Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Ročenka Unie Vydavatelů

Kalendárium

Leden - Výzkum odhadů čtenosti tisku Media projekt přešel na novou metodiku a od 1. ledna je realizován novou CAPI technologií – dotazování pomocí notebooků.

Vrchní soud v Praze změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se společnosti Stratosféra a Hearst-Stratosféra domáhaly uložení povinnosti Unii vydavatelů zdržet se zveřejňování výzev v časopise Marketing & Media a na webových stránkách Unie vydavatelů, aby zadavatelé tiskové reklamy nepodporovali inzercí tituly obou společností, které nejsou auditovány kanceláří pro ověřování nákladu tisku ABC ČR.

Vydavatelství Ebika ukončilo vydávání sportovního nedělníku AHA! Sport

Únor - Zveřejněny výsledky sledovanosti médií z výzkumu Media projekt za 3. a 4. čtvrtletí 2005 a za celý rok 2005 a výsledky výzkumu návštěvnosti internetových serverů NetMonitor za prosinec 2005.

Vyšlo první číslo měsíčníku Travel Digest vydavatelství Atemi. Časopis je zaměřen na praktické cestování.

Zpravodajský deník Mladá fronta Dnes představil grafi cké a obsahové změny. Pozici šéfredaktora opustil Pavel Šafr, nahradil ho jeho dosavadní zástupce Robert Čásenský.

Z pozice šéfredaktora centrální redakce vydavatelství Vltava Labe Press odešel Jiří Bigas.

Březen - Představenstvo Unie vydavatelů na základě jednání Sekce deníků a Sekce časopisů rozhodlo o realizaci změn v organizaci a řízení Unie vydavatelů. Na základě doporučení obou Sekcí bylo rozhodnuto zapracovat změny do návrhu stanov Unie vydavatelů.

Unie vydavatelů ve spolupráci se společností Pricewaterhouse Coopers potřetí zopakovala průzkum čistých inzertních příjmů. Podle závěrů studie dosáhl objem čistých inzertních příjmů českých tištěných médií v roce 2005 výše 7,635 mld. korun, což bylo o 7 % více než v roce 2004.

Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) Unie vydavatelů zveřejnila výsledky průzkumu vývoje internetové reklamy v roce 2005. Z průzkumu vyplynulo, že hrubé reklamní příjmy provozovatelů serverů za bannerovou reklamu překonaly v roce 2005 hranici 1 miliardy Kč. Internet je dlouhodobě nejrychleji rostoucím reklamním mediem.

Plénum SVIT zhodnotilo činnost sekce v roce 2005 a přijalo hlavní směry aktivit pro rok 2006.

Vydavatelství Europress změnilo svůj název na Bauer Media a současně transformovalo z komanditní na veřejnou obchodní společnost.

Od března začal vycházet bulvární deník AHA! vydavatelství Ebika, který byl do té doby nedělníkem.

Vydavatelství Ringier ČR uvedlo na trh čtvrtletník Blesk Zdraví zaměřený na zdravý životní styl. Jednalo se o v pořadí čtvrtý časopisecký titul Ringieru založený na extenzi značky Blesk. Čtvrtletník doplnil tituly Blesk pro ženy, Blesk Hobby a Blesk křížovky.

Nový měsíčník určený mužům s názvem Formen vydalo vydavatelství Mladá fronta.

Duben - Vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže o nejlepší reklamu v periodickém tisku v roce 2005 Zlatý štoček a 5. ročníku soutěže o nejlepší reklamu na českém internetu i.Reklama 2005 proběhlo v kongresovém sále hotelu Ambassador. V soutěži Zlatý štoček bylo posuzováno celkem 454 jednotlivých inzerátů, které byly zveřejněny v českých periodikách v roce 2005. Při hodnocení inzerátů byl kladen důraz zejména na účinnost tiskové reklamy.
V soutěži i.Reklama.2005 bylo odbornou porotou posuzováno rekordních 81 internetových reklamních kampaní realizovaných v ČR v roce 2005 v 6 soutěžních kategorií.

Vydavatelství MAFRA zahájilo vydávání bezplatného deníku Metropolitní Expres distribuovaného v Praze a okolí.

