internetových titulů

Předseda: Stanislav Holec (Mafra)

Dozorčí rada

Předseda: Zdeněk Mrkva (Economia)
Zástupci Sekce časopisů: Pavel Filipovič (Vogel Burda Communications), František Lošťák (RF Hobby)
Zástupci Sekce deníků: Karel Polcar (Ringier ČR), Veselin Vačkov (Lidové noviny)
Zástupce SVIT: Alena Klímková

Ředitel

Jan Šusta