Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Ověřování nákladu tisku

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a OMD Czech za období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2006.

MDS
Služby spojené s ověřováním nákladů tisku v České republice zajišťuje ABC ČR již od roku 1997, kdy také bylo přijato za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC). Ověřování probíhá ve dvou samostatných systémech pro periodický tisk a pro inzertní a účelové publikace. Každý z nich se řídí svou vlastní metodikou. Data o nákladech periodického tisku jsou publikována ihned po předání ještě před samotným ověřením nákladu a všechny publikované tabulky obsahují české i anglické textové ekvivalenty. Okamžité publikování dat a mezinárodní použitelnost tabulek jsou hlavními přednostmi ověřování nákladů v České republice. K 1. 1. 2006 byla novelizována metodika pro periodický tisk, která zpřesňuje prokazování pultového prodeje. Do metodiky je zahrnuta i problematika prokazování a započítávání předplatného elektronických verzí tištěných titulů.

Každé vydavatelství, které chce u ABC ČR ověřovat náklad, musí s ABC ČR uzavřít smlouvu na poskytování standardních služeb. Smlouva se uzavírá až po úspěšném absolvování vstupního ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kriteria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Na základě smlouvy pak ABC ČR u periodického tisku ověřuje a publikuje následující údaje:

1. Tištěný náklad, kterým je počet výtisků vyfakturovaných tiskárnou po odečtení makulatur.
2. Prodaný náklad, který je součtem výtisků prodaných v rámci pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje. Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatelství musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Do pultového prodeje se započítávají výtisky prodávané ve vlastní prodejně za hotové nebo výtisky fakturované distributorům, kteří nejsou konečnými spotřebiteli, mají právo remise a jejich služby jsou dostupné ostatním vydavatelům. Do pultového prodeje se zároveň započítávají pouze ty výtisky, které ve svých hlášeních potvrdí distributoři. Do předplatného se započítávají výtisky, které může vydavatel doložit vlastním nebo externím kmenem předplatitelů. Účetní doklad na úhradu předplatného na definované období musí být vystaven před zahájením dodávky. Do ostatního prodeje jsou započítávány všechny prodané výtisky, které nesplňují podmínky pro zařazení do pultového prodeje nebo předplatného. Jedná se zejména o výtisky, které odběratel nenakupuje za účelem dalšího prodeje, ale využívá je pro vlastní potřebu, pro své zákazníky, partnery nebo třetí osoby.
3. Vkládaný náklad je ověřován pouze u suplementů. Metodika rozlišuje suplementy vkládané do celého nákladu jednoho titulu, suplementy vkládané do více titulů a suplementy vkládané do části nákladu nosného titulu. Specifiku ověřování jednotlivých kategorií řeší podrobně metodika.

Podle této metodiky se ověřují i B2B tituly, které jsou publikovány v samostatných tabulkách. Veškeré údaje uváděné v hlášeních a publikované v tabulkách se nesmí lišit o více než 1 % od údajů zjištěných při ověřování. Při nedodržení tohoto ustanovení provádí ABC ČR na náklady vydavatele úplné ověření pololetí, ve kterém chyba vznikla.

ABC ČR poskytuje rovněž nadstandardní služby, mezi které patří ověřování nákladů distribuovaných jinou formou než prodaný náklad. Jedná se zejména o výtisky prodávané za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuované zdarma na náklady vydavatelství. Do této kategorie patří zejména:

1. Ověřování řízené distribuce, pro kterou platí, že příjemce musí se zasíláním souhlasit formou odpovědní karty. Vydavatel musí doložit seznam adresátů a prokázat náklady spojené s doručováním.
2. Ověření ostatní distribuce, do které se započítávají všechny výtisky prodané s rabatem vyšším než 49 %. Vydavatel musí doložit náklady spojené s doručováním.
3. Ověřování souhrnných nákladů. Do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech.

V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst.

ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku
Adresa: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Tel.: (420) 221 733 526
Fax: (420) 221 733 526
E-mail: abccr@abccr.cz
URL: www.abccr.cz

Aktuální informace o ověřených titulech jsou pravidelně publikovány v týdenících Strategie a Marketing & Media a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách jsou dostupné údaje o ověřování od roku 1993. Na www.abccr.cz najdete i odkazy na webové stránky všech členů IF ABC.