Květen - Podruhé jako příloha týdeníku Marketing&Media a celkem podesáté vyšla Ročenka Unie vydavatelů 2006. Stejně jako v roce 2005 na vydání Ročenky Unie vydavatelů spolupracovala s mediální agenturou OMD Czech. Na speciální webové stránce byla také publikována samostatně vytvořená elektronická verze Ročenky, která poprvé umožnila fulltextové vyhledávání a porovnání vyhledaných titulů dle nákladu, odhadů čtenosti nebo reklamních příjmů.

V Muzeu hudby na Malé Straně byly vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Časopis roku 2005, kterou pořádá Unie vydavatelů. Generálním partnerem soutěže byla stejně jako v předcházejícím ročníku Česká pošta. Oproti předcházejícímu ročníku se rozšířil počet soutěžních kategorií ze šesti na jedenáct.

Prezentace výzkumu LAE – ČR – 2006. Výzkum LAE - ČR - 2006 na objednávku Unie vydavatelů realizovala společnost GfK Praha. Výzkum je nadstavbovou součástí Media projektu a je realizován ve dvouletých cyklech (poprvé v roce 2000). Výsledky výzkumu na příští dva roky umožňují využívat data o exkluzivní cílové skupině osob v rozhodovacích pozicích.

Uskutečnilo se společné jednání Unie vydavatelů a European Publishers Council. Cílem tohoto jednání bylo nalézt společnou cestu evropských a domácích vydavatelů k orgánům a osobám, které ovlivňují probíhající legislativní procesy v EU, jenž mají dopad na činnost vydavatelů. Jednání se účastnil místopředseda EP Miroslav Ouzký, velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, vedoucí pracovníci odborů ministerstev kultury, spravedlnosti, zahraničí, průmyslu a obchodu a Úřadu vlády ČR. Hlavním tématem byla spolupráce při prosazování zájmů vydavatelů v rámci novely direktivy EU Televize bez hranic, o které se jedná v orgánech EU.

Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) na základě odborných posudků vyjádřila svým dopisem adresovaným Ministerstvu informatiky výhrady k nejasnostem vyhlášky č. 485/2005, jejíž naplnění přináší provozovatelům internetových serverů značné technické i fi nanční nároky.

Poprvé v prodeji se objevil měsíčník 21. století junior určený dětem ve věku 7 – 11 let. Časopis navázal na úspěšný titul vydavatelství RF Hobby 21. století.

Vydavatelství Astrosat uvedlo na trh nový programový čtrnáctideník pod názvem TV mini. O týden později představilo svůj nový programový týdeník pod názvem TV Max vydavatelství Ringier.

Lifestylový suplement deníku Právo nazvaný Styl začalo vydávat vydavatelství Borgis.

Červen - Představenstvo Unie vydavatelů na základě právního rozboru rozhodlo o podání námitky proti přihlášce ochranné známky Časopis roku, kterou přihlásila Stratosféra. Současně bylo rozhodnuto, že Unie vydavatelů podá přihlášku ochranné známky v podobě loga soutěže Unie vydavatelů Časopis roku.

K personálním změnám došlo ve složení výboru SVIT. Na členství ve výboru rezignovali P. Štěpánek (Economia) a M. Antoš (Interent Info). Na jejich místa výbor kooptoval A. Klímkovou (Economia) a J. Simkaniče (Internet Info).

Nový inzertní čtrnáctideník nazvaný 14 dní určený pro oblast jižních Čech vydala mediální skupina MAFRA.

Časopis Paní domu speciál vydavatelství RF Hobby byl přejmenován na Báječné recepty. Časopis prodělal obsahový i grafi cký relaunch a začal vycházet jako dvouměsíčník.

Červenec - Vydavatelství Bauer Media začalo vydávat nový románový časopis nazvaný Na cestách osudu.

Srpen - Ve čtvrtek 3. srpna v Autoklubu byly vyhlášeny první výsledky samostatného výzkumu odhadů čtenosti tisku Media projekt za 1. a 2. čtvrtletí 2006. Z analýzy výsledků výzkumu bylo patrné, že přechod na dotazování pomocí notebooků (CAPI) přinesl výz-namné zkvalitnění odhadů čtenosti. Počet titulů s poměrem čtenosti a prodaného nákladu menším než 1 nebo větším než deset klesl ze 13 v roce 2005 na jeden titul ve výsledcích za 1. a 2. čtvrtletí 2006, ke zlepšení došlo ale i v dalších parametrech. Současně byly prezentovány výsledky výzkumu návštěvnosti internetových serverů a sociodemografi cké struktury uživatelů internetu NetMonitor za červen 2006.

