Unie vydavatelů
Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

STRUČNĚ O UNII VYDAVATELŮ

Právní forma a členská základna


Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným a reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky. Unie vydavatelů sdružuje až na výjimky všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Ze 41 řádných členů Unie vydavatelů vydává 31 pouze časopisy, 5 je deníkových vydavatelství a 2 vydavatelé vydávají deníky i časopisy. Spolu se členy Sekce vydavatelů internetových titulů tvoří Unii vydavatelů celkem 46 členů. Členové Unie vydavatelů v současné době vydávají více než 200 titulů periodického tisku (bez územních mutací, započteny jsou pravidelné suplementy deníků - stav k 15.3.2006) a 110 samostatných on-line produktů.

Orgány


Valná hromada, představenstvo, ředitel, dozorčí rada a Česká tisková rada.

Členství v mezinárodních organizacích


Světová asociace novin (WAN), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská federace vydavatelů časopisů (FAEP).

Členství


Řádným členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. Členem Unie vydavatelů v Sekci vydavatelů internetových titulů (SVIT) může být fyzická nebo právnická osoba, jejímž oborem činnosti je poskytování obsahu prostřednictvím internetu. Přidruženým členem Unie vydavatelů v sekci odborného tisku mohou být vydavatelé, kteří takový tisk vydávají (stanovy IV.2.2).

Poslání a cíle Unie vydavatelů


- rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slov - hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích - ochrana obchodních zájmů vydavatelů a poskytovatelů internetových obsahů - podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci tisku - zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu - podpora ochrany autorských práv - aktivní působení v oblasti měření čtenosti (Media projekt) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR) - realizace výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku ve srovnání s ostatními médii - pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže. - snižování finančních nákladů členů - právní pomoc členům - zajišťování pravidelných a aktuálních informací pro členy

Základem činnosti jsou sekce


Unie vydavatelů je společnou asociací vydavatelů deníků a časopisů a tomu bylo v r. 2004 přizpůsobeno i její fungování. Základem činnosti jsou samostatné Sekce deníků a Sekce časopisů a Sekce vydavatelů internetových titulů. Sekce se zabývají specifickou problematikou vydavatelské činnosti nebo problematikou určité skupiny členů, předkládají představenstvu návrhy v zájmu členů a členové Sekce deníků a Sekce časopisů navrhují kandidáty pro volby nebo kooptaci za člena představenstva nebo dozorčí rady. Představenstvo může část svých pravomocí včetně financování a hospodaření delegovat na sekce, a to na základě statutu příslušné sekce. Z titulu svého členství v Unii vydavatelů jsou členové současně členy Sekce deníků nebo Sekce časopisů. Členem Sekce deníků je vydavatel, který vydává alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně), členem Sekce časopisů je vydavatel, který vydává alespoň jeden časopis (periodický tisk, který není deníkem). Člen, který vydává současně alespoň jeden deník a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Činnosti sekcí je uzpůsobeno i rozhodování na valné hromadě, která je vrcholným orgánem asociace, i v představenstvu. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Sekce deníků a současně nadpoloviční většiny členů Sekce časopisů. Stejná zásada platí i pro rozhodování – součástí nadpoloviční většiny hlasů musí být vždy nadpoloviční většina z obou sekcí. Při volbě nebo odvolání člena představenstva hlasují odděleně Sekce deníků a Sekce časopisů, každá o svých zástupcích, jednoho člena volí obě sekce společně. Představenstvo je desetičlenné a tvoří je vždy čtyři zástupci za Sekci deníků, čtyři za Sekci časopisů, jeden je zástupce vydavatelství, které vydává deník i časopisy a jeden je zástupcem SVITu. Pro rozhodování platí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, součástí této většiny ale musí být vždy hlasy dvou zástupců za Sekci deníků a dvou za Sekci časopisů. Obdobné zásady platí i pro volbu a činnost dozorčí rady.

Představenstvo Unie vydavatelů


Předseda: Tomáš Böhm (Ringier ČR) Místopředsedové: Gerd M. Kern (MAFRA) – deníky Jaromír Skopalík (Bauer Media) – časopisy Členové: Oldřich Bajer (Centrum.cz) – zástupce SVIT Jiří Bareš (Borgis) Zoltán Morvai (Vltava Labe Press) Petr Rasocha (Sanoma Magazines Praha) Martin Shenar (Hachette Filipacchi 2000) Tomáš Tkačík (Springer Media CZ) Veselin Vačkov (Lidové noviny)

Dozorčí rada

Předseda: Zdeněk Mrkva (Economia) Členové: Pavel Filipovič (Vogel Burda Communic.) Alexander Teutsch (Burda Praha) František Lošťák (RF Hobby)

Ředitel

Jan Šusta