Unie vydavatelů
Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Ověřování nákladu tisku

Služby spojené s ověřováním nákladu tisku v České republice zajišťuje Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR již od roku 1997, kdy také byla přijata za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC) - v současné době sdružuje 36 národních organizací. Posláním všech členů IF ABC je objektivizace údajů o mediálním trhu. V České republice se ABC ČR zaměřuje zejména na ověřování nákladu tisku.

Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech (periodický tisk a inzertní a účelové publikace), z nichž se každý řídí vlastní metodikou. Data o nákladech periodického tisku jsou publikována ihned po předání ještě před samotným ověřením nákladu tisku. Všechny publikované tabulky obsahují české i anglické textové ekvivalenty a jsou tedy bez úprav použitelné mezinárodně. Okamžité publikování dat a mezinárodní použitelnost tabulek jsou hlavními přednostmi ověřování nákladů v České republice. Od 1.1.2006 vstoupila v platnost nová metodika, která zpřesňuje prokazování prodeje výtisků prostřednictvím kamelotů. Od 1.1.2006 je do metodiky zahrnuta i problematika prokazování a započítávání předplatného elektronických verzí tištěných titulů.

Někteří vydavatelé stojící mimo systém ověřování nákladů tisku ABC ČR na přelomu roku 2004/2005 zpochybňovali hodnověrnost údajů, a to zejména v pultovém prodeji. Proto se Unie vydavatelů rozhodla prověřit celý systém nezávislým auditem. Náklady pultových prodejů za měsíce leden a únor 2005 tak byly auditovány renomovanou auditorskou kanceláří Vorlíčková & Leitner. Výsledek mimořádného ověřování potvrdil naprostou hodnověrnost systému ABC ČR a zveřejňovaných údajů. Na základě zkušeností z mimořádného auditu byla metodika v roce 2005 doplněna o povinnost ověřování prodaných nákladů i u distributorů pultového prodeje, kteří zasílají paralelně s vydavateli hlášení ABC ČR.

Každé vydavatelství, které chce publikovat ověřené náklady svých titulů, musí uzavřít s ABC ČR smlouvu na poskytování standardních služeb. Tuto smlouvu je možné uzavřít po úspěšném absolvování vstupního ověřování, jehož účelem je prokázat, že účetní evidence vydavatele splňuje všechny požadavky metodiky na řádné prokazování jednotlivých druhů nákladů. Povinností pracovníků ABC ČR při vstupním ověřování je rovněž podrobné seznámení pracovníků vydavatelství s postupy při zpracování hlášení a přípravou dokumentace pro řádné ověřování. Na základě této smlouvy pak ABC ČR ověřuje a publikuje následující údaje: 1. Tištěný náklad, kterým je počet výtisků vyfakurovaných tiskárnou po odečtení makulatur.

2. Prodaný náklad, který je součtem výtisků prodaných v rámci pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje. Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatelství musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Do pultového prodeje se započítávají výtisky prodávané ve vlastní prodejně za hotové nebo fakturované distributorům, kteří nejsou konečnými spotřebiteli, mají právo remise a jejich služby jsou dostupné ostatním vydavatelům. Do pultového prodeje se zároveň započítávají pouze ty výtisky, které ve svých hlášeních potvrdí distributoři.

Do předplatného se započítávají výtisky, které může vydavatel doložit vlastním nebo externím kmenem předplatitelů. Účetní doklad na úhradu předplatného na definované období musí být vystaven před zahájením dodávky. Do ostatního prodeje jsou započítávány všechny prodané výtisky, které nesplňují podmínky uvedené v bodech 2a a 2b. Jedná se zejména o výtisky, které odběratel nenakupuje za účelem dalšího prodeje, ale využívá je pro vlastní potřebu, pro své zákazníky, partnery nebo třetí osoby.

3. Vkládaný náklad je ověřován pouze u suplementů. Metodika rozlišuje suplementy vkládané do celého nákladu jednoho titulu, suplementy vkládané do více titulů a suplementy vkládané do části nákladu nosného titulu. Specifika ověřování jednotlivých kategorií řeší podrobně metodika. Podle této metodiky se ověřují i B2B tituly, které jsou publikovány v samostatných tabulkách. Veškeré údaje uváděné v hlášeních a publikované v tabulkách se nesmí lišit o více než 1 % od údajů zjištěných při ověřování. Při nedodržení tohoto ustanovení provádí ABC ČR na náklady vydavatele úplné ověření pololetí, ve kterém chyba vznikla.

ABC ČR poskytuje rovněž nadstandardní služby, mezi které patří ověřování nákladů distribuovaných jinou formou než prodaný náklad. Jedná se zejména o výtisky prodávané za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuované zdarma na náklady vydavatelství. Do této kategorie patří zejména:

1. Ověřování řízené distribuce, pro kterou platí, že příjemce musí se zasíláním souhlasit formou odpovědní karty. Vydavatel musí doložit seznam adresátů a prokázat náklady spojené s doručováním.

2. Ověření ostatní distribuce, do které se započítávají všechny výtisky prodané s rabatem vyšším než 49 %. Vydavatel musí doložit náklady spojené s doručováním.

3. Ověřování souhrnných nákladů. Do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech.Aktuální informace o ověřených titulech jsou pravidelně publikovány v týdenících Strategie a Marketing & Media a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách jsou dostupné údaje o ověřování od roku 1993. Na www.abccr.cz najdete i odkazy na webové stránky všech členů IF ABC.

ZDROJ ÚDAJŮ A GRAFŮ: UNIE VYDAVATELŮ, OMD CZECH A ABC ČR ZA OBDOBÍ 1.1. 2004–31.12.2005