V hotelu Yasmin proběhlo setkání pracovníků sekretariátu Sveriges Tidskrifter vedených výkonným ředitelem Larsem Strandbergem s delegací Unie vydavatelů. Zástupci asociací se informo-vali o vývoji na mediálním trhu v obou zemích i o činnosti národních vydavatelských organizací v obou zemích. Švédští hosté projevili velký zájem o vývoj na českém trhu i činnost Unie vydavatelů a dali najevo, že zkušenosti z dynamicky se vyvíjejícího trhu i relativně mladého sdružení mohou být pro ně zajímavé. Hlavní pozornost se soustředila na to, jak Unie vydavatelů i švédští partneři postupují v oblasti výzkumu trhu, jednání se státními orgány, národním poštovním operátorem, v podpoře inzerce a v dalších vydavatelských aktivitách.

Jednatelkou společnosti Burda Praha se stala Petra Fundová, která předtím působila jako ředitelka redakcí.

Na vlastní žádost odešel z vydavatelství Computer Press ředitel médií Pavel Pospíšil. Na toto místo nastoupil Martin Daněk.

Září - Valná hromada všemi hlasy přítomných zástupců vydavatelů schválila navržené změny ve stanovách Unie vydavatelů. Bylo rozhodnuto, že nově defi novaná samostatná činnost Sekce deníků a Sekce časopisů včetně oddělených rozpočtů a hospodaření bude realizována od ledna 2007. Valná hromada dále schválila zprávu o činnosti od poslední valné hromady v červnu 2005, hospodářský výsledek roku 2005 a rozpočet Unie vydavatelů na rok 2006. Jako zástupkyně Unie vydavatelů ve funkci předsedkyně ABC ČR na rok 2007 byla potvrzena paní Květa Čechová z vydavatelství Bauer Media.

Na pozvání Unie vydavatelů se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru Světové asociace novin WAN a Světového fora editorů WEF.

Vydavatelství Vltava Labe Press (VLP) dokončilo přejmenování regionálních deníků pod společný název Deník a současně ohlásilo zahájení vydávání nového Pražského deníku. Šéfredaktorem Deníku a ředitelem redakcí byl od října jmenován Roman Gallo.

Vyšel také nový společenský časopis s lifestylovými prvky pod názvem Glanc. Vydavatelem je společnost Melinor s. r. o., která je součástí skupiny VLP. Šéfredaktorkou se stala Halina Pawlowská.

Bulvární deník Aha! vydavatelství Ebika rozšířil své páteční vydání o nový suplement nazvaný „Aha! - Láska, Sex, Peníze“.

Do funkce generální ředitelky The Prague Post, anglicky psaného týdeníku v ČR, byla jmenována Dagmar Pikhartová. Ve funkci nahradila Evu Anderovou, která ze společnosti odešla po více než dvou letech.

Říjen - Sekce časopisů Unie vydavatelů zvolila za členy představenstva sekce D. Litváka (Trade&Leisure Publication), I. Ševčíka (Axel Springer Praha), M. Shenara (Hachette Filipacchi 2000), J. Skopalíka (Bauer Media), A. Teutsche (Burda Praha), T. Tkačíka (Springer Media) a J. Vávru (Sanoma Magazines Praha). Předsedou sekce se stal J. Skopalík, místopředsedy byli zvoleni M. Shenar a T. Tkačík.

Vydavatelství Peloton, vydavatel titulů Dům a zahrada a Living, zaniklo v důsledku fúze sloučením se společností Pineland jako společností nástupnickou.

Vydavatelství RF Hobby představilo první číslo svého nového bulvárního týdeníku Paparazzi postaveného především na originálních fotogra- fiích převážně českých celebrit.

Petr Rasocha odešel z pozice generálního ředitele vydavatelství Sanoma Magazines Praha.

Vydavatelství Ringier ČR se rozhodl pro změnu na pozici šéfredaktora nejprodávanějšího celostátního deníku Blesk. Jiřího Fabiana vystřídal Vladimír Mužík.

Jiří Hlavenka z vydavatelství Computer Press odešel z funkce generálního ředitele. Novým generálním ředitelem se stal Stanislav Konečný.

