Unie vydavatelů
Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Reklamní příjmy tisku

Zdroj údajů a grafů: UNIE VYDAVATELŮ, OMD CZECH a monitoring inzerce TNS A-CONNECT za období 1. 1. 2004–31. 12. 2005
MDS

Čisté příjmy vydavatelů za reklamu v tisku

Průzkum čistých příjmů z tiskové reklamy společnosti PricewaterhouseCoopers (PWC) zjistil, že české noviny a časopisy získaly v roce 2005 reklamu v rekordní výši 7 635 426 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená zvýšení o 7%, absolutně o půl miliardy korun.

Vydavatelé tuto popularitu vysvětlují především tím, že zadavatelé reklamy upřednostňují tisk, protože umožňuje reklamu vnímat svobodně, tedy v tom čase a tak dlouho, jak se to čtenáři líbí. Tím se liší od televize, rádia nebo internetu, kde reklama ruší sledování vlastního programu či obsahu a proto může být vnímána negativně nebo nepozorně.

Průzkum společnost PWC provedla již potřetí, přičemž poprvé byly zjišťovány příjmy za tři roky 2001 – 2003. Pětiletá řada ukazuje, že ve srovnání s rokem 2001 se jedná o zvýšení příjmů o 1 713 756 tis. Kč, což činí 29%! Inzertní údaje pro průzkum PWC poskytlo celkem 14 vydavatelských domů, mezi nimiž bylo zastoupeno sedm z deseti největších vydavatelů. Průzkum je považován za reprezentativní a jeho výsledky jsou podpořeny též údaji o hrubých inzertních příjmech v tisku, které zjišťuje společnost TNS A-Connect. Podle mediálních agentur činily v roce 2005 celkové výdaje na reklamu 18,2 miliard korun a v tisku tak bylo utraceno 42% všech investic v médiích.Monitoring inzerce

Na počátku roku 2005 dosahoval celkový počet monitorovaných položek v monitoringu TNS A-Connect více než 480 (7 celostátních deníků a 58 příloh a regionálních mutací, 11 samostatných titulů regionálních deníků a 71 příloh a mutací, 13 suplementů, 70 týdeníků, více než 20 čtrnáctideníků, na 200 měsíčníků a 35 titulů s delší periodicitou). V průběhu roku se počet titulů postupně zvyšoval s tím, jak se na trhu objevovaly nové tituly členů Unie vydavatelů i další inzertně významné tituly. V počtu sledovaných položek se rovněž promítal vývoj redakčních příloh a mutací deníků. V 1. čtvrtletí roku 2006 zasahuje monitoring svým sledováním již 529 položek, z toho:

- 10 celostátních deníků s 68 mutacemi a redakčními přílohami
- 100 položek společné i lokální inzerce v regionálních denících
- 14 suplementů
- 64 týdeníků
- 22 čtrnáctideníků
- 212 měsíčníků
- 21 dvouměsíčníků
- 16 čtvrtletníků
- 2 pololetníky

V roce 2005 nedošlo v monitoringu inzerce k významnějším změnám, některé jsou však předjednány pro rok 2006.

Mezi hlavní je možno zařadit návrh na zjednodušení logistiky titulů, což by se mělo projevit v odstranění výpadků v dodávání titulů, které uživatelům občas práci s daty monitoringu ztěžují. Zlepšení logistiky bude dosaženo přechodem na přebírání výtisků v elektronických formátech. U kolika titulů se tato změna podaří závisí na navázání úspěšné spolupráce s vydavateli.

V poslední době se také objevil požadavek agentur (kromě vydavatelů představují druhou nejvýznamnější skupinu uživatelů dat o inzerci v tisku) na objektivizaci cen inzerátů zadávaných prostřednictvím inzertních sítí vydavatelů za ceny podle síťových ceníků. Tento požadavek se mezi vydavateli objevil již před třemi lety, ale agentury s ním nesouhlasily (místo toho byla zavedena pouze automatická identifikace celostátních inzerátů na regionálních stránkách deníků, které mají regionální mutace). Zavedení oceňování příslušných inzerátů síťovými cenami si vyžádá některá technická opatření ze strany TNS A-Connectu, aby automatická identifikace těchto inzerátů probíhala přesně. V úvahu přichází také označování těchto inzerátů vydavateli. Dále bude třeba najít pravidla, jak síťovou cenu distribuovat mezi jednotlivé výskyty síťového inzerátu i další pravidla.

Hlavní metodické principy monitoringu inzerce
A-Connectu v roce 2005:

- Zaznamenává se všechna plošná inzerce a řádková inzerce se vyjadřuje celkovou plochou.
- Jmenovitě jsou zaznamenávány inzeráty větší než 1/8 strany v časopisech a 1/20 strany a s cenou vyšší než 5000 Kč v denících. Plocha menších inzerátů se sčítá za jednotlivá vydání titulu a nezaznamenávají se u ní detailní informace.
- U jmenovitě kódovaných inzerátů je zaznamenán titul, datum vydání, číslo vydání u časopisů, číslo strany, formát, varianta provedení (barevnost), ceníková cena, plocha, produktová kategorie, značka, název produktu, inzerent.
- Kódována je i vlastní inzerce vydavatele, včetně inzerce propagující daný titul nebo další tituly vydavatele. Tyto inzeráty nejsou oceněny a ve výstupech je lze odfiltrovat. Stejně tak se neoceňují nadační inzeráty.
- Ceny inzerátů (hrubé ceníkové ceny) jsou vypočteny podle ceníkových cen. Nejsou zohledněny slevy za opakování nebo slevy množstevní, ani žádné další speciální cenové redukce (síťové ceny apod.) podle ceníku nebo individuálně dohodnuté smluvní ceny a bonusy.Vysvětlivky k tabulkám a grafům V tabulkách a grafech v této sekci je uveden celkový součet inzertních příjmů titulu a celková inzertní plocha bez autoinzerce podle monitoringu TNS A-Connect za roky 2005 a 2004. Celková inzertní plocha je vypočtena jako suma plochy všech monitorovaných inzerátů a je uvedena v počtu celostran. Meziroční změna objemu inzerce i velikosti inzertní plochy je vypočtena jako rozdíl 2005 a 2004 v poměru k roku 2004. V případě, že titul nebyl v roce 2005 v monitoringu TNS A Connect sledován, tak není do tabulek a grafů zařazen, přestože za rok 2004 v monitoringu byl. Pokud titul nebyl v monitoringu po celý rok, pak hodnoty inzerce jsou uvedeny pouze za období, ve kterém byl v TNS A-Connect sledován. Podíly jednotlivých vydavatelů na inzerci jsou vypočteny jako podíl celkové sumy objemu inzertních výdajů do titulů, které vydavatel vydává, na celkovém objemu tiskové inzerce v datech TNS A-Connect. Základem pro výpočet podílu každého vydavatele na čtenářích je celkový počet čtenářů titulů vydavatele (četnost na vydání), jež je násobena počtem vydání za celý rok pro každý titul vydavatele zvlášť. Výsledný součet čtenářů titulů vydavatele za celý rok je vztažen k celému trhu. Celý trh se počítá stejným způsobem jako u jednoho vydavatele, ale ze všech titulů, které monitoruje Media projekt. Zdrojem pro data o inzerci je monitoring TNS A-Connect, který oceňuje inzeráty na základě zveřejňovaných ceníků. Neuvažuje žádné slevy (ceníkové za opakování či objem, speciální dohodnuté). U titulů zařazených do inzertních sítí monitoring neuvažuje s tzv. síťovými cenami, ale používá ceny podle ceníků pro jednotlivé samostatné tituly.