Listopad - Plénum Sekce časopisů rozhodlo, že ve správní radě Unie vydavatelů budou sekci zastupovat M. Fridrich z vydavatelství Atemi a D. Šaroch z vydavatelství Ringier ČR. Dalšími dvěma zástupci ve správní radě jsou z titulů svých funkcí předseda představenstva Sekce časopisů J. Skopalík (Bauermedia) a její místopředseda T. Tkačík (Springer Media).

Předsedou Sekce deníků Unie vydavatelů byl zvolen M. Klíma (Economia), místopředsedou se stal P. Marek (MAFRA). Oba dva byli současně nominováni do Správní rady Unie vydavatelů. Dalšími dvěma zástupci Sekce deníků ve Správní radě byli zvoleni J. Bareš a Z. Morvai.

Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) připravila seminář o možnosti získávání dotací na poskytování obsahu prostřednictvím internetu. Přednáška a diskuse byly zaměřeny především na případné využívání fondů EU.

SVIT zveřejnil soubor případových studií o úspěšných internetových reklamních kampaních realizovaných v druhém pololetí roku 2005 a prvním pololetí roku 2006. Do zprávy je zahrnuto 12 kampaní z různých komoditních skupin využívajících internetové reklamy.

Zveřejnění výsledků odhadů čtenosti tisku z Media projektu za 2. a 3. čtvrtletí 2006, výsledků výzkumu poslechovosti rozhlasů Radio projekt za stejné období a prezentaci výsledků Net- Monitoru za září 2006.

Vydavatelství Bauer Media posílilo svoji pozici v segmentu vysokonákladových časopisů, když na trh uvedlo čtrnáctideník Tvůj svět.

Nový lifestylový titul pod názvem Body uvedlo na trh vydavatelství ATEMI. Časopis je zaměřen na zdraví, sport, fitness a příjemný život.

Vydavatelství Sanoma Magazines Praha připravilo nový časopis zaměřený na sportovní trávení volného času Run.

Vydavatelství Economia rozšířilo své portfolio o nový titul s názvem Satisfaction, který je profilován jako magazín životního stylu pro cílovou skupinu čtenářů ekonomicky orientovaných titulů.

Společnost Reader’s Digest Association, která je vlastníkem vydavatelství Reader’s Digest Výběr, uzavřela dohodu, na jejímž základě investorská skupina vedená Ripplewood Holdings koupí veškeré kmenové akcie v oběhu za celkovou cenu 2,4 mld. dolarů včetně odhadovaného dluhu.

Prosinec - Do funkce prezidenta Správní rady Unie vydavatelů navrhly Sekce deníků i Sekce časopisů T. Böhma.

Výbor Sekce vydavatelů internetových titulů se transformoval v představenstvo sekce. Složení orgánu zůstalo zachováno. Předsedou sekce je stále Stanislav Holec (MAFRA) a zástupcem ve správní radě Unie vydavatelů byl zvolen dosavadní zástupce sekce v představenstvu Oldřich Bajer (Centrum.cz).

Bulvární deník Šíp vydavatelství Vltava Labe Press začal vkládat ke svému titulu suplement Šíp extra. Suplement je do deníku vkládán každý den od pondělí do soboty, tematicky se však v dané dny liší.

Vydavatelství Mladá fronta rozšířilo své portfolio o dva nové časopisy. Ke stávajícím dětským titulům Sluníčko a Mateřídouška přidalo titul Sunny Speaks English. Dalším novým titulem je Moje psychologie. Jde o měsíčník, k jehož klíčovým tématům patři kariéra, personální a mezilidské vztahy, osobní růst či výchova dětí a vzdělávání dospělých.

Odchod z funkce generálního ředitele vydavatelství Ringier ČR oznámil T. Böhm. Vedení vydavatelství Ringier ČR převzal Peter Mertus, který zároveň zůstal ředitelem Ringier Slovensko.

Z představenstva společností MAFRA a Lidové noviny odešel po pětiletém působení Gerd M. Kern. Všechny jeho funkce ve vydavatelství MAFRA převzal Petr Marek, který také za G. M. Kerna převzal zastupování vydavatelství MAFRA v Unii vydavatelů.

Pavel Šafr, bývalý šéfredaktor MF Dnes, nastoupil do vydavatelství Economia na funkci ředitele produktů a marketingu.